Kesyon Moun Poze Souvan

Enfomasyon sou COVID-19

 • Moun ki gen pwoblèm sante kwonik oswa pwoblèm sante kache se moun ki pi fasil pou vin malad anpil avèk COVID-19. Moun ki gen youn oswa plis pwoblèm medikal sa yo ta dwe pran plis prekosyon:
 • Opresyon modere ak opresyon sevè oswa maladi poumon kwonik
 • Maladi kè
 • Maladi ren kwonik epi ki nan dyaliz
 • Dyabèt
 • Maladi fwa
 • Maladi oto-iminitè
 • Sistèm defans ki fèb akòz fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn, tretman kansè, VIH oswa SIDA ki pa byen kontwole, oswa itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak lòt medikaman ki fè sistèm defans lan vin fèb.
 • Obezite sevè

Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou  COVID-19 ak pwoblèm sante kwonik oswa pwoblèm sante kache la a.

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

 • Lafyèv
 • Tous
 • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florid mete sant pou moun fè tès toupatou nan eta a https://www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites/

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

Pou li Plan Gouvènè DeSantis pou Redrèsman Florida an sekirite Entèlijan. Etap-pa-Etap. Klike la a https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Tankou rim komen, viris la transmèt nan goutlèt, ki soti souvan lè yon moun estènen oswa touse.

Non. Kowonaviris yo se yon gwo fanmi viris, kèk ladan yo lakòz maladi sou moun ak lòt yo k ap sikile pami bèt yo, tankou chamo, chat ak chovsouri. Nouvo COVID-19 ki fèk parèt la pa menm avèk kowonaviris ki lakòz Sendwòm Respiratwa Mwayennoryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) oswa kowonaviris ki te lakòz Sendwòm Respiratwa Sevè (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARD) nan ane 2003. Gen rechèch k ap fèt nan moman pou aprann plis bagay. Sa swe yon sitiyasyon k ap evolye rapid epi n ap modifye enfòmasyon yo lè yo vin disponib.

Le moun ekpoze nan COVID-19 ak fason pou fe tes

Call your doctor or your County Health Department if you think you have been exposed to COVID-19, have symptoms, and need to be tested. They will decide whether you need to be tested, tell you where to go, and link you to local resources for people who have limited mobility.”

Pou kounye a, tès antikò pou COVID-19 disponib tout kote. Si ou bezwen yon tès antikò, kontakte pwofesyonèl swen sante lokal ou oswa Depatman Sante lokal ou pou konnen si ak ki kote yo ofri tès antikò nan zòn ou. Kèk laboratwa prive fè tès antikò avèk lòd doktè.

Si rezilta tès antikò ou pozitif, ou ka gen antikò nan viris ki lakòz COVID-19. Pwofesyonèl swen sante ou ka rekòmande pou fè yon dezyèm tès pou konfime lekti egzat la. Si rezilta tès antikò ou negatif ou ka pa t gen COVID-19 anvan. Li kapab pran 1-3 semèn apre enfeksyon an pou devlope antikò yo. Kèk moun pa devlope antikò.

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la. Sant Apèl pou COVID-19 pa kapab bay rezilta tès la, oswa yo pa kapab bay dènye enfòmasyon sou sitiyasyon tès la.

Depatman Sante Florida ap swiv enstriksyon CDC sou fason pou fè tès yo pou COVID-19 Sa vle di lè yon moun ale  nan klinik pwofesyonèl swen sante lokal li, y ap poze moun nan kesyon sa yo:

 1. Èske ou te kontak sere avèk yon ka konfime COVID-19 epi èske ou gen kèk sentòm?
 2. Èske ou abite nan yon zòn kote gen transmisyon konfime COVID-19 nan kominote a?
 3. Èske ou gen maladi respiratwa san eksplikasyon ki egzije pou entène nan lopital?
 4. Èske ou te vwayaje nan yon jewografik zòn ki afekte avèk transmisyon COVID-19nan dènye v14 jou yo epitou èske ou gen lafyèv oswa sentòm maladi respiratwa gòjèt enferyè?

Si ou reponn wi pou nenpòt nan kesyon yo, doktè a ap teste moun nan. Answit, yon moun kapab resevwa tès la selon desizyon pwofesyonèl swen sante lokal li si li pa satisfè kritè yo ki endike anwo a.

Depatman Sante Florida gen twa laboratwa ki louvri nan Jacksonville, Miami, ak Tampa ki pral kontinye opere pou bay rezilta tès yo san pèdi tan.

Pou kounye a pa gen vaksen pou evite maladi kowonaviris 2019 (COVID-19).  Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la(epi evite ekspoze lòt moun).  Men kijan

 • Pratike distans sosyal.
 • Mete yon mask twal nan figi ou lè ou nan piblik.
 • Lave men ou souvan.
 • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.
 • Kouvri tous ak lè w ap etènye.
 • Netwaye epi dezenfekte sifas “moun manyen anpil yo”.

