fbpx

Kay Retrèt yo

10/22/20 – Selon desizyon Gouvènè Desantis, Direktè ak Ofisye Kowòdinasyon Leta pou Divizyon Jesyon Ijans Florida Jared Moskowitz te pibliye Lòd 20-011 pou Ijans  ki leve restriksyon pou vizit nan mezon retrèt, sant medikal pou viv avèk asistans, kay swen sante nan fanmi pou granmoun ak lòt sant medikal swen sante pou anpil tan.

Lòd 20-011 pou Ijans egzije tout vizitè ou yo mete PPE dapre dènye gid CDC guidelines, epi pou vizitè ki pa pran kontak fizik dwe toujou mete yon mask. Dapre Lòd pou Ijans lan, pou aksepte vizitè jeneral yo, sant medikal la dwe satisfè sa ki endike anba la a:

 • Pa gen nouvo deklanchman ka COVID-19 sou rezidan yo nan 14 jou ki pase nan yon seksyon oswa inite devwe ki aksepte ka COVID-19 yo nan kominote a;
 • Pa gen nouvo ka deklanchman COVID-19 nan sant medikal la sou ekip la nan 14 jou sizoka yon manm ekip la te nan sant medikal la nan 10 jou anvan rezilta pozitif tès la;
 • Ekip ki ase pou sipòte kontwòl vizitè yo;
 • PPE kòmsadwa pou ekip sant medikal la;
 • Atik netwayaj ak atik dezenfeksyon kòmsadwa; epi
 • Kapasite konvnab nan lopital referans yo pou sant medikal la.

Aprann lòd ijans nan eta Florida.

 

Lis Tout Sa Ki Nesesè pou Preparasyon pou Mezon Retrèt yo, Sant Medikal pou Pasyan yo Viv avèk Asistans ak Sant Swen Sante pou Anpil Tan

Mezon retrèt yo ak lòt sant swen sante pou anpil tan kapab fè etap pou evalye ak amelyore preparasyon yo pou bay repons pou maladi kowonaviris 2019 (VOVID-19). Yo ta dwe itilize lis sa a ki gen tout sa ki nesesè kòm yon zouti pou kreye yon plan repons jeneral pou COVID19, ansanm avèk kèk plan pou:

 • Idantifikasyon rapid ak kontwòl tout rezidan yo
 • Konsiderasyon pou vizitè yo ak ekip konsiltan yo
 • Materyèl yo ak resous yo
 • Règleman konsènan konje maladi ak lò konsiderasyon pou sante nan travay
 • Edikasyon ak fòmasyon
 • Kapasite siperyè pou anbochaj, ekipman ak materyèl ak swen sante apre ka lanmò

Sant medikal pou anpil tan yo kapab itilize zouti sa a pou oto-evalye pwen fò ak pwen fèb yo nan efò preparasyon yo. Lis sa a ki gen tout sa ki nesesè pa dekri kondisyon oswa prensip obligatwa yo; olye sa lis la montre domèn enpòtan pou revize pou prepare pou posiblite rezidan ki gen COVID-19.

Lis Tout Sa Ki Nesesè pou Preparasyon pou COVID-19 pou Mezon Retrèt yo, Sant Medikal pou Pasyan yo Viv avèk Asistans ak Sant Swen Sante pou Anpil Tan

 

