Pwofesyonèl Swen Sante yo

Enskripsyon Pwofesyonèl Swen Sante yo Obligatwa pou yo Bay Vaksen an

Pou kapab bay vaksen yo nan Florida, tout pwofesyonèl swen sante yo dwe aksepte epi siyen fòm enskripsyon pou SHOTS

Answit, tou moun k ap bay swen pou COVID-19 ki nan Florida dwe ranpli yon fòm Akò Pwofesyonèl Swen Sante pou Vaksinasyon. Tanpri jwenn enfòmasyon sou akò a la a

Materyèl Asosye pou Divilgasyon

Pwofesyonèl Swen Sante ki Kalifye pou Bay Vaksen an

Lis ki anba la a gen pwofesyon swen sante lwa oswa gid federal ki konsène pratik medikal otorize pou bay vaksen yo, tankou vaksen kont COVID-19. Si ou gen sèten kesyon konsènan yon pwofesyon, tanpri kontakte biwo komite kontwòl pou chak pwofesyon nan adrès imèl MedicalQualityAssurance@flhealth.gov.

Sa pou sonje konsènan Sante Piblik

Faz 3 Plan pou Re-Demaraj Florida te kòmanse nan dat 25 septanm 2020 pou tout konte Florida.

 • Operasyon ki pa obligatwa yo kapab rekòmanse epi nou ankouraje sitwayen yo pou yo pa retade swen medikal ki ka mete lavi yo arisk, paske gen ase kapasite nan sant swen sante yo
 • Sèvis medikal yo tankou pwosedi ki pa obligatwa yo, sant chirijikal yo, sant chiriji nan klinik, klinik dantis, klinik òtodontik yo, klinik andodontik ak lòt pratisyen swen sante yo ka re-louvri okonplè.
 • Lopital yo gen obligasyon pou ede mezon retrèt yo ak sant swen sante pou anpil tan nan pwoteje pasyan ki frajil yo. Yo dwe konsève kapasite kabann kòmsadwa ak PPE (Ekipman pou Pwoteksyon Pèsonèl). Yo dwe gen kapasite tou pou konvèti imedyatman kabann anplis pou operasyon ak kabann anplis pou swen entansif nan yon sitiyasyon katastwòf epi yo dwe te resevwa oswa chèche nenpòt asistans anplis nan gouvènman federal gouvènman eta a ak gouvènman lokal konsènan PPE apre yo re-kòmanse pwosedi ki pa obligatwa yo.

 

Pwofesyonèl swen sante yo nan liy devan yo pou yo bay swen sante pou pasyan ki gen COVID-19 ki konfime oswa ki pètèt gen maladi a epi poutèt sa yo pi arisk pou ekspoze nan viris sa a. Pandan n ap tann apwobasyon ak distribisyon yon vaksen kont COVID-19, pwofesyonèl swen sante yo kapab diminye nèt risk pou yo ekspoze lè y ap bay swen sante pou pasyan doktè konfime ki gen COVID-19 oswa pou pasyan ki pètèt gen maladi a depi yo swiv Rekòmandasyon pwovizwa pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon pou Pasyan doktè konfime ki gen Maladi Kowonaviris 2019 nan Pandemi (COVID-19).

Tout pwofesyonèl Swen Sante yo ta dwe prepare ou idantifye, pran echantiyon epi pou yo bay swen sante pou moun ki anba ankèt (persons under investigation, PUI) pou COVID-19. pwofesyonèl Swen Sante yo ta dwe imedyatman fè pèsonèl kontwòl enfeksyon ki nan sant swen sante yo konnen si yo idantifye yon moun ki satisfè kritè PUI pou COVID-19.

