Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kache tankou ipètansyon, pwoblèm kè ak dyabèt se moun ki pi ka vin gen maladi grav. Men sa ou kapab fè kounye a.

Ki kote mwen ka pran yon vaksen? icon
Ki kote mwen ka pran yon vaksen?

Leta bay priyorite pou moun ki gen laj 65+ ane, pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, epi rezidan ak anplwaye sant medikal yo ki bay swen pou anpil tan.

Aprann plis
Kijan mwen evite COVID-19 epi Kijan pou mwen evite COVID-19 epi kijan pou mwen prepare pou li? icon
Kijan mwen evite COVID-19 epi Kijan pou mwen evite COVID-19 epi kijan pou mwen prepare pou li?

Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun).

Aprann plis
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19? icon
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19?

Si ou gen enkyetid konsènan sitiyasyon, fè tès pou COVID-19 nan yon sant tès ki toupre ou.

Aprann plis
Ki sa pou m fè si m malad? icon
Ki sa pou m fè si m malad?

Anpeche maladi a gaye bay lòt moun lè w pran prekosyon debaz yo epi aprann plis sou nouvo tretman ki disponib yo.

Aprann plis
24/7 clock icon
Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn | 1 (866) 779-6121 | COVID-19@flhealth.gov

Chak semèn Florid Done COVID-19

Li Rapò a

Chèche jwenn sant vaksinasyon COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm

Jwenn yon sant tès COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm