Pwofesyonèl Swen Sante yo

Sa pou Piblik sonje konsènan SanteSant swen sante yo ak klinisyen yo ta dwe bay priyorite pou vizit ijan yo ak vizit pou ijans yo ak pwosedi yo kounye a ak pou anpil semèn k ap vini. Aksyon ki endike anba la yo kapab pwoteje anplwaye yo, ekipman pou pwoteksyon pèsonèl, ak materyèl poui bay pasyan yo swen sante; asire gen sekirite pou anplwaye yo ak pasyan yo; epitou ogmante kapasite lopital la pandan pandemi COVID-19:

 • Retade tout vizit ki pa obligatwa avèk pwofesyonèl swen sante kote pasyan yo pa entène
 • Re-pwograme admisyon ki pa obligatwa yo epi ki pa ijan
 • Retade ka operasyon ak ka pwosedi ki pa obligatwa yo pou pasyan ki entène ak pasyan ki pa entène
 • Ranvwaye vizit woutin yo pou swen zye ak swen dan

Zouti ak resous yo egziste pandan plan preparasyon yo nan sistèm swen sante epi plan sa yo rele souvan Plan Pandemik. Konsilte depatman sante eta kote w ap viv la oswa depatman sante lokal konsènan sèten plan pou kominote ou.

Pwofesyonèl swen sante yo nan liy devan yo pou yo bay swen sante pou pasyan ki gen COVID-19 ki konfime oswa ki pètèt gen maladi a epi poutèt sa yo pi arisk pou ekspoze nan viris sa a. Pwofesyonèl swen sante yo kapab diminye nèt risk pou yo ekspoze lè y ap bay swen sante pou pasyan doktè konfime ki gen COVID-19 oswa pou pasyan ki pètèt gen maladi a depi yo swiv Rekòmandasyon pwovizwa pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon pou Payans doktè konfime ki gen Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) oswa pou Moun ki Anba Ankèt pou COVID-19 nan Anviwònman Swen Sante.

Depatman Sante Florida ap kolabore avèk Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC, pou fè siveyans pou moun ki te ekspoze nan COVID-19 oswa ki enfekte avèk maladi a pandan yo te vwayaje nan peyi afekte yo oswa ki te gen kontak avèk yon ka pou yo fè aranjman pou tès konfimasyon.

Tout pwofesyonèl Swen Sante yo ta dwe prepare ou idantifye, , pran echantiyon epi pou yo bay swen sante pou moun ki anba ankèt (persons under investigation, PUI) pou COVID-19. pwofesyonèl Swen Sante yo ta dwe imedyatman fè pèsonèl kontwòl enfeksyon ki nan sant swen sante yo konnen si yo idantifye yon moun ki satisfè kritè PUI pou COVID-19.

 

Zouti Depistaj Klinik pou Idantifye Moun ki Anba Ankèt

Yo ta dwe mande moun ki gen sentòm yo pou yo mete yon mask chirijikal lè yo rive. Pran kontak ak prekosyon nan anlè, avèk ekipman pou pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE)

Zouti Depistaj Klinik pou Idantifye Moun ki Anba Ankèt pou Maladi Kowonaviris 2019(COVID-19)  – Dat Dènye Modifikasyon: 28 Mas 2020

Fè etap pou asire triyaj rapid an sekirite ak izòlman pasyan ki gen sentòm COVID-19 sispèk oswa lòt enfeksyon respiratwa(egzanp, lafyèv, tous). Si yon sal egzamen pa disponib fasil, asire pasyan an pa jwenn pèmisyon pou rete tann pami lòt pasyan yo k ap chèche resevwa swen sante. Pwofesyonèl swen sante byo ta dwe  respekte Prensip ak Prekosyon ki baze sou Transmisyon. Li enpòtan pou prepare zòn triyaj apa epi ki byen ayere, pou mete pasyan ki gen COVID-19 sispèk oswa ki konfime nan sal prive ki gen pòt fèmen ak twalèt prive (si li posib). Rezève AIIR yo pou pasyan ki gen COVID-19 ki pral fè pwosedi k ap kreye ayewosòl epi pou pran swen pasyan ki gen patojèn ki transmèt nan lè (egzanp, tibèkiloz, lawoujòl, varisèl).

