Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kache tankou ipètansyon, pwoblèm kè ak dyabèt se moun ki pi ka vin gen maladi grav. Men sa ou kapab fè kounye a.

Lave men ou pandan 20 segonn. icon
Lave men ou pandan 20 segonn.

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo – 20 segonn oswa plis tan (oswa itilize dezenfektan men abaz alkòl ki gen omwen 60% alkòl).

Ver más
Pratike distans sosyal icon
Pratike distans sosyal

Si ou bòkote lòt moun, kenbe yon distans 6 pye ant ou menm ak yo lè li posib. Evite anbrasad, bay lamen, gwo rasanbleman ak katye toupre yo.

Ver más
Mete mask sou figuw icon
Mete mask sou figuw

Kouvri bouch ou ak nen ou ak yon rad ki kouvri figuw lew bo kote lot moun yo ak le ou nan piblik, tankou nan boutik kote yo vann manje.

Ver más
Al teste icon
Al teste

Si ou ta renmen konnen kijan santew ye, al fe test pou COVID-19, nan yon kote yo teste moun ki pa lwenw.

Ver más
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn | 1 (866) 779-6121 | COVID-19@flhealth.gov

Sitiyasyon nan Florida nan Moman an

Modifye apati dat 1:24 p.m. EDT, Fri. Sept. 11, 2020

Moun ki pozitif

Moun ki pa pozitif

Kantite Ka Total

Nouvo ka yo na moun yo ki ap viv nan FL*

Lanmo yo

nouvo lanmò ki gen ladan 14 rapòte pou 9/1*
Moun deyò Eta ki Pozitif
*Rapo ki te fet depi ye

Rezilta Tès yo

Pozitif
Negatif
Total

Ka ki pozitif selon Kote Moun yo te Ekspoze

Moun ki te Vwayaje
Kontak avèk ka ki konfime
Vwayaj ak Kontak avèk ka ki konfime
Anba Rechèch
Total

Ka ki pozitif selon Kote Moun yo te fès Tès

Sa DOH konfime
Tès yo fè nan Laboratwa Prive
Total
Jwenn enfòmasyon ki soti nan konte a sou done COVID-19ak Tablodbò Siveyans Florida
Revise ka, kontwòl ak enfòmasyon PUI sou dènye Rapò Jounalye konsènan COVID-19.
Enstalasyon swen alontèm ak COVID pozitif-19 ka
Long tèm etablisman swen lanmò ki asosye ak COVID-19
Lis Group ki gen lisans avèk ka pozitif COVID-19
Revize rezilta antikò total pou Florida.
Revize rapò pedyatrik pou Florida.
Revizyon ka lanmò ki asosye avèk COVID-19 nan konplèks Depatman Koreksyon yo ki nan Florida.
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn 1 (866) 779-6121 o e-mail: COVID-19@flhealth.gov