Sante Mantal

Bezwen Ed? Konnen Yon Moun Ki Bezwen Ed?

Rele nimewo rezo 211 Florid la. Tape senpleman 2-1-1 nan telefòn ou pou ka jwenn sèvis gratis e ki sekrè k ap konekte w ak òganizasyon lokal yo ki nan kominote a grasa leta ki kapab ede.

Rele liy devi prevansyon Nasyonal Pou Moun Ki Anvi Touye Tet Yo. 1-800-273-8255 oubyen tchat kounye ya.

Rele Liy direk Abize Timoun Nan Florida a –Nan 1-800-962-2873, Moun Nan Florida ki bebe, ki soud, ki aveg 711 oubyen TTY 1-800-955-8771. Oubyen fe rapo abi online

Rele Liy direkVyolans Nasyonal Nan Kay nan 1-800-799-7233 oubyen TTY-800-787-3224 oubyen chat kounye ya. Text “Start” to 88788.

Kontakte Liy direk Detres Dezas non 1-800-985-5990

 

Maladi cornonavirus la kap simaye ya fe anpil moun vle pedi tet yo. Laperez ak ke sote konsenan maladi ya ka trop pou supote sa ki ka lote ke timoun kon granmoun pa viv yon vi ki nomal. Pran swen tet ou, zanmiw yo, ak fanmiy ou ka edew pote kole ak dekourajman. Ede lot moun pote kole ak dekourajman yo ka ede kominotew la vinn pi fo tou.

Li nòmal pou santi estrès, gwo-gwo enkyetid, chagren ak enkyetid pandan yon kriz pèmanan tankou pandemi COVID-19. Tout moun pa reyaji menm jan, e santiman ap chanje chak jou ki pase. Veye ak aksepte kijanw santi.  Si ou pran swen sante emosyonèl ou sa ap ede ou panse ak reyaji aklè nan bezwen ijan yo pou pwoteje tèt ou ak fanmi ou Swen pèsonèl ap ede ou jwenn gerizon pou anpil tan.

 

Si wou oubyen yon moun kew konsidere santi kel paka supote anba latwoublay tankou tristes, dekourajman, oubyen laperez, oubyen santi kew anvi fe tet ou mal pou kont ou oubyen lot moun, rel

 • 911
 • Detres Dezas Liy direk nan 1-800-985-5990 oubyen voye tex nan PaleavekNou nan 66746 (TTY 1-800-846-8517)

 

Bagay yo kew ka fe pouw supote tet ou

 • Fe yon kanpe sou gade, li, oubyen koute istwa nouvel yo, sa gen ladan tou sosyal media. Si wap tande sa kap di sou maladi alawonbade ya san rete, sa ka desonnenw.
 • Pran swen kow. Pran anpil respiration byen fon, detire, oubyen medite. Eseye manje bagay ki bon pou la sante, manje diferan kalite repa, fe ekzesis regilyeman, domi anpil, ak evite bwe alkol and pran drog.
 • Pran tan pou relax. Eseye fe lot aktivite ki ka fe kew kontan.
 • Konekte ak lot moun. Pale ak moun kew fe konfyans konsenan problem ou ak kijanw santiw. Anpil sevi ak videyo ki ka tchat, sa fey o santi yo konecte ak zanmi y ak moun ke yo renmen ak rapo ke yo bay ki fe konnen sa ede pou wete laperez ak dekourajman.

Apran plis sou kijan pouw pran swen sante emosyonw.

Rele kote ki konn baw swen sante si dekourajman fe kew pase plizye jou yon deje lot kew pa ka fe aktivite kew sipoze fe chak jou.

Bagay yo kew ka fe pouw supote timoun ou

 • Pran tan pouw pale ak timoun ou oubyen jenn timoun sou maladi COVID-19 la kap gaye toupatou. Reponn kesyon yo e fe echanj sou COVID-19 nan yon fason ke timoun ak jenn timoun ka konprann.
 • Bay timoun oubyen jenn timoun asurans ke yo an sekirite. Fe yo konnen se pa yon pwoblem si yo sante yo fache, konfonn oubyen menm an kole konsenan jan ke yo te konn viv deranje. Pataje avek yo kijan oumenm ou fe ak dekourajman paw pou yo ka aprann nan menw kijan pou yo pote kole.
 • Mete limit nan kijan fanmiy ou ekspoze anba nouvel yo ke yap bay sou evenman kap pase, sa gen ladan tou sosyal media. Timoun yo ka enteprete mal sa ke yo tande e sa ka pe si ta gen kek bagay key yo pa konprann.
 • Eseye kontinye fe saw te konn fe menm jan an. Si lekol yo femen, kreye yon ore pou apran lot aktiviye yo ak relax oubyen aktivite yo ki ka fe moun kontan.
 • Se pouw yon model. Pran anpil rekreyasyon, domin anpil, fe ekzsis, ak byen manje.

Aprann plis sou ede timoun pote kole

Al gade plis enfomasyon sou pote kole ak COVID-19