Kisa pou mwen fè si mwen malad?

Fè tès la

Fè tès la touswit si ou panse ou te ka  ekspoze nan  COVID-19 oswa si ou gen enkyetid konsènan sitiyasyon ou. Menmsi ou pa gen sentòm yo, ou kapab fè tès la.

Jwenn sant kote yo teste moun pou ale san randevou epi pou fè tès la pandan ou dèyè volan oto ou. Tès yo diferan selon sant yo. Plis ak plis sant ofri tès rapid ak tès antikò.

 

Sispann transmisyon an lè ou malad

Pa gen tretman antiviral patikilye ki rekòmande pou COVID-19.

Si ou malad avèk lafyèv (100.4°F/38°C oswa pi wo) oswa tous, si ou gen twoub respirasyon, oswa si ou sispèk ou gen COVID-19, men fason pou anpeche maladi a simaye ba moun ki lakay ou ak kominote a.

 

Izole tèt ou lakay ou

Si ou malad yon fason ki lejè avèk COVID-19, izole tèt ou lakay ou pandan maladi a. Ou ta dwe limite aktivite yo deyò lakay ou sof pou soti pou resevwa swen medikal.

Pa ale nan travay lekòl oswa zòn piblik yo. Evite itilize sèvis transpò piblik, ko-vwatiraj oswa taksi.

 

Rete lwen lòt moun yo

Otan sa posib, ou ta dwe rete nan yon sèten chanm epi lwen lòt moun ki lakay ou. Itilize yon twalèt apa, si genyen.

Evite tout kontak avèk bèt kay yo ak lòt bèt yo pandan ou malad avèk COVID-19, senpleman tankou ou ta bòkote lòt moun

Pou kisa? Menmsi pa t gen rapò ki endike bèt kay ak lòt bèt vin malad avèk COVID-19, li toujou rekòmande pou moun ki malad avèk COVID-19 limite kontak avèk bèt yo jiskaske lòt enfòmasyon vin disponib konsènan viris la. Si ou dwe pran swen bèt kay ou oswa si ou dwe rete bòkote bèt pandan ou malad, lave men ou anvan ak apre ou pran kontak avèk bèt kay yo epitou mete yon mask nan figi ou.

 

Mete yon mask nan figi ou si ou malad

Si ou malad, mete yon mask nan figi ou bòkote lòt moun.

Pou kisa? Lè moun touse oswa estènen, yo degaje ti goutlèt likid ki soti nan nen yo ak bouch yo, ki ka gen viris la. Si ou pa kapab mete yon mask nan figi ou, (pa egzanp, paske mask la ap lakòz pou gen twoub respirasyon), lè sa a kouvri bouch ou lè w ap touse ak estènen . moun k ap ba ou swen ta dwe mete yon mask nan figi yo pandan yo bòkote ou

 

Pratike abitid yo chak jou pou evite transmèt COVID-19

Gade pi bon fason yo pou evite ekspoze lòt moun nan COVID-19.

 

Wè plis enfòmasyon sou sa pou fè si ou malad avèk COVID-19.

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

  • Lafyèv
  • Tous
  • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

CDC rekòmande pou mete tèt ou an karantèn pandan 14 jou si ou te vwayaje pa twò lontan nan yon zòn ki arisk anpil, menm si ou pa gen sentòm. Gid CDC prevwa pou karantèn nan fini apre Jou 10 san ou pa teste epitou si ou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan. 

Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap ede ou detèmine sant tès ki pi pre ou pou ale ladan.

Gid CDC yo prevwa pou izòlman an  fini apre Jou 7 si ou teste nan Jou 5 oswa apre rezilta tès ou negatif epitou si pou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò pou ede yo soulaje sentòm yo.

Pale avèk doktè ou konsènan sèten tretman yo. Nan moman sa a, pasyan ki teste pozitif pou COVID-19 kapab resevwa terapi antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19.  Gen 175 sant ki nan lis Florida sou Lokalizatè antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19 avèk sant ki nan lopital ak sant ki pa nan lopital tou. Klike la a pou jwenn yon sant ki toupre ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19. Revize eleman yo konsènan vaksen yo kont COVID-19.