Voyaje yo

Desizyon Gouvene ya Konsenan Voyaj

Dekre Nimewo 20-86
 • Nan dat ki te 27 Mas 2020 yan, Govene Desantis te pase lod pou tout moun kap soti nan Louisiana pou le yo antre nan leta Florid pou yo rete nan kanpe lwen oubyen rete anndan kay pou 14 jou pou soti nan le yo antre nan Florid la oubyen pou tout tan ke voyaje ya a ap pase nan Florid la, sa va depann de kiles ki pi kout la. Sa gen ladan tout moun yo ki pran tren yo pou yo antre nan Florid.  Dekre sa a ap antre nan aplikasyon tou swit.
  • Dekre sa a pa pou moun yo kap travay konpayi avion yo oubyen say o ki nan lame, travaye emejensy yo, oubyen travaye la sante yo.
  • Tout moun yo ki nan kanpe lwen oubyen rete lakay va responsab pou peye tout depans yo ki ap gen pou we ak rete nan kanpe lwen yo oubyen rete lakay. Sa gen ladan transpotasyon, kote yap domi, manje, swen lasante ak nenpot lot depans yo voyaje ya fe nan tan ke li nan kanpe lwen yan oubyen rete lakay.
Dekre Nimewo 20-82
 • Nan date ki te 24 Mas, 2020 yan, Gouvene Desantis te pase lod pou tout moun kap soti nan zonn kote ki gen TWA-Eta yo (Connecticut, New Jersey ak New York) pou le yo antre nan leta Florid pou yo rete nan kanpe lwen oubyen rete anndan kay pou 14 jou pou soti nan le yo antre nan Florid la oubyen pou tout tan ke voyaje ya ap a pase nan Florid la, sa va depann de kiles ki pi kout la. Sa gen ladan tout moun yo ki pran tren yo pou yo antre nan Florid

Dekre sa a ap antre nan aplikasyon tou swit.

 • Dekre sa a pa pou moun yo kap travay konpayi avion yo oubyen say o ki nan lame, travaye emejensy yo, oubyen travaye la sante yo.
 • Tout moun yo ki nan kanpe lwen oubyen rete lakay va responsab pou peye tout depans yo ki ap gen pou we ak rete nan kanpe lwen yo oubyen rete lakay. Sa gen ladan transpotasyon, kote yap domi, manje, swen  lasante ak nenpot lot depans yo voyaje ya fe nan tan ke li nan kanpe lwen yan oubyen rete lakay.

Voyaj Nan Peyi Lakay

CDC ya ankouraje seryezman moun ki rete New York, New Jersey ak Connecticut pou yo kanpe tout swit pou 14 jou sou voyaj ki pa enpotan nan peyi lakay. Konsey Sou Voyaj Nan Peyi Lakay Sa a pagen anyen poul we ak travaye  ki travay nan konpayi enpotan ki fe wout, pon ak gwo kay, sa gen ladan tou gwo kamyon, pwofesyonel sante piblik yo, konpayi ki okupe afe lajan, ak konpayi ki nan biznis vann oubyen pwodi bagay pou moun manje, men se pa sa yo selman.  Se Depatman an ki responsab Sekite Nan  Peyi
Etazini yan (Department of Homeland Security) ki fe konnen kile yon moun se travaye nan konpayi enpotan ki fe out, pon ak gwo kay. (https://www.cisa.gov/publication/guidance-essential-critical-infrastructure-workforce).  Dapre Depatman ki responsab Sekirite nan peyi Etazini yan travaye sa yo ki fe travay enpotan nan konstwi pon, wout ak gwo kay, genyen yon responsabilite espesyal pou yo kontinye travay selon hore travay nomal yo.Gouvne New York , New Jersey ak Connecticut yo ap kapab deside jan yo vle swa pou aksepte soumet yo anba Konsey Sou voyaj Nan Peyi Lakay la ou non.

 

Al Gade pi denye enfomasyon  ke Sant yo ki la pou Konwole ak Anpeche Maladi (CDC) bay.

 

Èske mwen ta dwe vwayaje nan peyi Etazini an?

CDC an jeneral pagen abitid bay konsey oubyen mete regleman pou voyaj anndan peyi Etaziniyo. Men, tout eta yo rapote ka maladi coronavirus yo (COVID-19), e kek zonn yo fe eksperyans maladi ya ki gaye nan kominote yo. Kote yo ki gen moun sou moun le yap voyaje,tankou epot yo, ka fe chans yo pou moun pran COVID-19 lan ogmante, si gen nan lot voyaje yo ki enfekte avek coronavirus. Gen anpil lot bagay pou ou konsidere le wap deside si pa gen danje pou ou voyaje.

Bagay yo pou nou considere avan nou voyaje:

 • Eske COVID-19 gaye nan zonn kotew prale ya
  • Si COVID-19 gaye kote voyaj la ap fini ya, men li pa gaye kotew pral abite ya, gen anpil chans pouw pran maladi siw voyaje kote sa a ke siw rete lakay ou. Siw gen kesyon sou kote voyaj la af fini yan, ou ta dwe techeke enfomasyon nan sit entenet depatman sante kote voyaj la ap fini yan.
 • Eske wou oubyen moun nan oubyen moun yo ki voyaje avek ou ap gen kontak pre ak lot moun yo pandan voyaj ou a?
  • Risk pouw tonbe anba jem maladi ke moun pran lew respire tankou coronavirus kapab ogmante nan kote ki gen foul moun, espesyalman le moun yo yonn kole ak lot san pagen yon ti le kap sikile. Sa ka gen ladan kote yo tankou konferans yo, evenman piblik yo) tankou konse ak evenman espo yo), reyinion relijion yo, espas piblik yo ( tankou sinema ak nan kote ki gen anpil boutik yo), ak transpotasyon piblik  (tankou bis, metro ak tren)
 • Eske wou oubyen moun nan oubyen moun yo ki voyaje avek ou gen anpil chans pou yo pran malady grav siw gen COVID-19?
  • Moun ki gen plis chans pou yo pran malad grav se granmoun yo ak moun nenpot ki laj ki gen pwoblem grav ak sante yo a koz de maladi ke yon genyen tout tan (tankou malad ke, maladi poumon, oubyen dyabet/suk). CDC konsye pou voyaje ki pi fasil pou yo gen konplicasyon ak COVID-19 pou yo evite voyaje nan gwo bato touris yo ak voyaj nan avyon ki enpotan.
 • Eskew gen yon plan pouw pran vakans nan travay ou nan lekol, an ka ke yo ta diw pouw rete lakay pou 14 jou pouw siveye santew pou kont ou oubyen siw malad ak COVID-19?
  • Siw te gen kontak sere ak yon moun ki gen COVID-19 pandan te nan voyaj, yo ka mandew pouw rete lakay ou pouw ka siveye santew pou kont ou ak pouw evite kontak ak lot moun yo pou jiska 14 jou apre voyaj la.  Siw ta vinn malad ak COVID-19, ou ka kapab al travay ou ale lekol selman le ou pagen infeksyon anko.  Yap mandew pou evite kontak ak lot yo ( sa gen ladan lew nan plas piblik yo) pandan tan sa a kew pagen enfeksyon an.
 • Eskew rete ak yon moun ki aje oubyen ki gen pwoblem grav ak sante li a koz de maladi ke li genyen tout tan?
  • Siw pran maladi COVID19 la aprew soti nan yon voyaj, moun lakay ou kapab riske pran infeksyon.  Moun lakay ou yo ki se granmoun aje oubyen moun yo nenpot ki jaj ki gen pwoblem grav ak sante yo a koz de maladi ke yon genyen tout tan gen plis risk pou COVID-19 ba yo maladi grav.
 • Eske COVID-19 gaye kotem rete lem retounen sot nan voyaj? 
  • Konsidere risk la pouw fe lot moun pran COVID-19 pandan wap voyaje, espesyalman siw ap gen kontak sere ak moun ki granmoun aje yo oubyen ki toujou gen pwoblem grav ak sante yo. Moun sa yo gen plis risk pou yo vinn malad anpil. Si sentom ou yo pa prezente oken danje oubyen ou pagen lafyev, ou ka pa menm reyalize kew gen enfeksyon.

Akoz de sikonstans paw yo ki pa menm jan ak pa lot moun, ou ka chwazi pouw retade oubyen elimine plan ou yo.  Si ou ta deside pouw voyaje, fok ou asurew ke ou fe tout saw dwe fe pouw ede evite pow pa pran ake simaye COVID-19 ak lot maladi yo moun ka pran le yo respire pandan wap voyaje ya. Pou denye enfomasyon daktyalite ki tonbe sou voyage konsenan COVID-19, vizite CDC COVID-19 Travel page.

