Popilasyon Ki Pi Arisk Yo

Sentòm COVID-19 yo ranje nan leje a grav, avèk kantite faktè ki enflyanse kòman kò yon moun ka reponn ak maladi a. Moun ki aje yo ak moun ki gen yon kondisyon medikal grav ki kache yo gen pi gro risk pou trape COVID-19 grav.

Li enpòtan ke moun sa yo ki gen gro risk pran mezi pou evite risk yo epi fòme tèt yo sou tretman ki disponib yo. Popilasyon ki frajil pou pran COVID-19 grav gen ladan:

 • Moun ki gen laj 50 ane ak plis
 • Fanm ki ansent
 • Moun k ap viv nan yon mezon retrèt oswa nan yon sant medikal pou anpil tan
 • Kèk nan lòt moun ki gen pwoblèm medikal ki lakòz yo pi arisk kapab se:
  • Moun ki gen maladi poumon kwonik oswa opresyon modere ak grav
  • Moun ki gen pwoblèm kè ki grav
  • Moun ki gen sistèm defans yo ki vin fèb tankou tretman pou kansè
  • Moun nenpòt laj ki gen obezite grav (endis mas kò [BMI]>40) oswa sèten pwoblèm medikal kache, sitou si pwoblèm medikal yo pa sou bon kontwòl, tankou moun ki gen dyabèt, ensifizans renal oswa maladi fwa ta ka arisk tou

Anpil pwoblèm medikal kapab lakòz yon moun vin gen sistèm defans li fèb, tankou tretman kansè, fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn , defisyans iminitè VIH oswa SIDA, ki pa sou bon kontwòl ak itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak kèk lòt medikaman ki lakòz sistèm defans lan vin fèb.

Si yon moun gen yon pwoblèm medikal kwonik oswa si sistèm defans moun nan fèb, epi si l ap resevwa swen sante nan kay, moun sa a ta dwe:

 • Evite kontak sere avèk nenpòt lòt moun ki malad epi li pa ta dwe kite nenpòt moun ki gen sentòm enfeksyon respiratwa tankou tous, lafyèv, respirasyon kout ak gòj irite antre nan kay la.

 

Pale avèk founisè swen sante w la sou tretman posib

Tretman yo itilize pou KOVID-19 la se yon founisè swen sante ki dwe preskri l.

Terapi antikò monoklonal disponib nan Florid e l kapab anpeche etène lopital oswa lanmò lakay pasyan ki gen gro risk akoz COVID-19. Tretman an gratis e l disponib pou pasyan ki gen COVID-19 ki gen gro risk ki gen plis ke 12 lane. Klike la pou jwenn yon lokal terapi antikò monoklonal.

Paxlovid ak Molnupiravir se tretman kont viris moun bwè ki disponib nan Florid. Klike la pou jwenn yon lokal tretman kont viris moun bwè a.

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.