Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kache tankou ipètansyon, pwoblèm kè ak dyabèt se moun ki pi ka vin gen maladi grav. Men sa ou kapab fè kounye a.

Ki kote mwen ka pran yon vaksen? icon
Ki kote mwen ka pran yon vaksen?

Leta bay priyorite pou moun ki gen laj 65+ ane, pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, epi rezidan ak anplwaye sant medikal yo ki bay swen pou anpil tan.

Aprann plis
Kijan mwen evite COVID-19 epi Kijan pou mwen evite COVID-19 epi kijan pou mwen prepare pou li? icon
Kijan mwen evite COVID-19 epi Kijan pou mwen evite COVID-19 epi kijan pou mwen prepare pou li?

Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun).

Aprann plis
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19? icon
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19?

Si ou gen enkyetid konsènan sitiyasyon, fè tès pou COVID-19 nan yon sant tès ki toupre ou.

Aprann plis
Kisa mwen dwe fè si mwen malad? icon
Kisa mwen dwe fè si mwen malad?

Pa gen tretman antiviral patikilye ki rekòmande pou COVID-19, men ou ta dwe anpeche maladi a transmèt ba lòt moun ki lakay ou ak nan kominote a.

Aprann plis
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn | 1 (866) 779-6121 | COVID-19@flhealth.gov

Sitiyasyon nan Florida nan Moman an

Modifye apati dat
9:25 am EDT, Sat. Apr. 10, 2021
Nouvo Ka yo pa Jou

Klike pou Wè pi Gran

Ka Lanmò selon Dat Lanmò a

Klike pou Wè pi Gran

Pwopòsyon ki Pozitif nan Nouvo Ka yo

Klike pou Wè pi Gran

Vizit pou ED ak SED akòz Maladi tankou Influenza (Influenza like Illness, ILI) ak Maladi tankou COVID (COVID-like Illness)

Klike pou Wè pi Gran

Jwenn enfòmasyon ki soti nan konte a sou done COVID-19ak Tablodbò Siveyans Florida
Plan Vaksinasyon COVID-19 la
Revise ka, kontwòl ak enfòmasyon PUI sou dènye Rapò Jounalye konsènan COVID-19.
Ka ak Siveyans Gade eta liy lan
Enstalasyon swen alontèm ak COVID pozitif-19 ka
Long tèm etablisman swen lanmò ki asosye ak COVID-19
Lis Group ki gen lisans avèk ka pozitif COVID-19
Revize rezilta antikò total pou Florida.
Revize rapò pedyatrik pou Florida.
Rapò sou Lekòl pou Florida — Rezime Ka COVID-19 ki Asosye avèk Lekòl Elemantè ak Lekòl Segondè
Revizyon ka lanmò ki asosye avèk COVID-19 nan konplèks Depatman Koreksyon yo ki nan Florida.
Plan Pwovizwa pou Vaksinasyon kont COVID-19 nan Florida
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn 1 (866) 779-6121 o e-mail: COVID-19@flhealth.gov