Vaksen Pou Maladi Kowona nan Florid

Vaksen Pou Maladi Kowona nan Florid

Demann pou vaksen kont COVID-19 depase delwen kantite eta a resevwa jiska prezan. Nou prevwa pral gen lòt kantite k ap vini nan yon ti tan.

Florida gen anpil sant k ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki kalifye yo, men kantite vaksen yo pa ase epi randevou yo ka pa disponib nan anpil nan sant sa yo.

Leta bay priyorite pou moun ki gen laj 65 ane ak plis, pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, epi rezidan ak anplwaye sant medikal yo ki bay swen pou anpil tan.

Tanpri konnen kèk nan sant yo ap sèvi sèlman sèten popilasyon, tankou travayè swen sante premye liy yo.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje an yon jou ak yon lòt jou epi ant yon semèn ak yon lòt semèn, pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

N ap modifye lis sa a lè gen plis sant ak plis vaksen ki vin disponib.

 

Nan dat ki te 11 desanm 2020, Otorite ki Kontwole Manje ak Remed nan peyi Etazini, ki gen ti non jwet li ki rele (FDA) bay Pemisyon ijan pou moun pran vaksen yan ki rele Pfizer Covid-19 lan, ti non jwet Pemisyon ijan sa a se (EUA);
avek sa, pou komanse vaksen pou maladi kowona ki pare yo, se moun ki gen 16 zan oubyen plis ke 16 zan kap jwenn yo an premye.

Leta Florid mete an premye nan sa li gen poul fe pou li jwenn ak bay moun yon vaksen pou maladi Kowona. Yon vaksen pou maladi Kowona ap yon mwayen nesese pou anpeche ke jem maladi ya gaye plis, li ka pemet tou ke moun nan Florid yo retounen viv la vi yo nan yon jan ki nomal.

Leta a (Florid) prepare yon dokiman ki montre ki jan lap bay moun vaksen pou maladi Kowona a, dokiman sa a gentan al jween Sant yo ki Kontwole ak Anpeche Maladi. Nenpot moun ka jwenn dokiman sa a nan sit entenet Depatman Lasante Florida a isit la. 

Leta Florid la pran angajman poul bay a le enfomasyon fre ki tonbe sou ki jan lap bay moun yon Vaksen pou maladi Kowona a. Tanpri gade an ba a pouw jwenn enfomasyon ki pi fre yo.

 • (1/9) –  Avi konsènan Règ pou Ijans – 64DER20-43: Egzijans pou Fè Rapò konsènan Vaksen gade la a.
 • (1/8) – Pou kapab jwenn lis lopital ki nan Florida pou kounye a ki resevwa vaksen kont COVID-19 la a.
 • (1/7) – Ou kapab jwenn pwofesyon swen sante ki gen lwa oswa gid federal anvigè sou pratik ki otorize administrasyon vaksen, tankou vaksen yo kont COVID-19 la a.
 • (12/30) – Florida te resevwa 367,000 dòz vaksen Moderna, apre Administrasyon pou Kontwòl Manje ak Medikaman Etazini (U.S Food and Drug Administration, FDA) te bay Otorizasyon pou Itilize vaksen an pou Ijans. Nou te distribiye dòz vaksen Moderna nan 226 bilding lopital ki pa t resevwa dòz nan premye alokasyon vaksen Pfizer kont COVID-19. Jwenn lis la okonplè la a.
 • (12/16) Florid ap preparel poul resevwa semenn kap vini yan 367,000 doz vaksen ki rele Moderna a, nan moman Pemisyon ijan ke Otorite ki kontwolo Manje ak Remed nan peyi Etazini, ki gen ti non jwet li ki rele (FDA), bay la. Doz yo ki nan vaksen Moderna a ap voye bay 173 plas lopital yo ki pat jwenn doz yo nan premye le ke yo te bay vaksen yan ki rele Pfizer Covid-19 lan. Lopital sa yo kouvri 43 konty. Nou ka jwenn tout non lopital sa yo isit la.
 • (12/14) CDC ya mete sou pye yon program ki baze sou telefonn ke moun deplase ak yo (cell phone) ki itilize mesaj ekri ak sondaj yo nan sit entenet pou bay moun gade kijan sante yo ye apre yo finn resevwa yon vaksen pou maladi Kowona a. Aprann plis sou V-sekirite isit la.
Resous yo

