fbpx

Vaksen kont COVID-19 nan Florida

Dènye mizajou konsènan Vaksen an

8/4

Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini te revize otorizasyon pou itilize an ijans REGEN-COV la, Administrasyon an otorize pou itilize l pou ijans kòm prevansyon aprè ekspozisyon pou KOVID-19 la. Pou aprann plis bagay klike la (click here).

6/12

Plis pase 11 milyon abitan Florid pran vaksen KOVID-19 la kounye a. Pou jwenn yon kote y ap bay vaksen an bò lakay ou, klike la (click here).

5/12

Administrasyon Manje ak Medikaman apwouve vaksen Pfizer KOVID-19 la pou moun ki gen 12 lane oswa ki pi gran. Pou jwenn vaksen an nan Florid, moun ki gen 12-17 lane dwe akonpaye ak yon titè epi ranpli fòm konsantman tès vaksen KOVID-19 la.  Pou telechaje yon kopi fòm lan, klike la (click here).

4/27

Nan moman sa, pasyan ki pozitif ak KOVID ap kapab resevwa terapi antikò monoklonal KOVID-19 (CmAb). Pale ak doktè w konsènan tretman espesifik. Gen 175 lokal nan Florid ki nan lis lokalizatè antikò monoklonal KOVID-19 Sant Nasyonal Enfisyon (CmAb) sa ki gen ladan lokal lopital yo ak lokal ki pa lopital yo.  Klike la (click here) pou jwenn yon lokal ki toupre ou.

4/26

Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) ak Sant kontwòl Maladi (CDC) leve rekòmandasyon pou kanpe itlizasyon vaksen KOVID-19 Johnson & Johnson (Janssen) aprè analiz ki te fèt pou wè si l san danje.  Klike la (click here) pou aprann plis.

4/13

Eta Florid la kanpe tout vaksen Johnson & Johnson (Jansenn) selon rekòmandasyon Sant Kontwòl Maladi (CDC) ak Administrasyon Manje ak Medikaman (FDA) pou kounye a. Klike la (Click here) pou aprann plis sou rekòmandasyon CDC ak FDA bay.

COVID-19 Vaksen Kominikasyon Toolkit pou Organganizasyon Patnè

Depatman Sante Florid la te kreye yon zouti kominikasyon pou ede òganizasyon ou bati konfyans vaksen nan mitan kominote w ap sèvi yo.

Pwogram Vaksinasyon lakay COVID-19

Gen kèk rezidan nan Florid ki pa kapab vwayaje nan yon sit vaksinasyon COVID-19 akòz rezon sante oswa mobilite. Sepandan, vaksen COVID-19 yo toujou disponib pou tout moun. Pa gen okenn kondisyon laj yo nan lòd yo sèvi ak sèvis sa a. Si ou lakay ou epi ou ta renmen pwograme pou yon vizit lakay ou pou resevwa yon vaksen COVID-19, ou ka kontakte Pwogram Vaksinasyon COVID-19 Homebound nan HomeboundVaccine@em.myflorida.com oswa 833-930-3672.

Eske mwen kalifye pou vaksen an?

Tout Floridyen elijib pou resevwa nenpòt vaksen COVID-19 jan otorizasyon Administrasyon Manje ak Medikaman Etazini an otorize. isit la

 

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.

Kantite total moun ki vaksinen