Voyaje yo

Yo rapòte ka maladi kowonaviris (COVID-19) nan tout eta yo. Epi kèk zòn gen transmisyon maladi a nan kominote yo. Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak transmèt COVID-19.

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou otan sa posib, sitou si vwayaj ou vle fè a pa enpòtan, epi pou pratike distans sosyal sitou si ou se yon moun ki pi arisk pou gen maladi grav.

Pa vwayaje si ou malad oswa pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

Aksyon Gouvènè a Konsènan Vwayaj

Dekrè Egzekitif Nimewo 20-82

 • Gouvènè DeSantis mande tout moun kap soti Tout moun ki soti nan Zòn Twa Eta New York, Zòn Twa Eta New York (Connecticut, New Jersey, ak New York) pou izole tèt yo oswa pou yo mete tèt yo an karantèn pou yon peryòd 14 jou apati moman yo antre oswa pou kantite tan prezans yo nan Florida, kèlkeswa sa ki pi kout la. Sa gen ladan moun ki pran wout yo pou antre nan Florida.
  • Lòd sa a te pwolonje nan Seksyon 3 nan Dekrè Egzekitif Nimewo 20-139 (Efektif sou 5 jen).
  • Dekrè Egzekitif sa a pa aplike pou moun ki se anplwaye liy avyon komèsyal yo oswa moun k ap fè sèvis militè, oswa moun k ap bay repons pou sante.
  • Tout ki izole tèt yo oswa ki an karantèn ap responsab pou tout depans ki asosye avèk izòlman yo oswa karantèn yo. Sa gen ladan sèvis transpò, ebèkjman, manje, swen medikal ak nenpòt lòt depans pou sipòte moun nan pandan peryòd tan izòlman oswa karantèn yo.
Vwayaj nan Florida

Florida se youn nan destinasyon prensipal pou vwayaj nan lemonn. Pou jwenn enfòmasyon sou règ ki anplas yo pou pak eta a, restoran yo ak lòt konplèks, tcheke Plan pou Redrèsman Florida’s. Sitweb Visit Florida  bay dènye enfòmasyon sou kominote yo, atraksyon yo ak lòt aktivite yo ak sitiyasyon yo.

Vwayaj Enpòtan (deyò zòn lokal ou

Yon vwayaj ka enpòtan tou, tankou:

 • Vwayaj pou bay swen medikal oswa swen nan kay pou lòt moun
 • Vwayaj ki nesesè pou yon djòb yo konsidere kòm yon sèvis enpòtan

Voyaj Nan Peyi Lakay

Deklanchman COVID-19 nan Etazini se yon sitiyasyon k ap evolye rapid. Sitiyasyon deklanchman maladi a pa menm selon kote a ak eta a epi otorite lokal yo modifye enstriksyon yo souvan. Mezon Blanch lan Ouvèti Amerik ankò plan la vle di kèk pati nan peyi a ka gen diferan konsèy pase lòt zòn. Kontakte otorite leta ak otorite lokal kote ou ye a, ansanm avèk wout ou, ak kote ou planifye pou ale a pou jwenn plis enfòmasyon sou sikonstans lokal yo ak nenpòt restriksyon ki ka anvigè.

 

Gade dènye enfòmasyon yo sou sitwèb Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

Restriksyon oswa Lòd Leta oswa Lokal konsènan Vwayaj

Tankou Florida, kèk gouvènman leta ak gouvènman lokal ka gen restriksyon anplas sou vwayaj, lòd pou rete lakay ou oswa lòd pou pran abri-anplas, karantèn obligatwa lè ou rive, oswa menmpwen tchèk nan limit eta a pandan w ap vwayaje. Pou jwenn plis enfòmasyon ak enstriksyon konsènan vwayaj kontakte  depatman sante eta a oswa depatman sante lokal kote ou ye a, sou wout ou ak kote ou planifye pou ale a. Sèlman paske pa gen restriksyon nan moman ou planifye pou ale a pa vle di p ap gen restriksyon ki anvigè l ou rive.

