Sit Tès COVID-19

Se eta Florida ki finanse li

Florida ap ogmante kapasite pou moun teste pou COVID-19. Sant tès eta Florida finanse yo epi ki endike anba la a se sant ki gratis ak lib pou piblik la.

Anvan ou ale:

  • Èske sant lan egzije yon randevou?
  • Èske sant lan egzije yon lòd doktè oswa lòt tès depistaj?

 

  • Yon tès dyagnostik ap fè ou konnen si ou gen enfeksyon an nan moman an. Nou voye tès yo nan yon laboratwa deyò, epi rezilta yo disponib nan anpil jou. Nou konsidere tès sa yo gen anpil presizyon lè se yon pwofesyonèl swen sante ki fè yo.
  • Yon tès rapid se yon lòt kalite tès dyagnostik ki fè rezilta yo disponib nan kèk minit si analiz la fèt anplas nan yon sant tèz. Tès sa yo ka bay mwens presizyon epi yo ka rate kèk ka.
  • Yon tès antijèn se yon tès tounèf ki detekte sèten pwoteyin ki se pati nan viris la epi ki kapab bay rezilta yo nan kèk minit. Nou konsidere yon tès antijèn pozitif kòm yon rezilta ki gen anpil presizyon, men gen plis chans pou gen fo rezilta negatif — sa ki vle di li posib pou ou enfekte avèk viris la men pou ou gen rezilta negatif pou tès antijèn. Selon sitiyasyon an, doktè a ka rekòmande yon tès molekilè pou konfime yon rezilta negatif pou tès antijèn.
  • Yon tès antikò ta fè ou konnen si ou te gen enfeksyon an nan tan pase. Yon tès antikò ta ka pa montre si ou gen yon enfeksyon nan moman an paske li kapab pran 1-3 semèn apre enfeksyon an pou kò ou fè antikò. Si ou gen antikò nan viris ki lakòz COVID-19 ta ka bay pwoteksyon kont enfeksyon avèk viris la ankò. Si li fè sa, nou pa konnen kantite pwoteksyon antikò yo ta ka bay oswa kantite tan pwoteksyon an ta ka dire.

Si ou gen kesyon konsènan kalifikasyon oswa fasilite pou teste, Sant Apèl COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1(866)779-6121.

Sit Tès yo
Search Tès Sit
Al gade kat entèaktif nan rezilta rechèch la.
Al gade nan tout

Rezilta Tès yo

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la. Gade Lis Pòtal Laboratwa Pasyan yo pou jwenn enfòmasyon pou pran kontak(modifye nan dat 9 jiyè 2020).

Depatman Sante Florida ak Sant Apèl COVID-19 pa kapab bay rezilta yo, yo kapab di egzakteman kilè oswa kijan w ap resevwa rezilta ou yo oswa yo pa kapab akselere rezilta yo.

Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, gade gid yo pou konnen sa pou fè pandan ou malad.

 

 

Èske ou ekspoze oswa ou teste pozitif? Chèche yon desizyon ofisyèl nan makè kontak pou COVID-19.

Si oumenm oswa yon moun ou te an kontak avèk li ki gen rezilta pozitif pou tès yo, pwofesyonèl sante piblik yo ap rele ou pou ede ou idantifye peryòd tan lè ou te ka kontajye epi pou re-rele kontak pwòch ou yo pandan peryòd tan an.

Reponn koutfil nan (833) 917-2880, (833) 443-5364, (850) 583-2419 oswa depatman sante konte pou diskite sou posiblite ki fè ou te ekspoze nan COVID-19 avèk yon makè kontak.

Yon makè kontak p ap JANM:

  • Mande ou nimewo Sekirite Sosyal ou
  • Mande ou enfòmasyon finansye prive ou.
  • Mande ou enfòmasyon kat kredi ou
  • Voye yon lyen ba ou san pwosedi otantifikasyon kòrèk

Klike la a pou konsève nimewo yo nan kontak ou yo pou ou pa janm rate koutfil la.