Plan pou Re-Demaraj Florida

Faz 1 Plan pou Redrèsman Florida te kòmanse nan dat 4 me 2020 epi li te modifye  apati dat 11, 14 ak 15 me 2020

Faz 2  Plan pou Redrèsman Florida pral kòmanse nan dat 5 jwen 2020 pou tout konte Florida, sof Miami-Dade, Broward ak Palm Beach.

Gouvènman lokal yo ka adopte egzijans dirèkteman sou biznis yo, operasyon yo oswa lokal yo, tankou bilding yo, plaj yo ak pak yo, ki ka pi sevè pase eta a. Denonse yon biznis ki vyole lòd sa yo ba lapolis lokal.

Nòt: Gouvènè DeSantis te ajoute konte Miami-Dade ak Broward nan Faz 1 apati 18 Me epitou li te ajoute konte Palm Beach nan Faz 1 apati 11 Me 2020. 

Nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach, yo pral anvizaje re-louvri apre chak konte chèche jwenn apwobasyon avèk yon demann alekri ofisyèl lokal yo fè.

 

Moun yoMoun ki gen plis pase laj 65 ane oswa ki gen pwoblèm medikal kache jwenn ankourajman serye pou yo evite foul moun epi pou yo pran mezi pou limite risk pou yo ekspoze nan COVID-19.

Tout moun lè yo nan piblik, ta dwe kenbe omwen yon distans sis pye ant yomenm ak lòt moun.

Tout moun ki nan Florida jwenn ankourajman pou evite reyini an gwoup ki gen plis pase 50 moun.

Nou rekòmande mask nan figi pou tout moun ki nan kontak fas-a-fas ak kote ou pa kapab pratike distans sosyal.

Tout moun k ap travay nan sant medikal ki bay swen sante pou anpil tan ta dwe teste pou COVID-19 sou yon baz woutin.

Biznis yo ak Patwon yoRestoran yo ka ofri espas deyò pou kliyan chita avèk yon distans sis pye nan mitan tab yo epi espas pou kliyan chita andedan a 50% kapasite bilding yo, sof anplwaye.

Restoran yo ka pèmèt kliyan chita anwo ba yo avèk pratik distans sosyal kòmsadwa.

Zòn ba yo ka louvri avèk sèvis pou kliyan chita. Answit, plas deyò yo akseptab avèk pratik distans sosyal kòmsadwa. Seksyon sa a pa aplike pou nayklèb yo.

Nan dat ki te 26 jwen 2020 yan, Depatman Bizness ak Devlopman Pwofesyonel ( DBPR) te pase lod pou bwat de nwit ak ba yo ki gen plis ke 50% nan lajan yo fe se nan vann bwason tafya, pou yo suspann vann bwason tafya nan boutik yo, akoz de ka COVID yo ki ogmante.

Magazen detayan yo ka opere nan kapasite konplè avèk pratik distans sosyal responsab ak pwotokòl dezenfeksyon.

Jimnastik yo ak sant fòm fizik yo ka opere nan kapasite konplè avèk pratik distans sosyal kòmsadwa ak dezenfeksyon souvan.

Sèvis swen pèsonèl tankou salon bote ak salon kwafè, palwa tatou , sant akiponkti, salon bwonzaj yo, ak sant masaj yo ka relouvri ak opere pandan yo swiv enstriksyon Depatman Sante Florida. Ou kapab jwenn resous pou Pèsonèl ak Kesyon Moun Poze Souvan yo la a.

Biznis distraksyon yo tankou sal sinema, sal konsè yo, oditoryòm yo, teyat yo, ak ale bowling yo ak sal jwèt yo ka opere a 50 pousan kapasite.

Pak amizman yo ka prezante plan pou yo re-louvri epi yo dwe jwenn apwobasyon gouvènman lokal ki nan jiridiksyon yo.

Biznis ki louvri yo ta dwe swiv mezi distans sosyal la ak mezi sanitasyon kòmsadwa epi yo ta dwe sèvi gwoup 10 moun sèlman. Gade Enstriksyon CDC pou jwenn plis detay.

Mask figi pa obligatwa Gade enstriksyon CDC sou mask nan figi pou kliyan yo, anplwaye yo ak patwon yo.

Depasman 50% maksimòm kapasite a ka vle di yon deli dezyèm degre ki gen yon amann jiska $500 pou peye. Sèten biznis ki kontwole ka jwenn aksyon ranfòsman pou vyolasyon yo nan ajans kontwòl yo.

Vwayajè yoTout moun ki soti nan zòn twa eta (Connecticut, New Jersey ak New York )ak Louisiana dwe izole tèt yo oswa dwe mete tèt yo an karantèn pou yon peryòd 14 jou apati moman yo antre a oswa pou kantite prezans yo nan Florida, kèlkeswa sa ki pi kout la.

Moun k ap travay nan liy ayeryen yo ak moun k ap fè aktivite militè, sèvis pou ijans, sèvis swen sante, aktivite nan enfrastrikti oswa aktivite travay pa konsène nan sa.

Eksepsyon yo genyen tou etidyan k ap vwayaje pou objektif travay akademik, estaj, antrènman nan espò ak nenpòt lòt aktivite oswa pwogram enstitisyon edikasyonèl la apwouve.


Lekòl yo ak GadriLekòl yo ap kontinye bay aprantisaj adistans.

Sant sèvis gadri ki louvri nan moman an ka rete louvri.

Kandete yo ka opere.


Mezon Retrèt yoVizit nan sant medikal granmoun aje yo entèdi.

Tout moun k ap travay nan sant medikal ki bay swen sante pou anpil tan ta dwe teste pou COVID-19 sou yon baz woutin.


Evènman Kominotè yoTout moun ki nan Florida jwenn ankourajman pou evite reyini an gwoup ki gen plis pase 50 moun

Pwofesyonèl Swen Sante yoOperasyon ki pa obligatwa yo kapab rekòmanse epi nou ankouraje sitwayen yo pou yo pa retade swen medikal ki ka mete lavi yo arisk, paske gen ase kapasite nan sant swen sante yo.

Sèvis medikal yo tankou pwosedi ki pa obligatwa yo, sant chirijikal yo, sant chiriji nan klinik, klinik dantis, klinik òtodontik yo, klinik andodontik ak lòt pratisyen swen sante yo ka re-louvri okonplè.

Lopital yo gen obligasyon pou ede mezon retrèt yo ak sant swen sante pou anpil tan nan pwoteje pasyan ki frajil yo. Yo dwe konsève kapasite kabann kòmsadwa ak PPE (Ekipman pou Pwoteksyon Pèsonèl). Yo dwe gen kapasite tou pou konvèti imedyatman kabann anplis pou operasyon ak kabann anplis pou swen entansif nan yon sitiyasyon katastwòf epi yo dwe te resevwa oswa chèche nenpòt asistans anplis nan gouvènman federal, gouvènman eta a ak gouvènman lokal konsènan PPE apre yo re-kòmanse pwosedi ki pa obligatwa yo.

Gouvènman lokalMize ak bibliyotèk yo ka louvri nan kapasite konplè si yo jwenn pèmisyon gouvènman lokal yo.