Nouvo tretman yo

KOVID-19 se yon nouvo viris e syantifik yo nan monn lan ap travay pou yo jwenn tretman pou diminye fason moun malad yo ye apre yo fin enfekte.

Konpayi yo ki devlope nouvo tretman yo kapab mande otorizasyon ijans nan men Administrasyon Ameriken k ap jere Manje ak Medikaman konsa tretman yo a ap ka disponib pou piblik la byen vit.

Gouvènè DeSantis mande ajans sante ak ijans Florid yo pou yo travay byen vit pou ede abitan Florid yo jwenn aksè ak tretman ki posib yo tousuit yo resevwa otorizasyon ijans nan men Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA).

De tretman antikò monoklonal yo se  Bamlanivimab (Bamlan) ak Regeneron.

Nouvo tretman yo disponib

Pale ak doktè w konsènan tretman patikilye. Antikò monoklonal yo se nouvo opsyon tretman ke yo itilize pou pasyan avèk leje moderasyon KOVID-19 ki gen gro risk pou devlope maladi grav e/oswa etène lopital. Sèlman ou menm ak doktè w ki kapab deside si se meyè tretman pou ou paske gen efè segondè.

Nan moman sa, pasyan ki pozitif ak KOVID ap kapab resevwa terapi antikò monoklonal KOVID-19 la (CmAb).  Gen 175 lokal nan Florid ki nan lis lokalizatè antikò monoklonal KOVID-19 Sant Nasyonal Enfizyon (CmAb), sa gen ladan l sit lopital yo ak sit ki pa lopital.  Klike la (click here) pou jwenn yon kote ki toupre w.

Aprann plis sou Bamlan (Lear more about Bamlan).

Aprann plis sou Regeneron (Learn more about Regeneron).