Vaksen kont COVID-19 nan Florida

Dènye mizajou konsènan Vaksen an

5/4

Tout moun ki abite Florid ap kalifye pou pran nenpòt vaksen KOVID-19 la jan administrasyon pou manje ak medikaman bay lòd la. Yo otorize bay vaksen Pfizer pou moun ki gen 16 lane e ki pi gran. Vaksen Moderna ak Janssen (Johnson and Johnson) jwenn otorizasyon pou moun ki gen 18 an oubyen plis kapab pran l. Tout moun ki poko gen laj 18 an k ap resevwa yon vaksen dwe akonpaye pa yon gadyen legal epi ranpli tès depistaj ak fòm konsantman vaksen COVID-19 la. Pou telechaje yon kopi fòm lan, klike isit la.

26/3

Apati 29 mas, tout moun ki gen 40 lane oswa plis kalifye pou pran vaksen KOVID-19 la nan Florid. Pou ka wè lòd egzektif Gouvènè DeSantis’ a klike la. Anplis de sa, apati lindi 5 avril la, tout moun ki abite Florid ap kalifye pou pran nenpòt vaksen KOVID-19 la jan administrasyon pou manje ak medikaman bay lòd la. Yo otorize bay vaksen Pfizer pou moun ki gen 16 lane e ki pi gran. Vaksen Moderna ak Janssen (Johnson and Johnson) jwenn otorizasyon pou moun ki gen 18 an oubyen plis kapab pran l.

22/3

Apati 22 mas, tout moun ki gen plis pase 50 an kalifye pou resevwa vaksen an nan Florid. Gade group moun ki kalifye yo la eligible groups here.

Anrejistreman alavans pou vaksen an disponib kounye a

Eta a devlope yon sistèm ki pèmèt moun anrejistre alavans pou planifye randevou pou pran vaksen an pou popilasyon ki an priyorite yo. Ranpli fòm pou anrejistre alavans nan pre-registration form pou fikse dat pou pran vaksen KOVID-19 la. Chak moun kapab rele epi anrejistre alavans si yo pa gen aksè ak entènèt. Itilize lis nimewo telefonn sistèm lan gratis pou anrejistre alavans pou ka jwenn nimewo telefonn rejyon kote w ye a nan Florida’s Preregistration System Toll Free Number list .

Florida gen anpil sant k ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki kalifye yo, men kantite vaksen yo pa ase epi randevou yo ka pa disponib nan anpil nan sant sa yo.

enskripsyon disponib kounye a pou pran vaksen an

Leta mete anplas yon sistèm enskripsyon pou pwograme vaksinasyon kont COVID-19 pou popilasyon ki gen priyorite yo. Pou enskri non ou klike la a. Moun yo kapab rele pou enskri non yo si yo kapab jwenn sèvis Entènèt. Tanpri chèche jwenn lis konplè nimewo telefòn yo dapre konte la a.

Leta bay priyorite pou moun ki gen laj 65 ane ak plis ak pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk rezidan yo ak ekip sant medikal yo ki bay swen sante pou anpil tan. Tanpri konnen kèk nan sant yo ap sèvi sèlman sèten popilasyon, tankou travayè swen sante premye liy yo.

N ap modifye lis sa a lè plis sant ak vaksen vin disponib.

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.

Yon priyorite prensipal eta Florida se jwenn epi distribiye vaksen kont COVID-19. Vaksinasyon kont COVID-19 se yon resous ki enpòtan anpil pou anpeche lòt transmisyon viris la epi pou pèmèt moun Florida retounen nan ritm lavi nòmal yo.

Vèsyon pwovizwa plan vaksinasyon kont COVID-19 nou te prezante ba Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) disponib pou piblik la sou sitwèb Depatman Sante Florida la a.