Depatman Sante yo Nan Konti yan

Rezime

 • Siveyans: CHDs ta dwe aplike definisyon an pou moun ki anba envestigasyon (PUI) pou COVID-19 pou deside si gen bezwen pou test laboratwa ak envestigasyon pou sante piblik.
 • Envestigasyon yo: Ta supoze gen envestigasyon yo pou moun ki koresponn ak definisyon an pou PUI pou COVID-19 nan menm jou mesaj CHD ya, sa gen ladan tou wikenn yo ak jou fet yo.
 • Moun yo nan Konti ya ki responsab pou etidie kijan maladi simaye ak kijan pou kontwol li, yo ta suppoze an ijans fe lot moun ki pi wo pase yo ak laboratwa ki fe koneksyon konnen oubyen BOE ki nan branch sa a ke yo supoze rele si se pa nan le ofis wouve, tout PUI yo pou COVID-19.
 • Fe Rapo PUI Yo ak ka yo: PUI yo oubyen moun yo ke yo jween prev ke yo gen COVID-19 ta dwe antre nan Merlin nan lespas de 24 tre (gen ladan tou wikenn ak jou fet yo).
 • Kijan pou fe Konnen Rezilta CHD Laboratwa yo pou 2019-nCoV: Ki soti nan email ke Biwo Sante Piblik Laboratwa yo voye.
 • Se 31 janvye 2020 ki dat ki sou Dokiman yo ki nan koze sa a.

Test nan Laboratwa ak Pran echantiyon

 • Si gen prev pou PUI, oubyen si ou gen kesyon yo sou yon moun ki malad, kontakte Moun yo nan Konti ya ki responsab pou etidie kijan maladi simaye ak kijan pou kontwole li ak Koneksyon Laboratwa (FloridaHealth.gov/diseases-and-conditions/diseases-reporting-and-management/disease-reporting-and surveillance/_documents/investigation-unit-map.pdf) oubyen BOE ki se moun pou yo rele le ofis femen e ki se reprezanta biwo ki responsab pou etidie kijan maladi gaye ak kijan ou kontwole li (850-245-4401) pou fe aranjman pou echantiyon yo (tankou san, krache, saliv…) ki dwe al jwenn Laboratwa yo nan Biwo Sant Piblic la (BPHL).
 • BPHL va voye echantiyon yo (san, krache, saliv…) bay CDC pou yo teste pou jiskake tes yo finn fet ak pare nan laboratwa yo ki nan sante piblik eta a.
 • Yo ka pran echantiyon yo (san, krache, salive…) pi vit ke posib depi yon finn konnen kyes ki se yon PUI san li pa nesese pou konnen ki le sentom yo te komanse.
 • Pou ke posibilte jwenn COVID-19 kapab ogmante, CDE rekomande pou yo pran 3 kalite echantiyon, respirasyon pi anba, respirasyon pi anwo, ak dlo ki nan san ki rele serum:
  • Respirasyon pi anwo: echantiyon ki soti nan nen, echantiyon ki soti nan bouch nan kote yo mete yo pou yo ka deplase ak yo, yo chak nan yon veso separe; jan pou fe tes nan nen.
  • Respirasyon pi ba: Flim (Fel paret si se nesese), tesa pou enfection nan poumon, veso kote yo mete echantiyon pou tes.
  • Dlo ki nan ki rele serum (anwo wouj oubyen aparey ki ka wete dlo nan san).
 • Si gen plis lot kalite echantiyon tankou poupou, pipi, oubyen san ki pa melanje ke yo te pran, yo ka kenbe san sa yo nan depo pou an ka ke yo ta ka itil a laveni.
 • Voye echantiyon yo ale nan lanwit pou y rive nan BPHL ki nan Jacksonville, nan Miami oubyen Tampa, apre ke BPHL kote echantiyon yo prale ya te gentan resevwa avetisman.
 • Voye echatiyon yo ale nan veso category B yo ki fet pou sa
 • BPHL ak BOE dwe rebay otorizasyon pou chajman yo ki rive pandan nan finisman semen nan.
 • KIjan CDC fe pou yo fe Konnen Rezilta Echantiyon yo ke li te teste nan Laboratwa: Ki soti nan email ke Biwo Sante Piblik Laboratwa yo voye.

Fe Rapo COVID-19 PUIs ak Ka yo ki nan Merlin

 • Moun yo jwenn prev, posibilite, oubyen PUI (sispek) ka ki gen definisyon pou COVID-19 ta dwe antre nan Merlin.
  • Itilize kod COVID19 – 0032 le wap mete PUIs nan Merlin.
 • Mete PUIs 24 e apre CHD finn bay avetisman.
 • Yap konsidera PUI kom Sispek DX pou jis le rezilta laboratwa yo retounen.
 • Atache tout dosye ki gen rapo dokte ki pare, rezilta yo ke laboratwa a bay, fom papye PUI(si li la) nan ka Merlin yan.
 • Atache rezilta yo ki soti nan laboratwa CDC nan ka a epi voyel ale.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.