Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Granmoun aje yo, sila yo ki gen pwoblèm medikal kache (tankou maladi poumon kwonik, maladi kè, dyabèt, maladi akoz fimen, eksetera), ak moun ki ansent ansanm ak moun ki ansent pa two lontan de sa, gen gro riks pou yo trape maladi grav.

Men sa w ka fè pou kounye a.

Ki kote mwen ka pran yon vaksen? icon
Ki kote mwen ka pran yon vaksen?

Florid gen anpil lokal k ap bay vaksen KOVID-19 pou moun ki kalifye yo. Vaksen yo gratis nan tout lokal yo.

Aprann plis
Kòman mwen ka evite pran KOVID-19? icon
Kòman mwen ka evite pran KOVID-19?

Pi bon fason pou evite maladi grav, etène lopital, ak lanmò se pran vaksen an. Ou kapab evite maladi tou lè w pratike yon seri mezi ki apwouve e ki vrè pou diminye risk yo nan domèn sante piblik.

Aprann plis
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19? icon
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19?

Si w enkyè paske w santi w te ekspoze ak viris la ak eta sante w, al fè tès pou KOVID-19 la nan yon lokal yo fè tès ki toupre lakay ou.

Aprann plis
Ki sa pou m fè si m malad? icon
Ki sa pou m fè si m malad?

Anpeche KOVID-19 pou l simaye bay lòt moun lè w chèche konnen tretman ki disponib yo ak lè w pran prekosyon. Aprann sou nouvo tretman, ki gen ladan antikò monoklonal ki ka diminye entène lopital ak lanmò nan moun ki gen anpil risk.

Aprann plis

Florid Done COVID-19

Lage chak de semèn

Li Rapò a

Chèche jwenn sant vaksinasyon COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm

Jwenn yon sant tès COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm