Kisa pou mwen fè si mwen malad?

Si ou panse ou te ka ekspoze nan COVID-19 epi ou gen sentòm yo, kontakte pwofesyonèl swen sante ou contact your healthcare provider oswa Depatman Sante Konte ou imedyatman.

Pa gen tretman antiviral espesyal ki rekòmande pou COVID-19.

Si ou malad avèk lafyèv (100.4°F/38°C oswa pi wo) oswa tous, si ou gen twoub respirasyon, oswa si ou sispèk ou gen COVID-19, men fason pou anpeche maladi a simaye ba moun ki lakay ou ak kominote a.

 

Izole tèt ou lakay ou

Si ou malad yon fason ki lejè avèk COVID-19, izole tèt ou lakay ou pandan maladi a. Ou ta dwe limite aktivite yo deyò lakay ou sof pou soti pou resevwa swen medikal.

Pa ale nan travay lekòl oswa zòn piblik yo. Evite itilize sèvis transpò piblik, ko-vwatiraj oswa taksi.

 

Rete lwen lòt moun yo

Otan sa posib, ou ta dwe rete nan yon sèten chanm epi lwen lòt moun ki lakay ou. Itilize yon twalèt apa, si genyen.

Evite tout kontak avèk bèt kay yo ak lòt bèt yo pandan ou malad avèk COVID-19, senpleman tankou ou ta bòkote lòt moun

Pou kisa? Menmsi pa t gen rapò ki endike bèt kay ak lòt bèt vin malad avèk COVID-19, li toujou rekòmande pou moun ki malad avèk COVID-19 limite kontak avèk bèt yo jiskaske lòt enfòmasyon vin disponib konsènan viris la. Si ou dwe pran swen bèt kay ou oswa si ou dwe rete bòkote bèt pandan ou malad, lave men ou anvan ak apre ou pran kontak avèk bèt kay yo epitou mete yon mask nan figi ou.

 

Mete yon mask nan figi ou si ou malad

Si ou malad, mete yon mask nan figi ou bòkote lòt moun.

Pou kisa? Lè moun touse oswa estènen, yo degaje ti goutlèt likid ki soti nan nen yo ak bouch yo, ki ka gen viris la. Si ou pa kapab mete yon mask nan figi ou, (pa egzanp,  paske mask la ap lakòz pou gen twoub respirasyon), lè sa a kouvri bouch ou lè w ap touse ak estènen . moun  k ap ba ou swen ta dwe mete yon mask nan figi yo pandan yo bòkote ou

 

Pratike abitid yo chak jou pou evite transmèt COVID-19

Gade pi bon fason yo pou evite ekspoze lòt moun nan COVID-19.

 

Wè plis enfòmasyon sou  sa pou fè si ou malad avèk COVID-19.

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

  • Lafyèv
  • Tous
  • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Si w ap retounen soti nan yon zòn ki gen yon deklanchman COVID-19 CDC rekòmande ou pou mete ou an karantèn pou 14 jou imedyatman lè ou retounen nan vwayaj ou yo, menmsi ou pa gen pa sentòm. Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap travay avèk depatman sante konte ou pou detèmine si ou bezwen fè tès pou COVID-19. Si ou te gen kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm sa yo epi ki te vwayaje dènyèman nan yon zòn ki afekte, ou ta dwe rele yon pwofesyonèl swen sante epi fè li konnen kontak sere ou ak dènye vwayaj li fe fè a.  Pou jwenn dènye avètisman sou vwayaj konsènan COVID-19, ale sou sitwèb: Avètisman sou Vwayaj nan Etazini ak enfòmasyon CDC pou Vwayaj.

Pwofesyonèl swen sante ou ap travay avèk depatman sante konte ou pou detèmine si ou bezwen fè tès pou COVID-19.

Y ap pran twa echantiyon sou yon moun ki teste: nan bouch, nan nen ak krache. N ap bay echantiyon yo nan depatman sante konte a, k ap voye oswa livre yo nan laboratwa leta ki pi pre a. Si rezilta tès ki fèt avèk yon echantiyon pozitif, n ap idantifye li kòm ‘sipoze pozitif’, jiskaske rezilta a konfime nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Pou jwenn plis enfòmasyon sou tès COVID-19, gade Tès CDC yo pou COVID-19.

Pa gen tretman antiviral espesyal ki rekòmande pou enfeksyon COVID-19. Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò  pou ede yo soulaje sentòm yo.
Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19.