Vaksen kont COVID-19 nan Florida

Vaksen COVID-19

Depatman Sante Florid (Depatman) ankouraje pou pran desizyon pou resevwa yon vaksen COVID-19 sou yon baz endividyèl ansanm ak yon pratikan swen sante.

Depatman an te bay konsèy pou vaksen pedyatri COVID-19, ki rekòmande pou yo pa sèvi ak timoun ak adolesan ki an sante ant 5 an ak 17 an. Kounye a sa a gen ladann rekòmandasyon kont vaksen COVID-19 pami tibebe ak timoun ki poko gen 5 an, ki depi lè yo te bay Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans.

Anplis de sa, Depatman an te bay konsèy tou pou vaksen mRNA COVID-19, ki rekòmande pou gason ki gen laj 18-39 an pa ta dwe resevwa vaksen mRNA COVID-19.

Depatman an kontinye respekte konsèy li yo epi ankouraje moun yo pou yo diskite sou tout benefis ak risk potansyèl ki asosye ak resevwa vaksen sa yo ak pwofesyonèl swen sante yo.

Laflorid gen anpil sit k ap bay vaksen gratis COVID-19. Si w chwazi pran yon vaksen, yon randevou ka nesesè epi kalite vaksen patikilye ak mak yo ka pa disponib nan tout lokal yo, se sa k fè gade enstriksyon lokal yo (pa egzanp, ou ka bezwen pran randevou sou entènèt).

Si ou vle revize plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19, vizite Vaccines for COVID-19 | CDC.

Dènye mizajou konsènan Vaksen an

10/14/22

Chirijyen Jeneral Eta Dr Joseph A. Ladapo te anonse nouvo konsèy konsènan vaksen mRNA COVID-19. Depatman Sante Laflorid te fè yon analiz atravè yon seri ka ki kontwole tèt yo, ki se yon teknik ki te devlope okòmansman pou evalye sekirite vaksen an. Analiz sa a te jwenn ke gen yon ogmantasyon 84% nan ensidans relatif lanmò ki gen rapò ak kadyak pami gason 18-39 ane fin vye granmoun nan 28 jou apre vaksinasyon mRNA COVID-19.

8/31/22

U.S. Food and Drug Administration mete ajou otorizasyon pou sèvi ak ijans Pfizer-BioNTech ak vaksen Moderna pou administrasyon yon sèl rapèl omwen de mwa apre yo fin bay yon dòz prensipal oswa yon dòz rapèl pou ede pwoteje kont varyant omicron COVID-19 la. Granmoun ki gen laj 18 an ak plis elijib pou resevwa booster Moderna a, alòske nenpòt moun ki gen 12 an ak plis elijib pou resevwa rapèl Pfizer-BioNTech la.

6/17/22

U.S. Food and Drug Administration otorize itilizasyon ijans vaksen Moderna ak Pfizer-BioNTech COVID-19 pou prevansyon COVID-19 pou enkli itilizasyon nan timoun ki kòmanse gen sis mwa. Founisè ki enskri yo kapab kòmande vaksen COVID-19 pou gwoup laj sa a atravè Florida SHOTS. Aprann plis.

3/8/22

Gid pou Vaksen Pedyat COVID-19
Dapre done ki disponib kounye a, timoun ki an sante ki gen laj 5 ak 17 an ka pa benefisye lè yo resevwa vaksen COVID-19 ki disponib kounye a. Depatman an rekòmande ke timoun ki gen kondisyon ki kache yo se pi bon kandida pou vaksen COVID-19 la.

1/5/22

CDC rekòmande ke timoun ki gen sistèm iminitè ki fèb oswa ki pa pwoteje yo ditou ki gen ant 5 a 11 lane pou yo pran yon dòz vaksen anplis 28 jou aprè dezyèm piki yo a. Nan moman sa, se sèlman vaksen Pfizer-BioNTech la ki gen otorizasyon e ki apwouve pou yo itilize l fason sa.

1/5/22

CDC rekòmande kounye a ke moun yo ka pran yon piki pou ranfòse sistèm iminitè yo 5 mwa aprè yo fin pran premye seri Pfizer-BioNTech yo a. Espas pou pran piki k ap ranfòse sistèm lan pou moun ki te pran vaksen Johnson & Johnson lan (de mwa) oubyen vaksen Moderna a (sis mwa), pa chanje.

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.