Vaksen kont COVID-19 nan Florida

Dènye mizajou konsènan Vaksen an

6/17/22

U.S. Food and Drug Administration otorize itilizasyon ijans vaksen Moderna ak Pfizer-BioNTech COVID-19 pou prevansyon COVID-19 pou enkli itilizasyon nan timoun ki kòmanse gen sis mwa. Founisè ki enskri yo kapab kòmande vaksen COVID-19 pou gwoup laj sa a atravè Florida SHOTS. Aprann plis.

3/8/22

Gid pou Vaksen Pedyat COVID-19
Dapre done ki disponib kounye a, timoun ki an sante ki gen laj 5 ak 17 an ka pa benefisye lè yo resevwa vaksen COVID-19 ki disponib kounye a. Depatman an rekòmande ke timoun ki gen kondisyon ki kache yo se pi bon kandida pou vaksen COVID-19 la.

1/5/22

CDC rekòmande ke timoun ki gen sistèm iminitè ki fèb oswa ki pa pwoteje yo ditou ki gen ant 5 a 11 lane pou yo pran yon dòz vaksen anplis 28 jou aprè dezyèm piki yo a. Nan moman sa, se sèlman vaksen Pfizer-BioNTech la ki gen otorizasyon e ki apwouve pou yo itilize l fason sa.

1/5/22

CDC rekòmande kounye a ke moun yo ka pran yon piki pou ranfòse sistèm iminitè yo 5 mwa aprè yo fin pran premye seri Pfizer-BioNTech yo a. Espas pou pran piki k ap ranfòse sistèm lan pou moun ki te pran vaksen Johnson & Johnson lan (de mwa) oubyen vaksen Moderna a (sis mwa), pa chanje.

12/9/21

Tout moun ki gen laj 16 an oswa plis ka resevwa yon piki rapèl.

11/30/21

Aprann plis sou piki rapèl ak dòz adisyonèl lè w itilize ChatBot Vaksen COVID-19 la.

11/19/21

Piki pou ranfòse sistèm iminitè aprè de doz yo disponib pou tout granmoun ki te pran yon vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech oubyen Moderna sa gen sis mwa oswa plis ke sa, ansanm ak granmoun ki te pran yon vaksen COVID-19 Johnson & Johnson sa fè de mwa oubyen plis ke sa. Aprann plis (Learn more)

11/2/21

CDC rekòmande pou bay timoun ki gen 5 jiska 11 lane vaksen timoun Pfizer-BioNTech kont COVID-19 la. Aprann plis (Learn more).

10/21/21

Piki pou ranfòse sistèm iminitè aprè de doz yo disponib pou moun ki te pran yon vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech, Moderna oswa Johnson & Johnson e ki ranpli kritè ki byen presi. Pou aprann plis sou sa, klike la (click here). Depatman Sante te devlope tou imaj ki montre enfòmasyon ki pèmèt moun wè kritè pou moun ki kalifye kounye a, ou kapab jwenn kritè sa yo la:
Doz pou konplete sa k te la deja yo (Additional Doses)
Doz pou ranfòse sa k te la yo (Booster Doses)

9/24/21

CDC rekòmande yon piki vaksen COVID-19 Pfizer-BioNTech k ap ranfòse sistèm iminitè a pou moun k ap travay nan milye pwofesyonèl ak enstitisyon kote yo ekspoze anpil. Pou konnen si w kalifye, klike la (click here).

8/13/21

Los CDC recomiendan la dosis adicional de Pfizer y Moderna para personas inmunodeprimidas de moderada a grave.

8/11/21

CDC te pibliye nouvo done sou sekirite vaksen COVID-19 nan moun ki ansent epi li rekòmande pou tout moun ki gen 12 an oswa plis pran vaksen kont COVID-19. Pou aprann plis, klike isit la.

8/4/21

Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini te revize otorizasyon pou itilize an ijans REGEN-COV la, Administrasyon an otorize pou itilize l pou ijans kòm prevansyon aprè ekspozisyon pou KOVID-19 la. Pou aprann plis bagay klike la (click here).

Gade pou wè si w kalifye pou pran yon vaksen pou ranfòse sistèm iminitè w oubyen pou pran yon lòt dòz 

Vaksen pou ranfòse sistèm iminitè w ak lòt dòz yo ogmante repons iminitè w. Chèche konnen si w bezwen yon vaksen pou ranfòse sistèm iminitè w oswa pou pran yon lòt dòz. Oubyen itilize COVID-19 Vaccine ChatBot a pou aprann plis bagay.

COVID-19 Vaksen Kominikasyon Toolkit pou Organganizasyon Patnè

Depatman Sante Florid la te kreye yon zouti kominikasyon pou ede òganizasyon ou bati konfyans vaksen nan mitan kominote w ap sèvi yo.

Pwogram Vaksinasyon lakay COVID-19

Gen kèk rezidan nan Florid ki pa kapab vwayaje nan yon sit vaksinasyon COVID-19 akòz rezon sante oswa mobilite. Sepandan, vaksen COVID-19 yo toujou disponib pou tout moun. Pa gen okenn kondisyon laj yo nan lòd yo sèvi ak sèvis sa a. Si ou lakay ou epi ou ta renmen pwograme pou yon vizit lakay ou pou resevwa yon vaksen COVID-19, ou ka kontakte Pwogram Vaksinasyon COVID-19 Homebound nan HomeboundVaccine@em.myflorida.com oswa 833-930-3672.

Eske mwen kalifye pou vaksen an?

Tout Floridyen elijib pou resevwa nenpòt vaksen COVID-19 jan otorizasyon Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini an otorize. isit la

 

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.