Biznis ak Anplwayè yo

1ye avril 2020, Gouvènè DeSantis te dirije tout moun ki nan eta Florid la pou limite mouvman yo ak entè-aksyon pèsonèl deyò kay yo pou sèlman sa ki nesesè pou jwenn oswa pou bay sèvis esansyèl. Revize konsèy federal la sou enfrastrikti esansyèl. Gade yon lis nan biznis ak endistri konsidere sèvis esansyèl.

 

Gade a Aksyon Gouvènè a ak Lòd Ijans yo pou dènye konsèy pou biznis nan Florid, ki gen ladan a fèmen nan jimnazyòm, sispansyon nan sou-lokal konsomasyon manje nan restoran ak ba, ak travay a distans. 

 

Si biznis ou te afekte negativman kòm yon rezilta efò diminisyon nan Florid yo sispann pwopaje COVID-19, ou ka kalifye pou asistans pou biznis yo nan Florid. Gade plis enfòmasyon.

 

Si travay ou te afekte negativman kòm yon rezilta efò diminisyon nan Florid yo sispann pwopaje COVID-19, ou ka kalifye pou resevwa Asistans Reyanbochaj. Gade plis enfòmasyon.

 

Preparasyon Espas Travay yo pou yon Epidemi COVID-19

Biznis ak patwon yo ka anpeche epi ralanti pwopagasyon COVID-19. Anplwayè yo ta dwe planifye pou yo reponn nan yon fason fleksib a divès nivo transmisyon maladi nan kominote a epi prepare pou rafine plan repons biznis yo jan sa nesesè. Selon Administrasyon pou Sekirite ak Sante nan Travay (Occupational Safety and Health Administration (OSHA)), pifò travayè ameriken ap gen chans eksperyans nan nivo risk ekspozisyon ki ba oswa mwayen nan travay yo oswa nan plas yo nan travay (wè OSHA gid pou patwon yo pou plis enfòmasyon sou klasifikasyon risk pou travay).

Tout patwon yo bezwen konsidere pi bon fason pou diminye pwopagasyon COVID-19 ak diminye enpak la nan espas travay yo. Sa ka enkli aktivite nan youn oswa plis nan domèn sa yo:

  • redui transmisyon pami anplwaye yo,
  • kenbe operasyon biznis an sante, ak
  • kenbe yon anviwònman travay an sante.

Pou anpeche stigma ak diskriminasyon nan espas travay la, itilize sèlman la konsèy Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention (CDC)) bay pou detèmine risk pou enfeksyon COVID-19. Pa pran desizyon sou risk ki baze sou ras oswa peyi orijin epi asire w ou kenbe konfidansyalite moun ki gen konfime enfeksyon coronavirus. Gen anpil bagay pou aprann sou transmisiblite, severite, ak lòt karakteristik COVID-19 ak envestigasyon yo ap kontinye.

 

Asire sekirite sistem dlo ak aprey yo nan bilding ou a apre ke yo te femen pou yon tan kite long: httpd://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncovn/buildingwatersystem.html

 

Gade plis enfòmasyon pou biznis ak patwon yo pou planifye epi reponn a COVID-19.

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Pou kounye a, COVID-19sanble ap simaye fasil ak yon fason dirab nan kominote a (“transmisyon nan kominote”) nan kèk zòn jewografik ki afekte. Transmisyon nan kominote vle di moun yo afekte avèk viris la nan yon zòn, tankou kèk moun ki pa byen konnen fason oswa kote ye te vin enfekte.

Pwofesyonèl swen sante ou ap travay avèk depatman sante konte ou pou detèmine si ou bezwen fè tès pou COVID-19.

Y ap pran twa echantiyon sou yon moun ki teste: nan bouch, nan nen ak krache. N ap bay echantiyon yo nan depatman sante konte a, k ap voye oswa livre yo nan laboratwa leta ki pi pre a. Si rezilta tès ki fèt avèk yon echantiyon pozitif, n ap idantifye li kòm ‘sipoze pozitif’, jiskaske rezilta a konfime nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou tès COVID-19, gade Tès CDC yo pou COVID-19.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.

Non. Eta Florida te pibliye yon dekrè egzekitif, k ap redui dansite ak foul moun nan restoran, kafe, nayklèb ak plaj, pou ralanti transmisyon COVID-19. Restriksyon sa yo endike anba dekrè egzekitif la:

  • Kafe ak nayklèb ki toupatou nan Florida dwe rete fèmen pou pwochen 30 jou yo (gade plis enfòmasyon nan Depatman Jesyon Biznis ak Jesyon Pwofesyonèl Florida)
  • Limite rasanbleman yo avèk pa plis pase 10 moun.
  • Restoran yo gen obligasyon pou limite kliyan k ap antre yo a 50 pousan kantite yo kapab pran. Espas kote pou kliyan yo chita ta dwe epapiye ak limite pou asire kliyan ki chita yo separe avèk yon distans omwen sis pye, annakò avèk gid CDC.

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.