Sit Tretman

Terapi Antikò Monoklonal pou KOVID-19

Tretman antikò monoklonal yo ka anpeche maladi grav, etène lopital epi mouri lakay pasyan ki ap kouri gro risk ki te pran oubyen ki te ekspoze ak KOVID-19. Tretman sa yo disponib anpil kote nan Florid.

 • Ou pap peye okenn lajan pou tretman an e ke w pran vaksen an oubyen w pa t pran l sa pa gen enpòtans. Si w gen 12 an e plis ke sa e w gen gro risk pou gen maladi grav akòz KOVID-19, ou kalifye pou tretman sa.
 • Nan tès klinik yo, tretman antikò monoklonal te montre gen yon diminisyon de 70% nan moun k ap etène lopital ak moun ki mouri yo.
 • Pou pasyan k ap kouri gro risk yo ki te ekspoze ak yon moun ki gen KOVID-19, Regeneron ka ba w yon iminite pou yon titan pou diminye chans ou pou trape enfeksyon an a plis ke 80%.

AstraZeneca EvuSheld: Terapi pou fè prevansyon grasa Antikò Monoklonal

Nan dat 8 Desanm 2021, Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini te pibliye yon otorizasyon pou itilize an ijans AstraZeneca’s Evusheld pou fè prevansyon alavans kont ekspozyon COVID-19 pou kèk moun ki gen 12 lane e ki gen plis laj ke sa.

AstraZeneca’s Evusheld otorize pou:

 • Moun gen yon sistèm iminitè ki fonksyone yon ti jan byen ak moun ki gen yon sistèm iminitè ki pa pwoteje yo ditou e ki pa ka pwodui yon repons iminitè korèk ak vaksen COVID-19 yo.
 • Moun ki gen yon dosye medikal ki montre reyaksyon negatif grav ak vaksen COVID-19 yo ak/oubyen ak sa ki konpoze vaksen yo.

Moun ki kalifye yo dwe kontakte founisè swen sante yo si yo enterese nan fè terapi sa avan yo ekspoze.

Medikaman kont virus w ap bwè nan bouch ou: Paxlovid ak Molnupiravir

Pfizer’s Paxlovid ak Merck’s Molnupiravir, se konprime kont viris (tretman w ap pran nan bouch) ki otorize pou moun ki gen sentòm COVID-19 leje oubyen mwayen. Tretman kont viris sa yo disponib sèlman avèk preskripsyon e yo ta dwe kòmanse yo osito ke posib aprè yo fin dekouvri COVID-19 la, e senk jou aprè sentòm yo parèt. Moun ki kalifye yo dwe kontakte founisè swen sante yo pou ka konnen si opsyon tretman sa bon pou yo.

Pou kalifye pou pran Paxlovid ou dwe:

 • Gen 12 lane oubyen plis.
 • Gen yon rezilta tès pozitif pou COVID-19.
 • Gen gro risk pou malad grav akoz COVID-19, sa gen ladan l pou etène lopital oubyen mouri.

Molnupiravir pa rekòmande pou fanm ki ansent oubyen k ap bay timoun tete. Pou kalifye pou pran Molnupiravir ou dwe:

 • Gen 18 an oswa plis.
 • Gen yon rezilta tès pozitif pou COVID-19.
 • Gen gro risk pou malad grav akoz COVID-19, sa gen ladan l etène lopital oswa mouri.

Resous, enstriksyon, ak fèy enfòmasyon pou founisè swen sante yo menm jan pou pasyan yo ak pèsonèl k ap bay swen yo disponib sou sit entènèt otorizasyon pou itilize an ijans Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini.

 

 

Tretman antikò monoklonal yo ka preskri pa founisè swen sante yo bay moun ki gen 12 an oubyen plis ke yo te dekouvri ki gen KOVID-19 e ki te ekspoze ak moun ki gen KOVID-19 e ki gen gro risk pou gen maladi grav epi etène lopital.

Sepandan, pou sipòte inisyativ Gouvènè DeSantis a, genyen pou kounye a yon lòd pèmanan standing order nan Florid ki te siyen pa Chirijyen Jeneral Eta a ki pèmèt pasyan yo resevwa tretman sa san preskripsyon oswa referans depi se yon founisè swen sante kalifye ki bay li. Kalite referans sa yo pa nesesè nan nenpòt lokal tretman antikò monoklonal Eta Florid la epi tretman yo disponib gratis pou pasyan yo.

