fbpx

Biznis ak Anplwayè yo

 

Preparasyon Espas Travay yo pou yon Deklanchman COVID-19

Biznis yo ak patwon yo kapab evite ak ralanti transmisyon COVID-19 andedan espas travay la. Kòm yon patwon, si operasypon biznis ou te sispann, retounen nan aktivite nòmal oswa aktivite ofi-amezi ap prezante yon opòtinite pou modifye preparasyon ou, repons ou poui COVID-19, ak plan kontwòl yo. Tout patwonyo ta dwe aplike ak modifye yon nesesè ki:

  • Patikilye pou espas travay ou,
  • Idantifye tout zòn ak responsablite travay yo ki gen posiblite pou mou ekspoze nan COVID-19, epi
  • Ajoute mezi kontwòl pou elimine oswa redui posiblite yo pou moun ekspoze.

Pale avèk anplwaye ou yo konsènan chanjman ou planifye yo epi chèche jwenn remak yo. Answit, kolabore ak anplwaye yo ak òganizasyon anplwaye yo pou kominike yon fason enfòmastyon enpòtan sou COVID-19 ba yo yon fason ki efikas.

Gade enstriksyon OSHA konsènan COVID-19  pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou pwoteje travayè ou yo kont posiblite pou yo ekspoze, dapre risk pou yo ekspoze nan viris la. Plan yo ta dwe sipoze anplwaye yo kapab transmèt COVID-19 menmsi yo pa montre sentòm yo.

Tout patwon yo bezwen konsidere fason ki pi bon pou diminye transmisyon COVID-19 epi diminye konsekans lan nan espas travay la. Sa ta dwe gen ladan aktivite pou:

  • evite ak redui transmisyon viris la pami anplwaye yo.
  • kenbe operasyon biznis lan yon fason ki bon pou sante, epi
  • kenbe anviwònman yon biznis yon fason ki bon pou sante.

Wè plis enfòmasyon pou biznis ak patwon yo retounen nan operasyon nòmal ak operasyon ofi-amezi pou evite ak redui transmisyon viris la pami anplwaye yo, kenbe operasyon biznis lan yon fason ki bon pou sante, epi kenbe anviwònman yon travay yon fason ki bon pou sante, tankou sèten enfòmasyon pou restoran yo, kafe yo ak ti biznis yo.

 

Resous

Enstriksyon pou Bati Sistèm Dlo – resous sa a ki sou sitwèb CDC bay enfòmasyon enpòtan k ap ede pwopriyetè biznis yo epi k ap ede eviteposiblite pou gen maladi Lejyonè lè yo re-louvri biznis yo.

Fason pou Planifye Konsiderasyon yo nan retounen nan Operasyon yo Pandan Pandemi COVID-19 – sitwèb FEMA

Wè plis enfòmasyon pou biznis yo ak patwomn yo planifye epi bay repons pou COVID-19. Sitwèb CDC:

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.