fbpx

Lokal yo fè tès KOVID-19 la nan Florid

Tès pou KOVID-19 la disponib nan tout Eta Florid la. Ou ka jwenn yon lokal pou fè tès nan zòn ou nan lokalizatè tès ki anba a. Pou jwenn plis èd, kontakte Depatman Sante Konte zòn ou an (County Health Department).

Lokal sa yo ofri tès pou KOVID-19 la. Depatman sante pa jere lokal sa yo epi enfòmasyon yo ka chanje nenpòt lè.

  • CVS – CVS pral bay yon tès ak moun ki pa gen asirans yo ki gen sentom KOVID-19 la.  Klike la (Click here) pou ale sou sit entènèt tès CVS la.
  • Fè yon diagnostik (Quest Diagnostics) – Tès yo disponib nan yon pakèt lokal, tankou Walmart, Quest Patient Service Centers, ak lòt sit ki gen fenèt k ap parèt sou nèt la.  Nan tout lokal yo, randevou yo obligatwa, sa vle di pou yo resevwa w ou dwe gen randevou. Lokal tès ki disponib pou ou yo kapab chanje selon zòn ou an e si w gen sentom yo. Klike la (click here) pou ale sou sit fè diagnostik (Quest Diagnostics website).
  • Walgreens – Tès KOVID-19 yo gratis pou pasyan ki gen 3 lane oswa plis. Si w resevwa yon tès diagnostik e w gen yon asirans, y ap mande w pou montre kat asirans ou nan randevou a e laboratwa a ka voye fakti a bay konpayi asirans ou an. Walgreens pap voye fakti ba ou oswa nenpòt patnè laboratwa. Klike la (Click here) pou ale sou sit entènèt tès Walgreens la.
  • Yon tès dyagnostik ap fè ou konnen si ou gen enfeksyon an nan moman an. Nou voye tès yo nan yon laboratwa deyò, epi rezilta yo disponib nan anpil jou. Nou konsidere tès sa yo gen anpil presizyon lè se yon pwofesyonèl swen sante ki fè yo.
  • Yon tès rapid se yon lòt kalite tès dyagnostik ki fè rezilta yo disponib nan kèk minit si analiz la fèt anplas nan yon sant tèz. Tès sa yo ka bay mwens presizyon epi yo ka rate kèk ka.
  • Yon tès antijèn se yon tès tounèf ki detekte sèten pwoteyin ki se pati nan viris la epi ki kapab bay rezilta yo nan kèk minit. Nou konsidere yon tès antijèn pozitif kòm yon rezilta ki gen anpil presizyon, men gen plis chans pou gen fo rezilta negatif — sa ki vle di li posib pou ou enfekte avèk viris la men pou ou gen rezilta negatif pou tès antijèn. Selon sitiyasyon an, doktè a ka rekòmande yon tès molekilè pou konfime yon rezilta negatif pou tès antijèn.
  • Yon tès antikò ta fè ou konnen si ou te gen enfeksyon an nan tan pase. Yon tès antikò ta ka pa montre si ou gen yon enfeksyon nan moman an paske li kapab pran 1-3 semèn apre enfeksyon an pou kò ou fè antikò. Si ou gen antikò nan viris ki lakòz COVID-19 ta ka bay pwoteksyon kont enfeksyon avèk viris la ankò. Si li fè sa, nou pa konnen kantite pwoteksyon antikò yo ta ka bay oswa kantite tan pwoteksyon an ta ka dire.

Si ou gen kesyon konsènan kalifikasyon oswa fasilite pou teste, Sant Apèl COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1(866)779-6121.

Sit Tès yo
Search Tès Sit
Al gade kat entèaktif nan rezilta rechèch la.

Rezilta Tès yo

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la.

Depatman Sante Florida ak Sant Apèl COVID-19 pa kapab bay rezilta yo, yo kapab di egzakteman kilè oswa kijan w ap resevwa rezilta ou yo oswa yo pa kapab akselere rezilta yo.

Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, gade gid yo pou konnen sa pou fè pandan ou malad.