Kijan mwen evite COVID-19 epi kijan pou mwen prepare pou li?

Pou kounye a pa gen vaksen pou evite maladi kowonaviris 2019 (COVID-19). Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun). Men kijan:
 

Pratike distans sosyal

Si ou bòkote lòt moun, kenbe yon distans 6 pye ant ou menm ak yo lè li posib. Evite anbrasad, bay lamen, gwo rasanbleman ak katye toupre yo.

Pou kisa? Ekspè yo panse viris la transmèt sitou ant moun ak moun. Lè moun touse oswa estènen, yo degaje ti goutlèt likid ki soti nan nen yo ak bouch yo, ki ka gen viris la. Si ou twò pre, ou kapab rale goutlèt yo, ansanm ak kowonaviris la si moun k ap touse a gen maladi a.

 

Mete yon mask twal nan figi ou lè ou nan piblik

Kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon mask twal nan figi ou lè ou bòkote lòt moun ak lè ou deyò nan piblik, tankou makèt ki vann manje angwo.

PA itilize yon mask figi ki deziyen pou yon travayè swen sante. Pa mete yon mask twal figi sou jèn timoun ki poko gen laj 2 zan, nenpòt moun ki gen twoub respirasyon, oswa nenpòt moun ki pa kapab retire mask la san asistans.

Pou kisa? Ou kapab transmèt COVID-19 ba lòt moun menmsi ou pa santi ou malad. Mask twal figi a la pou pwoteje lòt moun sizoka ou enfekte.

 

Pa manyen zye, nen ak bouch ou

Pou kisa? Men yo touche anpil sifas epi yo kapab ranmase viris yo. Depi men yo kontamine yo kapab transfere viris la nan zye ou, nen ou oswa bouch ou.

 

Kouvri tous ak lè w ap etènye

Kouvri bouch ou ak nen ou avèk yon klinèks lè w ap touse oswa estènen. Jete klinèks ou itilize yo nan fatra.

Pou kisa? Goutlèt to simaye viris la. Si pou swiv bon ijyèn respiratwa, w ap pwoteje moun ki bòkote ou kont viris yo tankou rim, grip ak COVID-19.

 

Netwaye epi dezenfekte sifas “moun manyen anpil yo”

Netwaye EPI dezenfekte sifas ou manyen souvan yo chak jou. Sa gen ladan, tab, bouton pòt yo, entèriptè limyè yo, anlè kontwa yo, manch yo, biwo yo, telefòn yo, klavye yo, twalèt yo, wobinè yo, ak lavabo yo.

Si sifas yo sal, netwaye anvan avèk detèjan oswa savon ak dlo, epi answit dezenfekte yo. Dezenfektan ki pi komen pou kay ki anrejistre nan EPA, solisyon klowòks ki fonn pou kayak solisyon abaz alkòl ki gen omwen 70% alkòl ap travay. Gade fason pou f yon solisyon klowòks si dezenfektan yo pa disponib.

 

Gade plis enfòmasyon konsènan fason pou prepare pou COVID-19 ak fason pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak kay ou.

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florid mete sant pou moun fè tès toupatou nan eta a https://www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites/

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

Pou li Plan Gouvènè DeSantis pou Redrèsman Florida an sekirite Entèlijan. Etap-pa-Etap. Klike la a https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

  • Lafyèv
  • Tous
  • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Tankou rim komen, viris la transmèt nan goutlèt, ki soti souvan lè yon moun estènen oswa touse.

Menmsi viris la sanble soti nan yon sous animal, kounye a l ap simaye ant moun ak moun. Depatman Sante Florida ak CDC rekòmande pou moun ki vwayaje nan peyi Lachin pou yo evite bèt yo kit yo vivan oswa mouri, men pa gen rezon pou panse nenpòt bèt oswa bèt kay ki nan Etazini ta ka yon sous enfeksyon avèk nouvo kowonaviris sa a.

Pou kounye a pa gen vaksen pou evite maladi kowonaviris 2019 (COVID-19).  Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la(epi evite ekspoze lòt moun).  Men kijan

  • Pratike distans sosyal.
  • Mete yon mask twal nan figi ou lè ou nan piblik.
  • Lave men ou souvan.
  • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.
  • Kouvri tous ak lè w ap etènye.
  • Netwaye epi dezenfekte sifas “moun manyen anpil yo”.

Gade plis enfòmasyon sou fason pou evite COVID-19 ak fason pou prepare pou li

Pou moman an, pa gen vaksen ki disponib pou pwoteje moun kont COVID-19.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.

Toujou gen anpil enfòmasyon nou pa konnen sou nouvo COVID-19 ki fèk parèt la ak fason li transmèt. Anjeneral, ka gen yon risk ki ba anpil pou transmisyon nan pwodui oswa anbalaj moun ekspedye sou yon peryòd jou oswa semèn nan tanperati nòmal. Anjeneral ekspè yo panse kowonaviris yo transmèt pi souvan nan goutlèt respiratwa yo. Pou kounye a pa gen prèv pou sipòte transmisyon COVID-19 ki asosye avèk machandiz enpòte epitou pa t gen okenn ka COVID-19 nan Etazini ki asosye avèk machandiz enpòte.

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.

Tout moun nan Florida jwenn ankourajman pou evite reyini an gwoup ki pi gwo pase 10 moun.