Aktivite sant medikal yo ta dwe fè kounye a

Edike Rezidan yo Pèsonèl Swen Sante, ak Vizitè yo
 • Divilge dènye enfòmasyon yo konsènan COVID-19.
 • Revize Rekòmandasyon Pwovizwa CDC pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon pou Pasyan ki gen Maladi Kowonaviris2019 (COVID-19) ki konfime for COVID-19 ki nan Anviwònman Swen Sante yo.
 • Edike epi fòme HCP yo.
  • Ranfòse règleman ki konsène konje maladi. Fè HCP yo sonje pou yo pa vin travay lè yo malad.
  • Ranfòse konfòmite avèk mezi prevansyon ak kontwòl, ansanm avèk ijyèn ak seleksyon ak itilizasyon ekipman pou pwoteksyon pèsonèl (personal protective equipment, PPE). Mande HCP yo pou montre konpetans yo pou mete epi retire PPE.
 • Edike pèsonèl ki baze nan sant medikal la ak pèsonèl konsiltan yo (egzanp, swen maleng, podoloji, kwafè) ak volontè. Li enpòtan pou ajoute konsiltan yo paske yo souvan bay swen sante nan anpil sant medikal epi yo kapab ekspoze nan yon sous transmisyon patojèn oswa yo kapab sèvi kòm sous la.
 • Edike rezidan yo ak fanmi yo ansanm avèk:
  • Enfòmasyon sou COVID-19 ak sou vaksen yo.
  • Aksyon sant medikal la ap fè pou pwoteje yo ak moun pa yo, ansanm avèk restriksyon sou vizit yo.
  • Aksyon rezidan yo ak fanmi yo kapab fè pou pwoteje tèt yo nan sant medikal la.
Bay Materyèl pou Pratik yo Rekòmande pou Prevansyon ak Kontwòl Enfeksyon

N ap prepare pou distribiye vaksen ki bon ak efikas pou pifò popilasyon frajil yo nan Florida apati fen ane 2020 oswa byen bonè nan ane 2021. Pou kounye a, pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun). Men kijan:

 • Materyèl pou ijyèn men:
  • Mete dezenfektan men abaz alkòl ki gen 60–95% alkòl nan chanm chak rezidan ak deyò chanm nan) ak lòt zòn swen rezidan yo ak zòn komen yo (egzanp, deyò sal dine a, nan jimnastik terapi a).
  • Asire lavabo yo byen estoke avèk savon ak sèvyèt papye pou lavaj men.
 • Ljyèn respiratwa ak règ ijyèn pou tous:
  • Mete klinèks ak mask figi disponib pou moun k ap touse yo.
  • Anvizaje chwazi ekip pou jere materyèl yo epi ankouraje rezidan yo, vizitè yo ak ekip la pou itilize yo kòmsadwa.
 • Mete Ekipman pou Pwoteksyon Pèsonèl (PPE) disponib nan zòn kote rezidan yo ap resevwa swen sante. Mete yon poubèl toupre pòt soti andedan chanm rezidan an pou fè li fasil pou ekip la elimine PPE anvan yo soti nan chanm nan, oswa anvan yo bay swen sante pou yon lòt rezidan ki nan menm chanm nan. Sant medikal yo ta dwe gen materyèl:
  • Mask pou mete nan figi
  • respiratè atifisyèl (si genyen epi sant medikal la gen yon pwogram pwoteksyon respiratwa avèk HCP ki resevwa fòmasyon, ki gen otorizasyon medikal, epi ki teste eseyaj)
  • Tòj
  • Gan
  • pwoteksyon pou zye (sètadi pwoteksyon pou figi oswa linèt pwoteksyon)
 • Anvizaje mete anplas yon pwogram pwoteksyon respiratwa ki annamoni avèk prensip pwoteksyon respiratwa OSHA pou anplwaye si li poko anplas. Pwogram nan ta dwe gen ladan evalyasyon medikal, fòmasyon, ak tès pou eseyaj.
 • Netwayaj ak dezenfeksyon anviwònman:
  • Asire dezenfektan nivo lopital ki anrejistre nan EPA disponib pou fasilite netwayaj regilye sifas moun manyen souvan yo ak ekipman komen pou swen rezidan yo.
  • Ale nan Lis N sou sitwèb EPA website pou jwenn dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki gen nouvo pwogram EPA pou patojèn viral pou itilize kont SAES-CoV-2.

Wè plis enfòmasyon konsènan fason pou prepare pou COVID-19 nan sant swen sante pou anpil tan, sant medikal pou moun viv avèk asistans ak mezon retrèt yo.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Enfografik: Pwoteksyon Planifikasyon ak Swen Sante pou Granmoun Aje yo

 

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Tankou rim komen, viris la transmèt nan goutlèt, ki soti souvan lè yon moun estènen oswa touse.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.