Antikò yo ede sistèm iminitè a rekonèt epi reponn efikasman ak viris la. Daprè enstriksyon tretman yo the treatment guidelines, yo dwe bay yo tousuit aprè egzamen. Lè l bay aksè ak tretman sa yo nan nouvo lokal sa yo, Gouvènè DeSantis ap redui demann resous lopital yo e anplis asire l ke abitan Florid yo gen aksè ak tout tretman posib ki ka ede yo jwenn sante ankò aprè yo te gen KOVID-19.

Evusheld otorize pou:

 • Moun gen yon sistèm iminitè ki fonksyone yon ti jan byen ak moun ki gen yon sistèm iminitè ki pa pwoteje yo ditou e ki pa ka pwodui yon repons iminitè korèk ak vaksen COVID-19 yo.
 • Moun ki gen yon dosye medikal ki montre reyaksyon negatif grav ak vaksen COVID-19 yo ak/oubyen ak sa ki konpoze vaksen yo.

Depatman Sante Florid la ap kontinye mete piblik la o kouran tikras pa tikras pandan ke gouvènman federal la ap pibliye terapi sa epi l ap vin disponib lakay founisè ki anba yo. Moun ki kalifye yo dwe kontakte founisè swen sante yo si yo enterese nan fè terapi sa avan yo ekspoze.

Antikò Monoklonal yo ede sistè iminitè a rekonèt epi reponn yon fason ki pi efikas kont viris COVID-19 la.

Antikò Monoklonal yo se yon tretman ki otorize pa Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini (FDA) sou Otorizasyon Itilizasyon Ijans (EUA) pou itilize l pou granmoun ak pasyan pedyatrik yo (12 oswa pi gran) ki te diagnostike oswa ekspoze ak yon moun ki gen COVID-19 e gen gro riks pou l pwogrese ale nan malady grav, etène lopital, oswa mouri akoz COVID-19.

Nan eksperyans yo fè nan klinik yo, tretman sa te pèmèt risk yo diminye de 70% pou al etène lopital epi mouri, epi li te pèmèt diminye riks pou pran COVID19 la de 82% pou moun ki te eskpoze ak viris la akoz lòt manm fanmi ki lakay yo.

Evusheld se yon terapi antikò monoklonal pou fè prevansyon. Moun ki kalifye ta dwe kontakte founisè swen sante yo si yo enterese nan terapi sa avan yo ekspoze.

Pa gen yon dat limit pou resevwa lòt tretman antikò monoklonal yo, sepandan yo dwe bay avan maladi grav parèt. Tretman sa disponib pou tout moun ki kalifye, kèlkeswa estati vaksinasyon yo.

Pasyan ki riske anpil yo dwe pran tretman pi vit ke posib aprè yo fin teste pozitif ak COVID-19. Egzanp kondisyon medikal ki ka poze yon pi gro risk pou devlope maladi grav e ki kapab benefisye de tretman sa gen ladan, men ki pa sa sèlman :

 • Laj ki pi gran (65 lane ak pi gran)
 • Moun ki twò gro
 • Maladi ren kwonik
 • Moun ki fè maladi sik
 • Moun ki ansent
 • Maladi oubyen tretman ki elimine repons sistèm iminitè
 • Maladi kè ak veso san an pase yo
 • Maladi poumon kwonik
 • Maladi anemi falsifòm
 • Pwoblèm nan devlopman sistèm nève a tankou paralizi nan sèvo
 • Ki gen depandans teknolijik medikal tankou pou jwenn lè pou respire oswa pou manje nan vant

Ou pap peye lajan pou tretman antikò monoklonal la. Lokal Eta Florid yo pap refize bay okenn moun sèvis paske l pa ka peye depans administratif yo. Sepandan, yo ka voye fakti bay asirans lan si genyen.

Sou enstriksyon Gouvènè DeSantis, Depatman Sante ak Divizyon Jesyon Ijans Florid ap travay ansanm pou yo deplwaye sit tretman terapi antikò monoklonal ki fiks yon kote ak sit ki ka deplase nan lòt zòn. Klike la pou jwenn yon sit tretman antikò monoklonal.

Moun ki kalifye pou Evusheld ta dwe kontakte founisè swen sante yo si yo enterese nan terapi sa avan yo ekspoze.

Tretman antikò monoklonal yo ka preskri pa founisè swen sante yo bay moun ki gen 12 an oubyen plis ke yo te dekouvri ki gen KOVID-19 e ki te ekspoze ak moun ki gen KOVID-19 e ki gen gro risk pou gen maladi grav epi etène lopital.