Pwofesyonèl Swen Sante yo

Enskripsyon Pwofesyonèl Swen Sante yo Obligatwa pou yo Bay Vaksen an

Pou kapab bay vaksen yo nan Florida, tout pwofesyonèl swen sante yo dwe aksepte epi siyen fòm enskripsyon pou SHOTS.

Answit, tou moun k ap bay swen pou COVID-19 ki nan Florida dwe ranpli yon fòm Akò Pwofesyonèl Swen Sante pou Vaksinasyon. Tanpri jwenn enfòmasyon sou akò a la a.

Materyèl Asosye pou Divilgasyon

Pwofesyonèl Swen Sante ki Kalifye pou Bay Vaksen an

Lis ki anba la a gen pwofesyon swen sante lwa oswa gid federal ki konsène pratik medikal otorize pou bay vaksen yo, tankou vaksen kont COVID-19. Si ou gen sèten kesyon konsènan yon pwofesyon, tanpri kontakte biwo komite kontwòl pou chak pwofesyon nan adrès imèl MedicalQualityAssurance@flhealth.gov.

 

Tès Yo

Koleksyon echantiyon respiratwa yo pou fè dyagnostik (pa egzanp, prelèvman nazo-farenje) ta dwe fèt nan yon sal egzamen nò mal avèk pòt la fèmen.

  • Pwofesyonèl swen sante a responsab pou pran echantiyon an manipile li epi voye li ale. Tanpri swiv oryantasyon CDC .
  • Ou ta dwe travay sou echantiyon ki gen gwo priyorite andedan sant swen medikal ou, si ou gen youn; yon laboratwa komèsyal (egzanp, LabCorp ak Quest), oswa Laboratwa Biwo Sante Piblik (Bureau of Public Health Laboratory, BPHL) Florida.
    • Anvan ou voye echantiyon yo ba BPHL, kontakte depatman sante konte(county health department (CHD) lokal ou Kontak yo pou Epidemyoloji.
  • Ou kapab travay sou echantiyon Priyorite andedan sant swen sante ou, si genyen; oswa yon laboratwa komèsyal (egzanp, Labcorp ak Quest).
  • Pwofesyonèl swen sante yo ta dwe konsilte yon CHD lokal pou lòt enstriksyon, jan li nesesè.

Lòt Enstriksyon

Nou ankouraje pwofesyonèl swen sante yo pou yo swiv sitwèb Depatman Sante Florida ak sitwèb CDC souvan pou yo jwenn enstriksyon modifye yo sou COVID-19.

Zouti minimizè a ki sou entènèt ap ede ou ogmante tèks ou yo nèt pou jwenn yon pi bon vitès pou chaje paj.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florida prepare sant pou fè tès tout kote nan eta a epi y ap prepare pou vaksen yo distribiye nan Florida pou popilasyon frajil yo nan fen ane 2020 oswa byen bonè nan ane 2021: https://floridahealthcovid19.gov/testing-sites/sit-tes-covid-19.

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

 

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.