Voyaje yo

Pou kounye a eta Florida pa gen restriksyon ki anplas sou vwayaj.

Depatman Sante Florida te pibliye yon avètisman konsènan sante piblik, jan sa endike anba la a:

  • Nou mande sitwayen yo ak vizitè yo pou yo mete mask pou kouvri figi yo si li pa posib pou yo pratike distans sosyal.
  • Evite rasanbleman ki gen plis pase 10 moun.
  • Evite foul moun, espas fèmen ak kontak sere.

Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak transmèt COVID-19.

Ou kapab trape COVID-19 pandan vwayaj ou yo. Ou ka santi ou byen epi ou pa gen okenn sentòm, men ou kapab toujou transmèt COVID-19 ba lòt moun.

Pa vwayaje si ou malad or si ou te bòkote yon moun ki gen COVID-19 nan dènye  14 jou yo. . Pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

 

Vwayaj nan Florida

Florida se youn nan destinasyon prensipal pou vwayaj nan lemonn. Pou jwenn enfòmasyon sou règ ki anplas yo pou pak eta a, restoran yo ak lòt konplèks, tcheke Plan pou Redrèsman Florida’s.

Vwayaj Enpòtan (deyò zòn lokal ou

Yon vwayaj ka enpòtan tou, tankou:

  • Vwayaj pou bay swen medikal oswa swen nan kay pou lòt moun
  • Vwayaj ki nesesè pou yon djòb yo konsidere kòm yon sèvis enpòtan

Voyaj Nan Peyi Lakay

Deklanchman COVID-19 nan Etazini se yon sitiyasyon k ap evolye rapid. Sitiyasyon deklanchman maladi a pa menm selon kote a ak eta a epi otorite lokal yo modifye enstriksyon yo souvan. Mezon Blanch lan Ouvèti Amerik ankò plan la vle di kèk pati nan peyi a ka gen diferan konsèy pase lòt zòn. Kontakte otorite leta ak otorite lokal kote ou ye a, ansanm avèk wout ou, ak kote ou planifye pou ale a pou jwenn plis enfòmasyon sou sikonstans lokal yo ak nenpòt restriksyon ki ka anvigè.

 

Gade dènye enfòmasyon yo sou sitwèb Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

Anvan Ou Vwayaje

Anvan ou vwayaje, konsidere sa ki endike anba la yo:

Si W ap Vwayaje

Pandan vwayaj ou, fè etap pou pwoteje tèt ou ak lòt moun yo kont COVID-19:

  • Mete yon mask pou kenbe nen ou ak bouch ou kouvri lè ou nan espas piblik yo.
  • Evite kontak sere. Pou fè sa, rete omwen sou yon distans 6 pye apa (apeprè longè  2 bra) avèk nenpòt moun ki pa lakay ou.
  • Lave men ou souvan oswa itilize dezenfektan men (ki gen omwen 60% alkòl).
  • Evite kontak dirèk avèk nenpòt moun ki malad.
  • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.

Vwayaj Entènasyonal

Depatman-Deta konseye sitweayen Etazini yo pou yo evite tout vwayaj entènasyonal akòz konsekans COVID-19 nan lemonn. Nan peyi kote chwa pou vwayaj komèsyal rete disponib, sitwayen Etazini yo ta dwe planifye pou yo retounen imedyatman nan Etazini, sof si yo prepare pou rete nan peyi etranje pou yon kantite tan ki pa defini. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou sitwèb Depatman-Deta.

 

Gade dènye kat jewografik COVID-19 sou rekòmasyon CDC pou vwayaj selon peyi a.

Vwayaj nan Bato Kwazyè

CDC te pibliye yon Lòd pou kont Navigasyon pou tout bato kwazyè jiska 31 oktòb.

CDC rekòmande pou tout moun ranvwaye vwayaj yo nan bato kwazyè, tankou kwazyè sou rivyè, nan lemonn. Se paske risk pou pran COVID-19 pi wo nan bato kwazyè yo. Granmoun aje yo ak moun ki gen pwoblèm medikal kwonik ki grav, tankou maladi kè, dyabèt, oswa maladi poumon, ta dwe sitou ranvwaye vwayaj yo nan bato kwazyè, tankou kwazyè sou rivyè, paske yo pi arisk pou pran maladi grav.

Pasaje ki retounen nan vwayaj nan yon bato kwazyè oswa nan yon kwazyè sou rivyè gen rekòmandasyon pou yo rete lakay yo pandan 14 jou, pou kontwole sante yo epitou pou yo pratike distans sosyal.  Pou kapab ralanti transmisyon COVID-19, anpil peyi aplike pwosedi depistaj sevè ki refize dwa antre nan pò pou bato yo epi ki anpeche pasaje yo debake.

 

Materyèl Sansibilizasyon Asosye

Enfografik: Vwayaj Entènasyonal

 

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.