Kisa pou mwen fè si mwen panse mwen te ekspoze nan kowonaviris?

Kèk moun pi arisk pou yo vin malad anpil nan COVID-19. Men sa pou fè si ou panse ou te ka ekspoze nan kowonaviris.

Siveye sentòm yo

Moun ki gen COVID-19 te rapòte anpil kalite sentòm — depi nan sentòm modere pou rive nan sa ki sevè, Sentòm sa yo ka parèt nan 2-14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la.

Itilize sistèm evalyasyon otomatik CDC pou pran desizyon epi pou chèche swen medikal apwopriye konsènan COVID-19.

Ou ka gen COVID-19 si ou gen sentòm sa yo oswa melanj sentòm sa yo:

 • Tous
 • Respirasyon kout oswa difikilte pou respire

Oswa omwen de nan sentòm sa yo:

 • Lafyèv
 • Frison
 • Latranblab souvan avèk frison
 • Doulè miskilè
 • Maltèt
 • Gòj irite
 • Nouvo Pèt gou oswa odora

Timoun yo gen sentòm ki sanble avèk sentòm adilt yo epi anjeneral yo gen maladi lejè.

Lis sa a pa yon lis ki konplè. Pale avèk pwofesyonèl swen sante ou konsènan nenpòt lòt sentòm ou genyen ki sevè oswa ki enkyete ou.

Rele anvan ou ale

Rele doktè ou oswa Depatman Sante Konte a si ou panse ou te ekspoze nan COVID-19, si ou gen sentòm, epi si ou bezwen fè tès.

Y ap deside si ou bezwen fè tès epi y ap fè ou konnen kote pou ale.

Gade lis sant kote yo teste moun pou ale san randevou epi pou fè tès la pandan ou dèyè volan oto ou. Tès yo diferan selon sant yo.

 

Chèche jwenn plis enfòmasyon sou sentòm yo ak tès yo pou COVID-19 ak sa pou fè si ou te ekspoze nan kowonaviris .

 

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

 • Lafyèv
 • Tous
 • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Pou kounye a, COVID-19sanble ap simaye fasil ak yon fason dirab nan kominote a (“transmisyon nan kominote”) nan kèk zòn jewografik ki afekte. Transmisyon nan kominote vle di moun yo afekte avèk viris la nan yon zòn, tankou kèk moun ki pa byen konnen fason oswa kote ye te vin enfekte.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Si w ap retounen soti nan yon zòn ki gen yon deklanchman COVID-19 CDC rekòmande ou pou mete ou an karantèn pou 14 jou imedyatman lè ou retounen nan vwayaj ou yo, menmsi ou pa gen pa sentòm. Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap travay avèk depatman sante konte ou pou detèmine si ou bezwen fè tès pou COVID-19. Si ou te gen kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm sa yo epi ki te vwayaje dènyèman nan yon zòn ki afekte, ou ta dwe rele yon pwofesyonèl swen sante epi fè li konnen kontak sere ou ak dènye vwayaj li fe fè a.  Pou jwenn dènye avètisman sou vwayaj konsènan COVID-19, ale sou sitwèb: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini ak enfòmasyon CDC pou Vwayaj.

Gen enfòmasyon pou moun ki te gen kontak sere avèk yon moun doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 oswa evalye pou maladi a, ki disponib sou entènèt.

Pwofesyonèl swen sante ou ap travay avèk depatman sante konte ou pou detèmine si ou bezwen fè tès pou COVID-19.

Y ap pran twa echantiyon sou yon moun ki teste: nan bouch, nan nen ak krache. N ap bay echantiyon yo nan depatman sante konte a, k ap voye oswa livre yo nan laboratwa leta ki pi pre a. Si rezilta tès ki fèt avèk yon echantiyon pozitif, n ap idantifye li kòm ‘sipoze pozitif’, jiskaske rezilta a konfime nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou tès COVID-19, gade Tès CDC yo pou COVID-19.

Pa gen tretman antiviral espesyal ki rekòmande pou enfeksyon COVID-19. Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò  pou ede yo soulaje sentòm yo.
Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19.