Gade plis enfòmasyon sou fason pou evite COVID-19 ak fason pou prepare pou li

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

CDC rekòmande pou mete tèt ou an karantèn pandan 14 jou si ou te vwayaje pa twò lontan nan yon zòn ki arisk anpil, menm si ou pa gen sentòm. Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap ede ou detèmine sant tès ki pi pre ou pou ale ladan.

Si ou te kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm COVID-19 oswa si doktè te dekouvri ou gen COVID-19, ou ta dwe rele depatman sante konte ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante pou diskite sou etap ak prekosyon ou ta dwe pran.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Plis enfomasyon sou COVID-19

Menmsi viris la sanble soti nan yon sous animal, kounye a l ap simaye ant moun ak moun. Depatman Sante Florida ak CDC rekòmande pou moun ki vwayaje nan peyi Lachin pou yo evite bèt yo kit yo vivan oswa mouri, men pa gen rezon pou panse nenpòt bèt oswa bèt kay ki nan Etazini ta ka yon sous enfeksyon avèk nouvo kowonaviris sa a.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.

Toujou gen anpil enfòmasyon nou pa konnen sou nouvo COVID-19 ki fèk parèt la ak fason li transmèt. Anjeneral, ka gen yon risk ki ba anpil pou transmisyon nan pwodui oswa anbalaj moun ekspedye sou yon peryòd jou oswa semèn nan tanperati nòmal. Anjeneral ekspè yo panse kowonaviris yo transmèt pi souvan nan goutlèt respiratwa yo. Pou kounye a pa gen prèv pou sipòte transmisyon COVID-19 ki asosye avèk machandiz enpòte epitou pa t gen okenn ka COVID-19 nan Etazini ki asosye avèk machandiz enpòte.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida: https://floridahealthcovid19.gov/.

Lot enkyetied pou sween sante

Wi, ou ta dwe kontakte pwofesyonèl swen sante ou tankou ou ta fè nenpòt lòt moman. Ou pa ta dwe kite tan pase pou chèche swen medikal si ou gen enkyetid sou sante ou, men rele pwofesyonèl swen sante ou anvan ou ale nan klinik li.

Si nou gen enkyetid konsènan vizit nan klinik doktè ou, poze kesyon sou sèvis telehealth yo ka ofri. Klinik doktè ou ka poze ou kesyon sou tès depistaj, limite kantite moun ki kapab vini nan klinik la nenpòt lè, epi li ka entwodui lòt pwosesis pou kenbe ou an sekirite.

Deklanchman COVID-19 bay anpil estrès pou pifò moun. Laperèz ak gwo-gwo enkyetid konsènan yon maladi kapab lakòz gwo emosyon sou adilt ak timoun. CDC ofri resous sou fason pou siviv avèk estrès ki antoure OVID-19 ou kapab jwenn la a.

Ou kapab jwenn lòt resous pou sante mantal la a

Swivi transmisyon viris la (swivi nan kontak)

It’s important that you speak with a contact tracer if you have had potential exposure to COVID-19.  The Florida Department of Health urges all Floridians to answer calls from (833) 917-2880, (833) 443-5364 and (850) 583-2419  as this is part of Florida’s comprehensive contact tracing effort.

Tout pwofesyonèl sante piblik ki fè suivi nan kontak resevwa anpil fòmasyon nan konfidansyalite. Lè y ap pale avèk moun ki te an kontak avèk yon pasyan, yo pa divilge okenn enfòmasyon sou moun sa a nan okenn sikonstans.

Fèy enfòmasyon Depatman an pou suivi nan kontak pou COVID-19 se yon bon sous enfòmasyon sou fason suivi nan kontak travay. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi bay enfòmasyon enpòtan sou prensip ak enpòtans suivi nan kontak.

Pou suivi nan kontak la kapab pi efikas, li dwe fèt imedyatman apre dyagnostik la. Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, yon pwofesyonèl swen sante ap ka kontakte ou byen vit pou fè suivi nan kontak avèk ou. Men li enpòtan pou sonje si yo pa kontakte ou pou suivi nan kontak sa pa vle di ou pa t gen rezilta tès ou pozitif oswa ou pa kapab transmèt COVID-19. Ou ta toujou dwe pran bon jan prekosyon, tankou, pratik distans sosyal, lave men regilye epi mete yon mask.

Anpil maladi kontajye, tankou COVID-19, kapab transmèt ant moun ak moun ki pa sanble malad. Paske moun sa yo santi yo malad, yo ka pa teste epi yo ka pa konnen yo gen yon viris nan sistèm yo. Suivi nan kontak la kapab ede pwofesyonèl sante piblik yo konnen moun sa yo ki pa gen sentòm yo pou yo kapab konnen mezi prevantif yo kòmsadwa, pou ajoute tès ak oto-izòlman. Sa ap ede mete maladi a nan kanpe lwen.