Moderna Fèy Enfòmasyon Pou Benefisyè Yo Ak Moun Kap Bay Swen Yo

Moderna Fèy Enfòmasyon Pou Founisè Swen Sante ki Administre Vaksen

Pfizer Fèy Enfòmasyon Pou Benefisyè Yo Ak Moun Kap Bay Swen Yo

Pfizer Fèy Enfòmasyon Pou Founisè Swen Sante ki Administre Vaksen

Gouvene Ron DeSantis Anonse ki kote yap bay Vaksen Moderna a

Gouvene Ron DeSantis Bay enfomasyon yo ki pi fre sou Jan Vaksen pou Maladi Kowona a Distribye

Let Ki Bay Pemisyon

Bwat Zouti Cominikasyon Zafe Bay Vaksen Pou Maladi Kowona

Vaksen kont COVID-19 ki endike anba la yo te resevwa otorizasyon Administrasyon Etazini pou Kontwòl Manje ak Medikaman pou prevansyon COVID-19 pou doktè itilize yo pou ijans:

 • Vaksen Pfizer BioNTech kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 16 zan ak plis.
 • Vaksen Moderna kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 18 tan ak plis.

Depatman Sante Florida pral kontinye bay enfòmasyon pou piblik jeneral la lè lòt vaksen kont COVID-19 vin disponib.

Gwoup Moun ki gen Priyorite pou Resevwa Vaksen*

Moun ki Kalifye apati 23 desanm 2020 Pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo
Rezidan ak anplwaye sant medikal ki bay swen sante pou anpil tan
Moun ki gen laj 65 ane ak plis
Moun yo kwè ki ekstrèman arisk pou gen COVID-19 lè yo ekspoze nan pwofesyonèl swen sante lopital yo

*Lòd. Egzekitif. Nimewo 20-315 (23 Desanm 2020). www.flgov.com/wp-content/uploads/orders/2020/EO_20-315.pdf.

 

Yon priyorite prensipal eta Florida se jwenn epi distribiye vaksen kont COVID-19. Vaksinasyon pwoteje ak efikas pral pran tan epi sa depannde estòk vaksen an.

Leta pran angajman pou bay chak gwoup priyoritè ak piblik jeneral la vaksen kont COVID-19 lè estòk la vin disponib. Depatman Sante Florida pral kontinye bay dènye enfòmasyon sou moun ki kalifye pou pran vaksen kont COVID-19 lè plis enfòmasyon ak oryantasyon vin disponib.

Enstitisyon ki endike anba la yo ap bay vaksen kont COVID-19:

 • Lopital yo ap bay vaksen kont COVID-19pou travayè swen sante yo ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, ansanm avèk travayè swen sante ki nan kominote yo, ak moun ki gen laj 65 ane ak plis epitou pwofesyonèl swen sante lopital yo ka vaksinen moun yo kwè ki ekstrèman arisk pou gen COVID-19.
  • Ou kapab jwenn yon lis lopital k ap bay vaksen kont COVID-19 sou sitwèb ki anba la a.
 • Depatman Sante ki nan Konte yo ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki gen laj 65 ane ak plis.
  • Depatman Sante Konte yo ka egzije ou pou enskri pou yon randevou. Tanpri tcheke Depatman Sante Konte ou oswa sitwèb gouvènman konte ou pou jwenn plis enfòmasyon.
  • Ou kapab jwenn enfòmasyon sou Depatman Sante Konte ou sou sitwèb FloridaHealth.gov anba onglè “Contact Florida Health, Local Health Offices” (kontakte Depatman Sante Florida, biwo sante lokal yo).