Vaksen kont COVID-19 nan Florida

Dènye mizajou konsènan Vaksen an

5/12

Administrasyon Manje ak Medikaman apwouve vaksen Pfizer KOVID-19 la pou moun ki gen 12 lane oswa ki pi gran. Pou jwenn vaksen an nan Florid, moun ki gen 12-17 lane dwe akonpaye ak yon titè epi ranpli fòm konsantman tès vaksen KOVID-19 la.  Pou telechaje yon kopi fòm lan, klike la (click here).

4/27

Nan moman sa, pasyan ki pozitif ak KOVID ap kapab resevwa terapi antikò monoklonal KOVID-19 (CmAb). Pale ak doktè w konsènan tretman espesifik. Gen 175 lokal nan Florid ki nan lis lokalizatè antikò monoklonal KOVID-19 Sant Nasyonal Enfisyon (CmAb) sa ki gen ladan lokal lopital yo ak lokal ki pa lopital yo.  Klike la (click here) pou jwenn yon lokal ki toupre ou.

4/26

Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) ak Sant kontwòl Maladi (CDC) leve rekòmandasyon pou kanpe itlizasyon vaksen KOVID-19 Johnson & Johnson (Janssen) aprè analiz ki te fèt pou wè si l san danje.  Klike la (click here) pou aprann plis.

4/13

Eta Florid la kanpe tout vaksen Johnson & Johnson (Jansenn) selon rekòmandasyon Sant Kontwòl Maladi (CDC) ak Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) pou kounye a. Klike la (Click here) pou aprann plis sou rekòmandasyon CDC ak FDA bay.

COVID-19 Vaksen Kominikasyon Toolkit pou Organganizasyon Patnè

Depatman Sante Florid la te kreye yon zouti kominikasyon pou ede òganizasyon ou bati konfyans vaksen nan mitan kominote w ap sèvi yo.

Anrejistreman alavans pou vaksen an disponib kounye a

Eta a devlope yon sistèm ki pèmèt moun anrejistre alavans pou planifye randevou pou pran vaksen an pou popilasyon ki an priyorite yo. Ranpli fòm pou anrejistre alavans nan pre-registration form pou fikse dat pou pran vaksen KOVID-19 la. Chak moun kapab rele epi anrejistre alavans si yo pa gen aksè ak entènèt. Itilize lis nimewo telefonn sistèm lan gratis pou anrejistre alavans pou ka jwenn nimewo telefonn rejyon kote w ye a nan Florida’s Preregistration System Toll Free Number list.

Eske mwen kalifye pou vaksen an?

Florid ap bay moun ki aje yo priyorite anvan e li elaji aksè pou bay vaksen ak popilasyon ki pi frajil yo, aprann plis. Aprann plis.

 

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.

Kantite total moun ki vaksinen