Kisa pou mwen fè si mwen panse mwen te ekspoze nan kowonaviris?

 

Siveye sentòm yo

Moun ki gen COVID-19 te rapòte anpil kalite sentòm — depi nan sentòm modere pou rive nan sa ki sevè, Sentòm sa yo ka parèt nan 2-14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la.

Itilize sistèm evalyasyon otomatik CDC pou pran desizyon epi pou chèche swen medikal apwopriye konsènan COVID-19.

Ou ka gen COVID-19 si ou gen sentòm sa yo oswa melanj sentòm sa yo:

 • Tous
 • Respirasyon kout oswa difikilte pou respire

Oswa omwen de nan sentòm sa yo:

 • Lafyèv
 • Frison
 • Latranblab souvan avèk frison
 • Doulè miskilè
 • Maltèt
 • Gòj irite
 • Nouvo Pèt gou oswa odora

Timoun yo gen sentòm ki sanble avèk sentòm adilt yo epi anjeneral yo gen maladi lejè.

Lis sa a pa yon lis ki konplè. Pale avèk pwofesyonèl swen sante ou konsènan nenpòt lòt sentòm ou genyen ki sevè oswa ki enkyete ou.

Fè tès la 

Si ou gen enkyetid konsènan sitiyasyon, fè tès la pou COVID-19 touswit. Menmsi ou pa gen sentòm yo, ou kapab fè tès la.

Jwenn sant kote yo teste moun pou ale san randevou epi pou fè tès la pandan ou dèyè volan oto ou. Tès yo diferan selon sant yo. Plis ak plis sant ofri tès rapid ak tès antikò.

Chèche jwenn plis enfòmasyon sou sentòm yo ak tès yo pou COVID-19 ak sa pou fè si ou te ekspoze nan kowonaviris .

 

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

 • Lafyèv
 • Tous
 • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Tankou rim komen, viris la transmèt nan goutlèt, ki soti souvan lè yon moun estènen oswa touse.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

CDC rekòmande pou mete tèt ou an karantèn pandan 14 jou si ou te vwayaje pa twò lontan nan yon zòn ki arisk anpil, menm si ou pa gen sentòm. Gid CDC prevwa pou karantèn nan fini apre Jou 10 san ou pa teste epitou si ou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan. 

Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap ede ou detèmine sant tès ki pi pre ou pou ale ladan.

Gid CDC yo prevwa pou izòlman an  fini apre Jou 7 si ou teste nan Jou 5 oswa apre rezilta tès ou negatif epitou si pou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan.

Si ou te kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm COVID-19 oswa si doktè te dekouvri ou gen COVID-19, ou ta dwe rele depatman sante konte ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante pou diskite sou etap ak prekosyon ou ta dwe pran.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò pou ede yo soulaje sentòm yo.

Pale avèk doktè ou konsènan sèten tretman yo. Nan moman sa a, pasyan ki teste pozitif pou COVID-19 kapab resevwa terapi antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19.  Gen 175 sant ki nan lis Florida sou Lokalizatè antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19 avèk sant ki nan lopital ak sant ki pa nan lopital tou. Klike la a pou jwenn yon sant ki toupre ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19. Revize eleman yo konsènan vaksen yo kont COVID-19.