Sa ou Bezwen Konnen sou COVID-19 nan Florida

Ki kote mwen ka pran yon vaksen? icon
Ki kote mwen ka pran yon vaksen?

Florid gen anpil lokal k ap bay vaksen KOVID-19 pou moun ki kalifye yo. Vaksen yo gratis nan tout lokal yo.

Aprann plis
Kòman mwen ka evite pran KOVID-19? icon
Kòman mwen ka evite pran KOVID-19?

Pi bon fason pou evite maladi grav, etène lopital, ak lanmò se pran vaksen an. Ou kapab evite maladi tou lè w pratike yon seri mezi ki apwouve e ki vrè pou diminye risk yo nan domèn sante piblik.

Aprann plis
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19? icon
Kisa mwen dwe fè si mwen panse mwen te ekspoze COVID-19?

Si w enkyè paske w santi w te ekspoze ak viris la ak eta sante w, al fè tès pou KOVID-19 la nan yon lokal yo fè tès ki toupre lakay ou.

Aprann plis
Ki sa pou m fè si m malad? icon
Ki sa pou m fè si m malad?

Anpeche KOVID-19 pou l simaye bay lòt moun lè w chèche konnen tretman ki disponib yo ak lè w pran prekosyon. Aprann sou nouvo tretman, ki gen ladan antikò monoklonal ki ka diminye entène lopital ak lanmò nan moun ki gen anpil risk.

Aprann plis

Florid Done COVID-19

Lage chak de semèn

Li Rapò a

Chèche jwenn sant vaksinasyon COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm

Jwenn yon sant tès COVID-19 ki toupre ou.

Chèche Kounye a menm