fbpx

Voyaje yo

Florid se youn nan premye kote moun vwayaje nan monn lan e nan moman n ap pale la pa gen okenn restriksyon pou moun vwayaje la. Si w kalifye, pran tou de doz vaksen KOVID-19 la.

Pak leta yo, otèl yo ak kote moun amize yo ap pran prekosyon pou pwoteje kliyan yo, men ou dwe evalye danje ki genyen pou tèt ou ak fanmi w anvan w deside vwayaje.

Apati 26 janvye, gouvènman Etazini egzije tout pasaje avyon ki soti nan lòt peyi epi ki rive nan Etazini pou yo teste pou COVID-19 pa plis pase 3 jou anvan vòl avyon yo pou yo prezante rezilta negatif tès yo  oswa dokiman ki montre moun nan te geri nan COVID-19 ba liy ayeryen nan anvan li anbake nan avyon an. Pasaje liy ayeryen yo gen obligasyon tou pou konfime enfòmasyon yo prezante yo se enfòmasyon ki vrè depi yo siyen yon atestasyon. Lòd sa a aplike pou tout pasaje ki gen laj 2 zan, kit yo se sitwayen Etazini, kit yo pa sitwayen Etazini.

Depatman Sante Florida te pibliye yon avètisman pou sante piblik, jan sa endike anba la a:

  • Nou mande rezidan yo ak vizitè yo pou yo mete kouvèti mas si li pa posib pou pratike distans sosyal, andedan ak deyò.
  • Evite espas fèmen yo, kote ki gen foul moun ak anviwònman ki gen kontak sere.

Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak simaye COVID-19. Pa vwayaje si ou malad oswa si ou te bòkote yon moun ki gen COVID-19 nan dènye 14 jou yo. Pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

Ou kapab pran COVID-19 pandan vwayaj ou yo. Ou ka santi ou byen epi ou pa gen okenn sentòm, men ou toujou kapab transmèt COVID-19 ba lòt moun. Oumenm ak konpayon vwayaj ou (tankou timoun) ka transmèt COVID-19 ba lòt moun tankou fanmi ou, zanmi ou yo, ak kominote a pandan 14 jou apre ou te ekspoze nan viris la.

 

Vwayaj nan Florida

Florida se youn nan destinasyon prensipal pou vwayaj nan lemonn. Pou jwenn enfòmasyon sou règ ki anplas yo pou pak eta a, restoran yo ak lòt konplèks, tcheke Plan pou Redrèsman Florida’s.

Vwayaj Enpòtan (deyò zòn lokal ou

Yon vwayaj ka enpòtan tou, tankou:

  • Vwayaj pou bay swen medikal oswa swen nan kay pou lòt moun
  • Vwayaj ki nesesè pou yon djòb yo konsidere kòm yon sèvis enpòtan

Voyaj Nan Peyi Lakay

Deklanchman COVID-19 nan Etazini se yon sitiyasyon k ap evolye rapid. Sitiyasyon deklanchman maladi a pa menm selon kote a ak eta a epi otorite lokal yo modifye enstriksyon yo souvan. Mezon Blanch lan Ouvèti Amerik ankò plan la vle di kèk pati nan peyi a ka gen diferan konsèy pase lòt zòn. Kontakte otorite leta ak otorite lokal kote ou ye a, ansanm avèk wout ou, ak kote ou planifye pou ale a pou jwenn plis enfòmasyon sou sikonstans lokal yo ak nenpòt restriksyon ki ka anvigè.

 

Gade dènye enfòmasyon yo sou sitwèb Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

Anvan Ou Vwayaje

Anvan ou vwayaje, konsidere sa ki endike anba la yo:

Si W ap Vwayaje

Pandan vwayaj ou, fè etap pou pwoteje tèt ou ak lòt moun yo kont COVID-19:

  • Mete yon mask pou kenbe nen ou ak bouch ou kouvri lè ou nan espas piblik yo.
  • Evite kontak sere. Pou fè sa, rete omwen sou yon distans 6 pye apa (apeprè longè  2 bra) avèk nenpòt moun ki pa lakay ou.
  • Lave men ou souvan oswa itilize dezenfektan men (ki gen omwen 60% alkòl).
  • Evite kontak dirèk avèk nenpòt moun ki malad.
  • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.

Nou mande pasaje ki deside vwayaje yo  pou yo teste nan 3-5 jou apre yo retounen nan yon vwayaj. Si ou pa teste, rete lakay ou pou 10 jou apre ou epi evite rete bòkote moun ki arisk anpil pou gen maladi grav pandan 14 jou, kit ou teste kit ou pa teste.

Nouvo gid CDC prevwa pou karantèn nan fini apre Jou 7 si rezilta tès ou negatif depi ou fè tès la nan Jou 5 oswa apre, epi si ou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan.

Vwayaj Entènasyonal

Depatman-Deta konseye sitweayen Etazini yo pou yo evite tout vwayaj entènasyonal akòz konsekans COVID-19 nan lemonn. Nan peyi kote chwa pou vwayaj komèsyal rete disponib, sitwayen Etazini yo ta dwe planifye pou yo retounen imedyatman nan Etazini, sof si yo prepare pou rete nan peyi etranje pou yon kantite tan ki pa defini. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Depatman-Deta.

 

Gade dènye kat jewografik COVID-19 sou rekòmasyon CDC pou vwayaj selon peyi a.

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Enfografik: Vwayaj Entènasyonal

 

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.