Voyaj Nan Lot Peyi

Deklanchman COVID-19 nan Etazini se yon sitiyasyon k ap evolye rapid. Sitiyasyon deklanchman maladi a pa menm selon kote a ak eta a epi otorite lokal yo  modifye enstriksyon yo souvan. Plan  White House’s Opening Up America Again vle di kèk kote nan peyi a gen enstriksyon ki diferan pase lòt zòn yo. Kontakte  otorite leta ak otorite lokal  kote ou ye a, ansanm avèk wout ou, ak kote ou planifye pou ale a pou jwenn plis enfòmasyon sou sikonstans lokal yo ak nenpòt restriksyon ki ka anvigè.

 

Gade dènye enfòmasyon yo sou sitwèb Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). 

 

Rekòmandasyon yo konsènan Vwayaj

Yo rapòte ka maladi kowonaviris (COVID-19) nan tout eta yo. Epi kèk zòn gen transmisyon  maladi a nan kominote yo. Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak transmèt COVID-19.

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou otank sa posib, sitou si vwayaj ou vle fè a apa enpòtan, epi pou pratike distans sosyal sitou si ou se yon moun ki pi arisk pou gen maladi grav. Pa vwayaje si ou malad oswa pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

 

Vwayaj Enpòtan (deyò zòn lokal ou

Yon vwayaj ka enpòtan tou, tankou:

 • Vwayaj pou bay swen medikal oswa swen nan kay pou lòt moun
 • Vwayaj ki nesesè pou yon djòb yo konsidere kòm yon sèvis enpòtan

rekòmandasyon ki endike anba la yo konsènan vwayaj, bay konsèy sou fason pou evite pran ak transmèt COVID-19 si ou dwe vwayaje. Pa vwayaje si ou malad oswa pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

 

Sa pou konsidere si Ou Dwe Vwayaje

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou otank posib epi pou evite kontak sere, sitou si ou se yon moun ki pi arisk pou gen maladi grav. Si ou dwe vwayaje, gen kèk bagay ou ta dwe konsidere anvan ou ale.

Pwoteje tèt ou ak lòt moun yo pandan vwayaj ou:

 • Lave men ou souvan.
  • Lave men souvan avèk savon ak dlo pandan omwen 20 segonn sitou apre ou soti nan twalèt; anvan ou manje, epi apre ou mouche nen ou, apre ou touse oswa apre ou estènen.
  • Si savon ak dlo pa disponib fasil pou ou, itilize yon dezenfektan men ki gen omwen 60% alkòl. Kouvri tout sifas men ou epi fwote men ou ansanm jiskaske ou santi yo vin sèk.
 • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.
 • Evite kontak sere avèk lòt moun.
  • Kenbe yon distans sosyal sou 6 pye avèk lòt moun.
  • Li enpòtan sitou pou evite kontak sere si ou se yon moun ki pi arisk pou vin malad anpil nan COVID-19.
 • Mete yon mask twal pou kouvri figi ou l ou nan piblik.
 • Kouvri bouch ou ak lè w ap touse ak lè w ap estènen.
 • Pran manje ou nan sèvis restoran pandan ou oto ou, arebò twotwa , oswa nan restoran. Pa, manje dine andedan restoran si enstriksyon leta oswa enstriksyon lokal entèdi sa.

Kalite Vwayaj yo

Kèk kalite vwayaj (nan otobis, avyon, tren) ka egzije pou chita pre lòt moun pou yon peryòd tan. Vwayaj la ka ekspoze ou nan nouvo pati peyi a ki gen nivo transmisyon diferan nan kominote a. Epi, si ou enfekte, vwayaj ou ka mete lòt moun arisk – sou tout wout la, kote ou rive a, ak lè ou retounen lakay ou.

Si ou dwe vwayaje, konsidere risk ou ka jwenn yo ki endike anba la a, selon ki kalite vwayaj ou planifye a:

 • Vwayaj nan Avyon: Akòz fason lè a sikile ak fason li filtre nan avyon yo, pifò viris yo ak lòt jèm yo pa transmèt fasil nan vòl avyon yo. Men, ka gen yon risk pou pran COVID-19nan avyon ki plen pasaje si gen lòt vwayaj abò ki gen COVID-19.
 • Vwayaj nan Otobis oswa Tren: Si ou chita oswa kanpe sou yon distans apeprè 6 pye avèk lòt pasaje yo pou yon peryòd tan pwolonje, sa kapab mete ou arisk pou vin pran oswa pou transmèt COVID-19.
 • Vwayaj nan Oto: Kote ou bezwen kanpe yo sou wout la kapab mete ou ak lòt moun ki nan oto a avèk ou nan kontak sere avèk lòt moun ki kapab enfekte.
 • Vwayaj nan kay-sou-woulèt: Vwayaje nan kay-sou-woulèt vle di ou ka gen pou rete mwen souvan pou manje oswa pou itilize twalèt, men anjeneral vwayajè nan kay-sou-woulèt yo gen pou rete nan pak RV pandan lannwit ak nan lòt espas piblik pou yo achte gaz ak atik. Arè sa yo ka mete ou ak moun ki avèk ou nan RV nan kontak sere avèk lòt moun ki kapab enfekte.

