fbpx

Popilasyon Ki Pi Arisk Yo

COVID-19 se yon nouvo maladi epi pa gen ase enfòmasyon konsènan faktè risk yo pou maladi grav sa a. Dapre dènye enfòmasyon ak espètiz klinik, granmoun aje yo ak moun nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal kache grav ka pi arisk pou gen maladi grav nan COVID-19

Men kèk nan moun ki pi arisk pou gen maladi grav nan COVID-19:

 • Moun ki gen laj 50 ane ak plis
 • Fanm ki ansent
 • Moun k ap viv nan yon mezon retrèt oswa nan yon sant medikal pou anpil tan
 • Kèk nan lòt moun ki gen pwoblèm medikal ki lakòz yo pi arisk kapab se:
  • Moun ki gen maladi poumon kwonik oswa opresyon modere ak grav
  • Moun ki gen pwoblèm kè ki grav
  • Moun ki gen sistèm defans yo ki vin fèb tankou tretman pou kansè
  • Moun nenpòt laj ki gen obezite grav (endis mas kò [BMI]>40) oswa sèten pwoblèm medikal kache, sitou si pwoblèm medikal yo pa sou bon kontwòl, tankou moun ki gen dyabèt, ensifizans renal oswa maladi fwa ta ka arisk tou

Anpil pwoblèm medikal kapab lakòz yon moun vin gen sistèm defans li fèb, tankou tretman kansè, fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn , defisyans iminitè VIH oswa SIDA, ki pa sou bon kontwòl ak itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak kèk lòt medikaman ki lakòz sistèm defans lan vin fèb.

 

Si yon moun gen yon pwoblèm medikal kwonik oswa si sistèm defans moun nan fèb, epi si l ap resevwa swen sante nan kay, moun sa a ta dwe:

 • Evite kontak sere avèk nenpòt lòt moun ki malad epi li pa ta dwe kite nenpòt moun ki gen sentòm enfeksyon respiratwa tankou tous, lafyèv, respirasyon kout ak gòj irite antre nan kay la.
 • Pa kite moun ki te vwayaje nan peyi etranje oswa ki te nan yon bato kwazyè nan dènye 14 jou yo santre lakay ou, kit moun nan te teste kit li pa t teste.

 

Pale avèk founisè swen sante w la sou tretman posib

Tretman yo itilize pou KOVID-19 la se yon founisè swen sante ki dwe preskri l.

Tretman antikò monoklonal yo ka anpeche maladi grav, etène lopital epi mouri lakay pasyan ki ap kouri gro risk ki te pran oubyen ki te ekspoze ak KOVID-19. Tretman sa yo disponib anpil kote nan Florid.

 • Ou pap peye okenn lajan pou tretman an e ke w pran vaksen an oubyen w pa t pran l sa pa gen enpòtans. Si w gen 12 an e plis ke sa e w gen gro risk pou gen maladi grav akòz KOVID-19, ou kalifye pou tretman sa.
 • Nan tès klinik yo, tretman antikò monoklonal te montre gen yon diminisyon de 70% nan moun k ap etène lopital ak moun ki mouri yo.
 • Pou pasyan k ap kouri gro risk yo ki te ekspoze ak yon moun ki gen KOVID-19, Regeneron ka ba w yon iminite pou yon titan pou diminye chans ou pou trape enfeksyon an a plis ke 80%.

Genyen pou kounye a yon lòd pèmanan standing order nan Florid ki te siyen pa Chirijyen Jeneral Eta a ki pèmèt pasyan yo resevwa tretman sa san preskripsyon oswa referans depi se yon founisè swen sante kalifye ki bay li. Kalite referans sa yo pa nesesè nan nenpòt lokal tretman antikò monoklonal Eta Florid la epi tretman yo disponib gratis pou pasyan yo.

Jwenn Sit Tretman.

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.