Lè rezilta tès yon moun pozitif pou yon maladi oswa yon pwoblèm medikal, yon anketè ka sante piblik ap travay avèk pasyan an pou kreye yon lis moun yo te an kontak avèk yo pandan yon sèten peryòd tan. Answit Ekspè suivi nan kontak la ak kontakte chak nan moun sa yo pou yo kapab pran prekosyon kòmsadwa (fè tès, oto-izòlman, kontwòl pou sentòm, elatriye.) epi, konsa, kreye yon lis moun yo te kontak avèk yo jan sa nesesè. Lè pwofesyonèl sante piblik yo itilize estrateji sa a, yo kapab pran devan sou maladi enfektye yo, epi evite lòt transmisyon.

Se pwofesyonèl sante piblik ki resevwa fòmasyon espesyal ki fè suivi nan kontak. Anjeneral, ekip ki fòme a etidye modèl ak kòz maladi yo sou imen. Pwofesyonèl sante piblik yo ki gen responsablite pou fè suivi nan kontak se ekspè nan pwoteje konfidansyalite kliyan, nan bay konsèy, nan konpetans kiltirèl, ak plis.

Suivi nan kontak se yon mezi pou kontwole maladi. Pwofesyonèl sante piblik yo travay avèk pasyan yo pou kreye yon lis tout moun yo te gen kontak pwòch avèk yo pandan yon sèten peryòd. Answit ekip la pral kontakte moun sa yo pou fè yo konnen posiblite yo pou ekspoze pou yo kapab pran bon jan prekosyon.

Travel

Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak transmèt COVID-19. Vwayaje ka sitou danjere si oumenm oswa moun w ap vizite a arisk anpil pou pran COVID-19. Moun ki pi arisk pou maladi grav bezwen pran plis prekosyon. Ale sou sitwèb CDC pou jwenn plis enfòmasyon.

Ale nan paj sitwèb Plan Gouvènè DeSantis pou Re-Ouvèti pou jwenn plis enfòmasyon sou vwayaj: https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/

Per Executive Order 20-139, effective June 5 (with exceptions in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties), vacation rentals may seek approval to operate vacation rentals by submitting a written request and a county vacation rental safety plan to the Florida Department of Business and Professional Regulation.

For more information on vacation rentals, visit http://www.myfloridalicense.com/dbpr/os/documents/2020.05.15%20Posted%20Recommended%20Safety%20Measures%20and%20Best%20Practices%20for%20Vacation%20Rentals.pdf

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.

Chak konpayi mete anplas règleman pa yo pou ranbousman, epi nenpòt desizyon konsènan ranbousman se ant vwayajè na ak konpayi endividyèl la.

Tretman ak vaksen

Pou moman an, pa gen vaksen ki disponib pou pwoteje moun kont COVID-19.

Pa gen tretman antiviral espesyal ki rekòmande pou enfeksyon COVID-19. Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò  pou ede yo soulaje sentòm yo.
Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19.

Sa ki louvri

Lekòl yo ap kontinye bay aprantisaj adistans. Ofisyèl edikasyon yo ap devlope kèk plas pou re-ouvèti lekòl piblik yo pou Lotòn 2020.

Sant gadri yo ka louvri. Kandete yo ka opere. (Yo tout avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward, ak Palm Beach). Depatman Sante Florida bay enstriksyon pou aktivite yo òganize pou jèn yo.

Biznis amizman yo, tankou, men pa sèlman sal sinema, mezon konsè, oditoryòm, sal jwèt yo, pis bowling yo ak galri yo ka opere a 50 pousan kapasite avèk pratik distans sosyal kòmsadwa ak dezenfeksyon souvan.

Apati 5 jwen (avèk eksepsyon pou kontre Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), jimnastik yo ka opere nan kapasite konplè avèk pratik distans sosyal kòmsadwa ak dezenfeksyon souvan.

Apati 5 jwen (avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), salon bote yo ak salon kwafi yo ka kontinye opere pandan y ap respekte pwotokòl sekirite yo. Pou jwenn lòt enstriksyon, ale sou sitwèb http://www.myfloridalicense.com/DBPR/os/documents/2020.05.09%20DBPR%20FAQs%20re%20Executive%20Order%2020-120.pdf

Apati 21 me, Pak Eta Florida yo I ofri kanpin ak kèk kabin nan bwat pou kliyan nou yo. Vizitè yo tas dwe pratike distans sosyal, yo ta dwe espere orè ak kapasite limite.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou ki Pak Eta Florida ki louvri ak fèmen, ale sou sitwèb https://www.floridastateparks.org/learn/safety-updates

Apati 5 jwen, (avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), kafe yo ak restoran yo ka opere a 50 pousan kapasite pou kliyan chita andedan ak kapasite total deyò avèk pratik distans sosyal kòmsadwa. Kliyan yo ka sèlman resevwa sèvis si yo chita. Restoran yo ka kite kliyan chita anlè ba yo.

Tout moun nan Florida jwenn ankourajman pou evite reyini an gwoup ki pi gwo pase 10 moun.