Restriksyon oswa Lòd Leta oswa Lokal konsènan Vwayaj

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou otank posib epi pou evite kontak sere, sitou si ou se yon moun ki pi arisk pou gen maladi grav. Si ou dwe vwayaje, swiv nenpòt restriksyon leta oswa restriksyon lokal ki anvigè nan moman an. Li posib pou kèk gouvènman eta ak gouvènman lokal ka mete anplas kèk restriksyon sou vwayaj, lòd pou rete-lakay ou oswa lòd pou pran-abri-anplas, karantèn obligatwa oswa menm fèmti limit eta a pandan w ap vwayaje. Pou jwenn plis enfòmasyon ak enstriksyon konsènan vwayaj kontakte  lokal kote ou ye a, sou wout ou ak kote ou planifye pou ale a. Sèlman paske pa gen restriksyon nan moman ou planifye pou ale a pa vle di p ap gen restriksyon ki anvigè l ou rive.

Ebèjman

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou otank posib epi pou evite kontak sere, sitou si ou se yon moun ki pi arisk pou gen maladi grav. Si ou rete nan espas pou yon ti tan (otèl, motèl, ak kay lokasyon) sa ka ekspoze ou nan viris la nan kontak ant moun-ak-moun epi pètèt nan kontak avèk sifas ak objè ki kontamine.

Si ou dwe rete nan yon otèl, motèl oswa kay lokasyon:

 • Pran menm mezi ou ta pran yo nan lòt espas piblik yo—pa egzanp, evite kontak avèk lòt moun, lave men ou souvan, epi mete yon mask twal pou kouvri figi ou.
 • Lè ou antre nan chanm ou oswa nan kay lokasyon an, netwaye epi dezenfekte tout sifas moun manyen souvan yo. Sa gen ladan, tab, bouton pòt yo, entèriptè limyè yo, anlè kontwa yo, manch yo, biwo yo, telefòn yo, klavye yo telekòmann yo, twalèt yo ak wobinè lavabo yo.
  • Pote yon dezenfektan ki anrejistre nan EPA ak lòt atik netwayaj pèsonèl, tankou twal ak gan pou jete apre ou itilize yo.
 • Lave nenpòt asyèt, vè oswa ajantri (ki pa plastik ki anbale davans) anvan ou itilize yo.

Vwayaj sou Wout

CDC rekòmande ou pou rete lakay ou  otank posib epi pou pratike distans sosyal, sitou si ou se yon moun at ki pi arisk pou gen maladi grav.  Men, si ou dwe vwayaje konnen anpil biznis (tankou restoran ak ka fèmen.

Prevwa sa ou bezwen yo anvan ou ale:

 • Prepare manje ak dlo pou pran wout la. Pote manje ki p ap gate sizoka restoran yo ak makèt yo fèmen.
 • Pote nenpòt medikaman ou ka bezwen pran pou dire vwayaj la.
 • Pote yon kantite ase dezenfektan men abaz alkòl (omwen 60% alkòl) epi mete li yo kote ki disponib fasil.
 • Rezève ebèjman ou davans si ou dwe rete yon kote pandan lannwit.
  • Planifye pou f mwens otank posib, men sonje pou pran repo lè ou santi ou anvi dòmi oswa lè dòmi nan zye ou.
  • Pote yon dezenfektan ki anrejistre nan EPA ak lòt atik netwayaj pèsonèl.

Pa vwayaje si ou malad oswa pa vwayaje avèk yon moun ki malad.

Voyaj Nan Bato Touris

Al gade pi denye enfomasyon sou voyaj nan bato touris

CDC rekomande pou tout moun ranvoye voyaj nan bato touris yo, ladan tou genyen bato sou larivye yo, toupatou sou late. Rezon ki fe sa se paske risk pou moun pran COVID-19 nan bato touris yo wo anpil, gen ladan tou bato touris yo nan larivye yo, poutet risk pa yo pou maladi grav ogmante.

