Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kache tankou ipètansyon, pwoblèm kè ak dyabèt se moun ki pi ka vin gen maladi grav. Men sa ou kapab fè kounye a.

Rele anvan konsènan fason pou fè tès la  icon
Rele anvan konsènan fason pou fè tès la

Rele pwofesyonèl swen sante ou  oswa Depatman Sante Konte a si ou gen sentòm pou yo detèmine si ou bezwen fè yon tès.

Ver más
Lave men ou pandan 20 segonn. icon
Lave men ou pandan 20 segonn.

Lave men ou souvan avèk savon ak dlo – 20 segonn oswa plis tan (oswa itilize dezenfektan men abaz alkòl ki gen omwen 60% alkòl).

Ver más
Revize sentòm ou yo  icon
Revize sentòm ou yo

Itilize sistèm evalyasyon otomatik CDC pou pran desizyon epi pou chèche swen medikal apwopriye konsènan COVID-19.

Ver más
Pratike distans sosyal icon
Pratike distans sosyal

Si ou bòkote lòt moun, kenbe yon distans 6 pye ant ou menm ak yo lè li posib. Evite anbrasad, bay lamen, gwo rasanbleman ak katye toupre yo.

Ver más
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn | 1 (866) 779-6121 | COVID-19@flhealth.gov

Sitiyasyon nan Florida nan Moman an

Modifye apati dat

Moun ki pozitif

Moun ki pa pozitif

Kantite Ka Total

Lanmo yo

Moun deyò Eta ki Pozitif

Rezilta Tès yo

Pozitif
Negatif
Total

Ka ki pozitif selon Kote Moun yo te Ekspoze

Moun ki te Vwayaje
Kontak avèk ka ki konfime
Vwayaj ak Kontak avèk ka ki konfime
Anba Rechèch
Total

Ka ki pozitif selon Kote Moun yo te fès Tès

Sa DOH konfime
Tès yo fè nan Laboratwa Prive
Total
Jwenn enfòmasyon ki soti nan konte a sou done COVID-19ak Tablodbò Siveyans Florida

Revise ka, kontwòl ak enfòmasyon PUI sou dènye Rapò Jounalye konsènan COVID-19.

Revise ka, kontwòl ak enfòmasyon PUI sou dènye Rapò Jounalye konsènan COVID-19.

Revise ka, kontwòl ak enfòmasyon PUI sou dènye Rapò Jounalye konsènan COVID-19.

Revizyon ka lanmò ki asosye avèk COVID-19 nan konplèks Depatman Koreksyon yo ki nan Florida.

24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn 1 (866) 779-6121 o e-mail: COVID-19@flhealth.gov