fbpx

Popilasyon Ki Pi Arisk Yo

COVID-19 se yon nouvo maladi epi pa gen ase enfòmasyon konsènan faktè risk yo pou maladi grav sa a. Dapre dènye enfòmasyon ak espètiz klinik, granmoun aje yo ak moun nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal kache grav ka pi arisk pou gen maladi grav nan COVID-19

Men kèk nan moun ki pi arisk pou gen maladi grav nan COVID-19:

 • Moun ki gen laj 65 ane ak plis
 • Moun k ap viv nan yon mezon retrèt oswa nan yon sant medikal pou anpil tan
 • Kèk nan lòt moun ki gen pwoblèm medikal ki lakòz yo pi arisk kapab se:
  • Moun ki gen maladi poumon kwonik oswa opresyon modere ak grav
  • Moun ki gen pwoblèm kè ki grav
  • Moun ki gen sistèm defans yo ki vin fèb tankou tretman pou kansè
  • Moun nenpòt laj ki gen obezite grav (endis mas kò [BMI]>40) oswa sèten pwoblèm medikal kache, sitou si pwoblèm medikal yo pa sou bon kontwòl, tankou moun ki gen dyabèt, ensifizans renal oswa maladi fwa ta ka arisk tou.
 • Fanm ki ansent ta dwe anba kontwòl paske yo se moun nou konnen ki pi arisk pou gen maladi viral grav, men, jiska prezan, done sou COVID-19 pa montre ogmantasyon risk la

Anpil pwoblèm medikal kapab lakòz yon moun vin gen sistèm defans li fèb, tankou tretman kansè, fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn , defisyans iminitè VIH oswa SIDA, ki pa sou bon kontwòl ak itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak kèk lòt medikaman ki lakòz sistèm defans lan vin fèb.

 

Prekosyon pou Moun ki Gen Pwoblèm Sante Kache

Si yon moun gen yon pwoblèm medikal kwonik oswa si sistèm defans moun nan fèb, epi si l ap resevwa swen sante nan kay, moun sa a ta dwe:

 • Evite kontak sere avèk nenpòt lòt moun ki malad epi li pa ta dwe kite nenpòt moun ki gen sentòm enfeksyon respiratwa tankou tous, lafyèv, respirasyon kout ak gòj irite antre nan kay la.
 • Pa kite moun ki te vwayaje nan peyi etranje oswa ki te nan yon bato kwazyè nan dènye 14 jou yo santre lakay ou, kit moun nan te teste kit li pa t teste.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Enfografik:Sant medikal pou moun viv avèk asistans kapab anpeche Transmisyon COVID-19

Enfografik: Pwoteksyon Planifikasyon ak Swen Sante pou Granmoun Aje yo

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.