Sit Tès COVID-19

Se eta Florida ki finanse li

Florida ap ogmante kapasite pou moun teste pou COVID-19. Sant tès eta Florida finanse yo epi ki endike anba la a se sant ki gratis ak lib pou piblik la.

Anvan ou ale:

  • Èske sant lan egzije yon randevou?
  • Èske sant lan egzije yon lòd doktè oswa lòt tès depistaj?

 

  • Yon tès dyagnostik ap fè ou konnen si ou gen enfeksyon an nan moman an. Nou voye tès yo nan yon laboratwa deyò, epi rezilta yo disponib nan anpil jou. Nou konsidere tès sa yo gen anpil presizyon lè se yon pwofesyonèl swen sante ki fè yo.
  • Yon tès rapid se yon lòt kalite tès dyagnostik ki fè rezilta yo disponib nan kèk minit si analiz la fèt anplas nan yon sant tèz. Tès sa yo ka bay mwens presizyon epi yo ka rate kèk ka.
  • Yon tès antijèn se yon tès tounèf ki detekte sèten pwoteyin ki se pati nan viris la epi ki kapab bay rezilta yo nan kèk minit. Nou konsidere yon tès antijèn pozitif kòm yon rezilta ki gen anpil presizyon, men gen plis chans pou gen fo rezilta negatif — sa ki vle di li posib pou ou enfekte avèk viris la men pou ou gen rezilta negatif pou tès antijèn. Selon sitiyasyon an, doktè a ka rekòmande yon tès molekilè pou konfime yon rezilta negatif pou tès antijèn.
  • Yon tès antikò ta fè ou konnen si ou te gen enfeksyon an nan tan pase. Yon tès antikò ta ka pa montre si ou gen yon enfeksyon nan moman an paske li kapab pran 1-3 semèn apre enfeksyon an pou kò ou fè antikò. Si ou gen antikò nan viris ki lakòz COVID-19 ta ka bay pwoteksyon kont enfeksyon avèk viris la ankò. Si li fè sa, nou pa konnen kantite pwoteksyon antikò yo ta ka bay oswa kantite tan pwoteksyon an ta ka dire.

Si ou gen kesyon konsènan kalifikasyon oswa fasilite pou teste, Sant Apèl COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1(866)779-6121.