Yo konseye pasaje yo ki retounen soti nan yon voyaj nan bato touris  oubyen voyaj plezi sou larivye pou yo rete lakay pou 14 jou, pou yo veye sante yo ak pratike distans sosyal.

 

CDC mete deyo yon Avetisman Voyaj Sante Nivo 3 pou voyaj bato touris.

Siw te nan yon voyaj sou dlo pandan 14 jou pase yo:
 • Rete lakay pou 14 jou pou soti nan le ou te soti nan bato a, pratike distans sosyal, ak veye santew.  Distans sosyal vle di pa ale nan plas yo ki gen foul moun, evite kote yo ki gen anpil rasanbleman, ak pa rete pre lot yo le sa posib ( a pepre 6 pye oubyen 2 met).
 • ki sa pouw fe si ou malad apre yon voyaj
Si ou retounen nan yon po pou moun ki soti nan lot peyi oubyen kote bato plezi sou larivye ki soti nan lot peyi debake:
 • Planw yo pou retounen sot nan voyaj la ka chanje. Otorite la sante yo nan Lot Peyi ka aplike kew vle kew pa vle fason yo genyen pou moun pa sikile si yo dekouvri yon moun ki gen maladi COVID-19 lan sou bato plezi touris la.
 • Siw voyaje nan yon bato plezi touris oubyen yon bato plezi sou larivye e ki debake nan yon po nan yon peyi etranje, ou ka pakapab resevwa swen nan men lopital, dokte ak enfimye oubyen pou yo kouri wetew siw ta tonbe malad.
 • Kek nan peyi yo ka menm pa vle kite pou bato ou ladanl lan jete lank nan po yo oubyen pemet pasaje yo desann ate.
Kisa pouw fe siw ta tonbe malad:

Siw tonbe malad ak lafyev oubyen touse nan 14 jou aprew retounen sot nan voyaj:

 • Rete lakay. Evite gen kontak ak lot yo.
 • Ou ka byen genyen maladi COVID-19 lan; anpil moun gen posibilite pou yo refe lakay yo san yo pa bezwen we dokte ou ale lopital.
 • Siw paka respire byen oubyen enkyete poutet syn sentom ou yo, rele oubyen voye mesaj nan telefonn by moun oubyen konpayi ki bay swen lasante.  Fe yo konnen ke ou fek soti nan yon voyaj plezi sou bato touris oubyen voyaj sou bato plezi sou larivye ak syn sentom ou yo.
 • Rele avanw ale nan yon ofis yon dokte oubyen nan yon chanm emejensi.

Siw bezwen cheche swen ki endispansab pou santew nan men dokte oubyen lopital pou lo rezon yo, tankou dyaliz (pwoblem malady kidne), rele avan doktew alavans e fe yo konnen ke ou fek soti nan yon voyaj plezi sou bato touris oubyen voyaj sou bato plezi sou larivye.

Materyel ki gen rap ak kontakte moun

Enfoakimaj: Voyaj Nan Lot Peyi

 

Dènye enstriksyon CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Enfòmasyon CDC sou Vwayaj

Dènye avètisman CDC yo konsènan vwayaj disponib la a: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini.

Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization, WHO)    https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/Dènye chanjman nan rezime sitiyasyon nasyonal la disponib nan paj sitwèb CDC COVID-19. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida Department of Health.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Pou kounye a, pa gen pwodui dezenfektan ki anrejistre avèk Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (US Environmental Protection Agency) pou itilize sou sifas anviwònman ki endike sitou kòm dezenfektan ki gen posiblite pou touye COVID-19. Men, viris asosye ki gen pwopriyete fizik ak pwopriyete byochimik sanblab kapab mouri avèk klowòks, amonyak, oswa alkòl, oswa ajan netwayaj ki gen nenpòt nan dezenfektan sa yo. Ou ta dwe itilize ajan netwayaj yo dapre enstriksyon manifakti a.

Pou dezenfeksyon gen yon lis pwodui ki gen nouvo patojèn viral ki gen apwobasyon Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini (Environmental Protection Agency, EPA) epi ki antreteni nan Sant Komite Ameriken pou Chimi pou Konpozisyon Chimik Byosid (CBC)ki disponib sou sitwèb Novel Coronavirus (COVID-19) Fighting Products. Toujou swiv enstriksyon manifakti a pou tout pwodui netwayaj yo ak pwodui dezenfeksyon yo.