Lekòl ak Pwogram Swen Timoun

Lekòl, Kolèj ak Inivèsite Florida

The depatman Edikasyon, (Florida Department of Education, FDOE) ap travay anpil avèk Depatman Sante Florida ak Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pou kontwole COVID-19epi y ap travay san rete pou asire dènye enstriksyon CDC simaye rapid epi kòmsadwa.

Pwogram pou Gadri nan Florida

Depatman Timoun ak Fanmi Florida

Depatman Transpò Florida

 • Pwogran pou Bay Timoun Manje nan Florid ap kontinye itilize fleksibilite ak enprevi ke Depatman Agrikilti Etazini ofri pou ane lekòl 2022-2023.
 • Refi USDA pèmèt lekòl Florid yo ogmante patisipasyon nan pwogram manje an ete USDA pou bay manje gratis pandan bagay yo ka fèmen san atann e kontoune egzijans pou moun manje an gwoup la.

Jwenn founisè patnè CCFP ki nan zòn ou.

Aksyon Lekòl yo ak Pwogram Gadri yo Ta Dwe Fè Kounye a

Toutan
Pandan yon Deklanchman nan Zòn ou
 • Si yon moun vin malad voye li lakay li oswa separe moun sa a.
 • Si ou idantifye yon ka, enfòme moun ki te ka ekspoze ladan.
 • Kontinye netwaye ak dezenfekte zòn moun nan san pwoblèm.
 • Konekte avèk depatman sante lokal ou yo.
 • Mete plan ou pou deklanchman maladi enfektye annaksyon.

Sèten Enstriksyon pou Lekòl yo ak Pwogram Gadri yo

 • Rete ajou sou vaksen COVID-19 yo.
 • Reutilize espas lekòl ki pa itilize oswa ki pa sèvi ak yo pou ogmante espas nan salklas epi fasilite distans fizik.
 • Mete atik netwayaj yo disponib san pwoblèm.
 • Ankouraje elèv yo ak ekip la pou rete lakay yo si yo malad.
 • Kontwole absans yo
 • Travay avèk depatman sante lokal ou pou jwenn enstriksyon sou fèmti ak re-ouvèti lekòl.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.