Plan pou Re-Demaraj Florida

Faz 1 Plan pou Re-Demaraj Florida antre anvigè nan dat 4 Me 2020 epi yo te modifye enstriksyon yo nan dat 11, 14, 15 Me 2020.

Faz 2 pral antre anvigè lè Gouvènè DeSantis detèmine li apwopriye pou kontinye re-louvri epi apre li egzamine done medikal yo nèt nan tèt ansanm avèk ofisyèl sante eta a.

Gouvènman lokal yo ka adopte egzijans dirèkteman sou biznis yo, operasyon yo oswa lokal yo, tankou bilding yo, plaj yo ak pak yo, ki ka pi sevè pase eta a. Denonse yon biznis ki vyole lòd sa yo ba lapolis lokal.

Nòt: Gouvènè DeSantis te ajoute konte Miami-Dade ak Broward nan Faz 1 apati 18 Me epitou li te ajoute konte Palm Beach nan Faz 1 apati 11 Me 2020. 

 

Moun yoRete lakay ou sof si ou prale deyò pou aktivite debaz tankou pou achte pwovizyon, fè egzèsis fizik, swen sante, adorasyon relijye, epi pou bay swen. Ou ka vwayaje pou al travay, si w ap travay pou yon sèvis oswa biznis debaz ki re-louvri a 25% okipasyon bilding.

Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal enpòtan ka kite kay yo pou ale nan makèt oswa famasi, pou ale deyò pou mache, oswa pou ale nan travay. Yo ta dwe evite kontak sere avèk moun ki deyò kay yo.

Tout moun, lè yo nan piblik, ta dwe ogmante nèt distans avèk lòt moun.

Evite antre nan gwoup ki gen plis pase 10 moun nan sikonstans ki pa fasilite ou pratike distans sosyal fasil.

Nou rekòmande mask nan figi pou tout moun ki nan kontak fas-a-fas ak kote ou pa kapab pratike distans sosyal.

Biznis yo ak Patwon yoNou ankouraje tout biznis yo pou yo bay livrezon oswa pikòp epi pou pran kòmann yo sou entènèt oswa nan telefòn.

Restoran yo ka ofri espas deyò pou kliyan chita avèk yon distans sis pye nan mitan tab yo epi espas pou kliyan chita andedan a 50% kapasite bilding yo.

Biznis ki fè lavant anplas ak biznis detayan yo ka opere a 50% kapasite bilding yo.

Jimnastik yo ka re-louvri avèk pwosedi sanitasyon anplas apati dat 15 Me.

Biznis ki louvri yo ta dwe swiv mezi distans sosyal la ak mezi sanitasyon kòmsadwa epi yo ta dwe sèvi gwoup 10 moun sèlman. Gade enstriksyon CDC pou jwenn plis detay.

Sal sinema yo ap rete fèmen, men gen pèmisyon pou moun ale nan sinema pandan yo chita nan oto yo. Pak amizman yo ka prezante plan pou yo re-louvri epi yo dwe jwenn apwobasyon gouvènman lokal ki nan jiridiksyon yo.

Mask figi pa obligatwa. Gade enstriksyon CDC sou mask nan figi pou kliyan yo, anplwaye yo ak patwon yo.

Biznis ki louvri yo ta dwe swiv mezi distans sosyal la ak mezi sanitasyon kòmsadwa epi yo ta dwe sèvi gwoup 10 moun sèlman. Gade Enstriksyon CDC pou jwenn plis detay.

Depasman 25% kapasite a ka vle di yon deli dezyèm degre ki gen yon amann jiska $500 pou peye. Sèten biznis ki kontwole ka jwenn aksyon ranfòsman pou vyolasyon yo nan ajans kontwòl yo

Kafe yo, nayklèb yo ak jimnastik yo dwe rete fèmen.

Biznis ki okupe pran swen ko moun tankou kote yo fe cheve gason avek estidyo pou fi ka wouve san limit a pati de 11 Me 2020.

Vwayajè yoTout moun ki soti New York, Zòn Twa Eta (Connecticut, New Jersey, ak New York) dwe izole tèt yo oswa yo mete tèt yo an karantèn pou yon peryòd 14 jou apati moman yo antre oswa pou kantite tan prezans yo nan Florida, kèlkeswa sa ki pi kout la. Moun k ap travay nan liy ayeryen yo ak moun k ap fè aktivite militè, sèvis pou ijans, sèvis swen sante, aktivite nan enfrastrikti oswa aktivite komèsyal pa konsène nan sa.

Lokasyon sezonye yo entèdi.

Lekòl yo ak GadriLekòl yo ap kontinye bay aprantisaj adistans.

Sant sèvis gadri ki louvri nan moman an ka rete louvri.

Kandete yo ka opere.

Mezon Retrèt yoVizit nan sant medikal granmoun aje yo entèdi.

Community EventsEspas Espòtif yo ka opere men san espektatè.

Legliz yo, sinagòg yo ak lòt kay adorasyon ka òganize sèvis, menmsi lòd lokal yo ka mete restriksyon sou rasanbleman yo. Gade enstriksyon CDC pou òganizasyon relijye yo.

Se gouvènman lokal yo ki detèmine restriksyon sou plaj yo.

Anpil nan pak publikyo gentan wouve. Vizite yo ka atann ke le yo ap limite, ak lod sou kantite moun ak distans pou moun rete yonn ak lot.

Health Care ProvidersOperasyon ki pa obligatwa yo kapab rekòmanse.

Sèvis medikal yo tankou pwosedi ki pa obligatwa yo, sant chirijikal yo, sant chiriji nan klinik, klinik dantis, klinik òtodontik yo, klinik andodontik ak lòt pratisyen swen sante yo ka re-louvri okonplè.

Lopital yo gen obligasyon pou ede mezon retrèt yo ak sant swen sante pou anpil tan nan pwoteje pasyan ki frajil yo. Yo dwe konsève kapasite kabann kòmsadwa ak PPE (Ekipman pou Pwoteksyon Pèsonèl). Yo dwe gen kapasite tou pou konvèti imedyatman kabann anplis pou operasyon ak kabann anplis pou swen entansif nan yon sitiyasyon katastwòf epi yo dwe te resevwa oswa chèche nenpòt asistans anplis nan gouvènman federal, gouvènman eta a ak gouvènman lokal konsènan PPE apre yo re-kòmanse pwosedi ki pa obligatwa yo.

Local GovernmentMize yo ak bibliyotèk yo ka louvri a 25% kapasite bilding yo toutotan gouvènman lokal yo bay pèmisyon. Ekspozisyon komen konvèsasyonèl yo, tankou zòn jwèt timoun ap rete fèmen.