Si ou anvizaje vwayaje lwen kominote lokal ou, poze kesyon sa a:

 • Èske  COVID-19 ap simaye kote ou prale a? Ou kapab enfekte pandan w ap vwayaje.
 • Èske COVID-19 ap simaye nan kominote ou? Menmsi ou pa gen sentòm, ou kapab transmèt COVID-19 ba lòt moun pandan w ap vwayaje.
 • Èske oumenm oswa moun k ap vwayaje avèk ou separe sou yon distans 6 pye avèk lòt moun yo pandan oswa apre vwayaj ou? Si ou sou yo distans ki mwens pase 6 pye avèk lòt moun yo sa ap ogmante chans ou pou vin enfekte ak enfekte lòt moun yo.
 • Èske oumenm oswa moun yo k ap vwayaje avèk ou pi fasil pou vin malad anpil avèk COVID-19Granmoun aje yo ak moun nenpòt laj ki gen pwoblèm medikal grav kache se moun ki pi arisk pou gen maladi grav nan COVID-19
 • Èske w ap viv avèk yon moun pi fasil pou vin malad anpil avèk COVID-19Si ou enfekte pandan w ap vwayaje, ou kapab transmèt COVID-19 ba moun pa ou yo lè ou retounen, menmsi ou pa gen sentòm yo.
 • Èske gouvènman leta oswa gouvènman lokal kote w ap viv la oswa kote ou prale a egzije pou rete lakay ou pandan 14 jou apre vwayaj ou? Kèk gouvènman leta oswa gouvènman lokal ka egzije moun ki te vwayaje pa twò lontan pou yo rete lakay yo pandan 14 jou.

Ebèjman

Si ou rete nan espas pou yon ti tan (otèl, motèl, ak kay lokasyon) sa ka ekspoze ou nan viris la nan kontak ant moun-ak-moun epi pètèt nan kontak avèk sifas ak objè ki kontamine. Si ou dwe rete nan yon otèl, motèl oswa kay lokasyon:

 • Pran menm mezi ou ta pran yo nan lòt espas piblik yo—pa egzanp, evite kontak avèk lòt moun, lave men ou souvan, epi mete yon mask twal pou kouvri figi ou.
 • Lè ou antre nan chanm ou oswa nan kay lokasyon an, netwaye epi dezenfekte tout sifas moun manyen souvan yo. Sa gen ladan, tab, bouton pòt yo, entèriptè limyè yo, anlè kontwa yo, manch yo, biwo yo, telefòn yo, klavye yo telekòmann yo, twalèt yo ak wobinè lavabo yo.
  • Pote yon dezenfektan ki anrejistre nan EPA ak lòt atik netwayaj pèsonèl, tankou twal ak gan pou jete apre ou itilize yo.
 • Lave nenpòt asyèt, vè oswa ajantri (ki pa plastik ki anbale davans) anvan ou itilize yo.

Planifye vwayaj ou avèk anpil prekosyon

Prevwa sa ou bezwen yo anvan ou ale:

 • Prepare manje ak dlo pou pran wout la. Pote manje ki p ap gate sizoka restoran yo ak makèt yo fèmen.
 • Pote nenpòt medikaman ou ka bezwen pran pou dire vwayaj la.
 • Pote yon kantite ase dezenfektan men abaz alkòl (omwen 60% alkòl) epi mete li yo kote ki disponib fasil.
 • Rezève ebèjman ou davans si ou dwe rete yon kote pandan lannwit.
  • Planifye pou f mwens otank posib, men sonje pou pran repo lè ou santi ou anvi dòmi oswa lè dòmi nan zye ou.
  • Pote yon dezenfektan ki anrejistre nan EPA ak lòt atik netwayaj pèsonèl.

Pa vwayaje si ou malad oswa pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

Vwayaj Entènasyonal

Depatman-Deta konseye sitweayen Etazini yo pou yo evite tout vwayaj entènasyonal akòz konsekans COVID-19 nan lemonn. Nan peyi kote chwa pou vwayaj komèsyal rete disponib, sitwayen Etazini yo ta dwe planifye pou yo retounen imedyatman nan Etazini, sof si yo prepare pou rete nan peyi etranje pou yon kantite tan ki pa defini. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Depatman-Deta.

 

Gade dènye kat jewografik COVID-19 sou rekòmasyon CDC pou vwayaj selon peyi a.

Li  Avi sou Pandemi Mondyal la

Vwayaj nan Bato Kwazyè

CDC te pibliye yon Avi Nivo 3 sou Sante pou vwayaj nan bato kwazyè.

CDC rekòmande pou tout moun ranvwaye vwayaj yo nan bato kwazyè, tankou kwazyè sou rivyè, nan lemonn. Se paske risk pou pran COVID-19 pi wo nan bato kwazyè yo. Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kwonik ki grav, tankou maladi kè, dyabèt, oswa maladi poumon, ta dwe sitou ranvwaye vwayaj yo nan bato kwazyè, tankou kwazyè sou rivyè, paske yo pi arisk pou pran maladi grav.

Pasaje ki retounen nan vwayaj nan yon bato kwazyè oswa nan yon kwazyè sou rivyè gen rekòmandasyon pou yo rete lakay yo pandan 14 jou, pou kontwole sante yo epitou pou yo pratike distans sosyal.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Enfografik: Vwayaj Entènasyonal

 

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.