Gid pou Pran Prekosyon nan Izòlman Pasyan yo: Fason pou Evite Transmisyon Ajan Enfeksyon yo nan Anviwònman Swen Sante.

Rekòmandasyon Pwovizwa pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon pou Pasyan ki gen Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) ki Sispèk oswa Konfime nan Anviwònman Swen Sante yo

 

Priyorite pou Pasyan ki gen enfeksyon COVID-19 ki Sispèk 

PRIYORITE 1

Ap asire chwa swen sante optimal pou tout pasyan ki entène nan lopital, diminye risk enfeksyon ki asosye avèk swen sante, epi konsève onètete sistèm swen sante Etazini.

 • Pasyan ki entène yo nan lopital
 • Travayè sant swen sante yo ki gen sentòm yo

PRIYORITE 2

Ap asire yo idantifye byen vit moun ki pi arisk pou gen konplikasyon enfeksyon an epi mete moun sa yo nan triyaj kòmsadwa.

 • Pasyan yo ki nan sant medikal pou anpil tan epi ki gen sentòm
 • Pasyan ki gen laj 65 ane ak plis epi ki gen sentòm
 • Pasyan ki gen maladi kache epi ki gen sentòm
 • Premye sekouris yo ki gen sentòm

PRIYORITE 3

Si gen ase resous, teste moun ki nan kominote toupre kote ka yo ap ogmante nan lopital yo pou diminye transmisyon enfeksyon an nan kominote a, epi pou pwoteje sante travayè debaz yo.

 • Travayè gen sentòm epi ki nan enfrastrikti ki enpòtan anpil
 • Moun ki pa satisfè okenn nan kategori yo anwo a epi ki gen sentòm
 • Moun ki gen sentòm lejè nan kominote yo

TÈS YO

Koleksyon echantiyon respiratwa yo pou fè dyagnostik (pa egzanp, prelèvman nazo-farenje) ta dwe fèt nan yon sal egzamen nò mal avèk pòt la fèmen.

 • Pwofesyonèl swen sante a responsab pou pran echantiyon an manipile li epi voye li ale. Tanpri swiv oryantasyon CDC .
 • Ou ta dwe travay sou echantiyon Priyorite 1 ak echantiyon Priyorite 2 andedan sant swen medikal, si li disponib; yon laboratwa komèsyal laboratory (egzanp, LabCorp ak Quest), oswa Laboratwa Biwo Sante Piblik(Bureau of Public Health Laboratory, BPHL) Florida .
  • Anvan ou voye echantiyon yo ba BPHL, kontakte depatman sante konte(county health department (CHD) lokal ou Kontak yo pou Epidemyoloji.
 • Ou kapab travay sou echantiyon Priyorite 3 andedan sant swen sante ou, si genyen; oswa yon laboratwa komèsyal (egzanp, Labcorp ak Quest).
 • Pwofesyonèl swen sante yo ta dwe konsilte yon CHD lokal pou lòt enstriksyon, jan li nesesè.

Lòt Enstriksyon

Nou ankouraje pwofesyonèl swen sante yo pou yo swiv sitwèb Depatman Sante Florida ak sitwèb CDC souvan pou yo jwenn enstriksyon modifye yo sou COVID-19.

Zouti minimizè a ki sou entènèt ap ede ou ogmante tèks ou yo nèt pou jwenn yon pi bon vitès pou chaje paj.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florid mete sant pou moun fè tès toupatou nan eta a https://www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites/

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

Pou li Plan Gouvènè DeSantis pou Redrèsman Florida an sekirite Entèlijan. Etap-pa-Etap. Klike la a https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida:
http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/COVID-19/