 

Zouti Depistaj Klinik pou Idantifye Moun ki Anba Ankèt

Yo ta dwe mande moun ki gen sentòm yo pou yo mete yon mask chirijikal lè yo rive. Pran kontak ak prekosyon nan anlè, avèk ekipman pou pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE)

Zouti Depistaj Klinik pou Idantifye Moun ki Anba Ankèt pou Maladi Kowonaviris 2019(COVID-19)  – Dat Dènye Modifikasyon: 11 Me 2020

Fè etap pou asire triyaj rapid an sekirite ak izòlman pasyan ki gen sentòm COVID-19 sispèk oswa lòt enfeksyon respiratwa(egzanp, lafyèv, tous). Si yon sal egzamen pa disponib fasil, asire pasyan an pa jwenn pèmisyon pou rete tann pami lòt pasyan yo k ap chèche resevwa swen sante. Pwofesyonèl swen sante byo ta dwe  respekte Prensip ak Prekosyon ki baze sou Transmisyon.  Gade Gid pou Pran Prekosyon nan Izòlman:  Fason pou Evite Transmisyon Ajan Enfeksyon yo nan Anviwònman Swen Sante.  Li enpòtan pou prepare zòn triyaj apa epi ki byen ayere, pou mete pasyan ki gen COVID-19 sispèk oswa ki konfime nan sal prive ki gen pòt fèmen ak twalèt prive (si li posib). Rezève AIIR yo pou pasyan ki gen COVID-19 ki pral fè pwosedi k ap kreye ayewosòl epi pou pran swen pasyan ki gen patojèn ki transmèt nan lè (egzanp, tibèkiloz, lawoujòl, varisèl).

 

Priyorite pou Tes pou COVID-19 

GWO PRIYORITE

 • Pasyan ki entène nan lopital avèk sentòm yo
 • Travayè sant swen sante ki nan anviwònman pou viv angwoup ak premye sekouris ki gen sentòm yo
 • Rezidan ki nan sant swen sante pou anpil tan oswa lòt anviwònman pou viv angwoup, tankou sant koreksyonèl ak sant detansyon, ak abri, ki gen sentòm.

PRIYORITE 

Ap asire yo idantifye byen vit moun ki pi arisk pou gen konplikasyon enfeksyon an epi mete moun sa yo nan triyaj kòmsadwa.

 • Moun ki gen sentòm posib enfeksyon COVID-19, tankou lafyèv, tous, souf-kout, frison, doulè miskilè, nouvo pèt gou, vomisman oswa dyare, ak/oswa gòj irite.
 • Moun ki pa gen sentòm yo epi ki gen priyorite avèk depatman sante oswa klinisyen, pou nenpòt rezon, tankou men pa sèlman kontwòl sante piblik, siveyans santinèl, oswa depistaj lòt moun ki pa gen sentòm dapre plan leta ak plan lokal.

TÈS YO

Koleksyon echantiyon respiratwa yo pou fè dyagnostik (pa egzanp, prelèvman nazo-farenje) ta dwe fèt nan yon sal egzamen nò mal avèk pòt la fèmen.

 • Pwofesyonèl swen sante a responsab pou pran echantiyon an manipile li epi voye li ale. Tanpri swiv oryantasyon CDC .
 • Ou ta dwe travay sou echantiyon ki gen gwo priyorite andedan sant swen medikal ou, si ou gen youn; yon laboratwa komèsyal (egzanp, LabCorp ak Quest), oswa Laboratwa Biwo Sante Piblik (Bureau of Public Health Laboratory, BPHL) Florida.
  • Anvan ou voye echantiyon yo ba BPHL, kontakte depatman sante konte(county health department (CHD) lokal ou Kontak yo pou Epidemyoloji.
 • Ou kapab travay sou echantiyon Priyorite andedan sant swen sante ou, si genyen; oswa yon laboratwa komèsyal (egzanp, Labcorp ak Quest).
 • Pwofesyonèl swen sante yo ta dwe konsilte yon CHD lokal pou lòt enstriksyon, jan li nesesè.

Lòt Enstriksyon

Nou ankouraje pwofesyonèl swen sante yo pou yo swiv sitwèb Depatman Sante Florida ak sitwèb CDC souvan pou yo jwenn enstriksyon modifye yo sou COVID-19.

Zouti minimizè a ki sou entènèt ap ede ou ogmante tèks ou yo nèt pou jwenn yon pi bon vitès pou chaje paj.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florida prepare sant pou fè tès tout kote nan eta a epi y ap prepare pou vaksen yo distribiye nan Florida pou popilasyon frajil yo nan fen ane 2020 oswa byen bonè nan ane 2021: https://www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites/.

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

Pou li Plan Gouvènè DeSantis pou Redrèsman Florida an sekirite Entèlijan. Etap-pa-Etap. Klike la a https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida: https://floridahealthcovid19.gov/.