Konnen Anvan Ou Ale

Vaksen COVID-19

Moun ki kalifye yo kapab resevwa vaksen KOVID-19 jan Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini otorize sa. Florid gen anpil lokal k ap bay vaksen KOVID-19 la. Vaksen KOVID-19 yo san danje, yo trè efikas, e yo gratis. Yo ka mande pou te gen randevou, epi kalite vaksen patikilye ak mak yo ka pa disponib nan tout lokal yo, se sa k fè gade enstriksyon lokal yo (pa egzanp, ou ka bezwen pran randevou sou entènèt).Yo ka mande w pou gen randevou epitou vaksen an gendwa pa disponib paske sa ap varye chak jou e chak wikenn piske n ap travay pou nou bay vaksen an ak moun pi pi frajil yo an premye.Pou jwenn plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 pou yon gwoup moun an patikilye, vizite CDC | vaccines.gov/search.Aministrasyon Federal Medikaman (FDA) te apwouve vaksen sa yo ki site anba a.

Piki COVID-19 k ap renouvle efè dòz avan yo

Yon piki rapèl ap ogmante repons iminitè w la. Pfizer-BioNTech oswa Moderna boosters yo pi pito—ou ka jwenn rapèl Johnson & Johnson nan kèk sitiyasyon.

Adilt ki gen laj 18 an oswa plis

 • Premye rapèl: CDC rekòmande yon rapèl swa Pfizer-BioNTech oswa Moderna COVID-19 vaksen pou pifò moun omwen senk mwa apre dènye dòz la nan seri prensipal la ak omwen twa mwa apre dènye dòz la pou moun ki modere oswa grav imino-konpwomi.
 • Dezyèm rapèl: CDC rekòmande pou yon dezyèm rapèl vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 omwen kat mwa apre premye rapèl pou granmoun ki gen 50 an oswa plis ak moun ki gen iminokonpwomi modere oswa grav.
 • Moun ki gen laj 18-49 ane ki te pran yon vaksen J&J/Janssen COVID-19 pou tou de dòz prensipal yo ak rapèl yo ka chwazi pou yo pran yon dezyèm rapèl swa Pfizer-BioNTech oswa Moderna COVID-19 vaksen omwen kat mwa apre premye rapèl yo.

Timoun ak adolesan ki gen laj 12-17 ane

 • Premye rapèl: CDC rekòmande yon rapèl vaksen Pfizer-BioNTech pou pifò timoun, omwen senk mwa apre dènye dòz la nan seri prensipal la ak omwen twa mwa apre dènye dòz la pou timoun yo ak modere oswa grav imino-konpwomi.
 • Dezyèm rapèl: CDC rekòmande pou yon dezyèm rapèl vaksen Pfizer-BioNTech COVID-19 omwen kat mwa apre premye rapèl pou timoun ak adolesan ki iminitè modere oswa grav.

Timoun ki gen laj 11 ane ak mwens

 • Premye rapèl: CDC rekòmande yon ranfòsman vaksen Pfizer-BioNTech pou pifò timoun, omwen senk mwa apre dènye dòz la nan seri prensipal la ak omwen twa mwa apre dènye dòz la pou timoun ki modere oswa grav iminokonpwomi.
 • CDC a pa rekòmande dezyèm rapèl pou nenpòt moun ki nan gwoup laj sa a nan moman sa a.
 • Pou nenpòt timoun oswa adolesan ki te konplete seri prensipal Moderna COVID-19 la, yo.

Yon dòz COVID-19 anplis de premye yo

Yon dòz anplis de premye yo ap amelyore repons iminitè moun ki gen sistèm iminitè ki fèb ak moun ki gen sistèm iminitè ki pa pwoteje yo ditou aprè de premye dòz nan seri vaksen COVID-19 Pfizer BioNTech oubyen Moderna a.

Ou ka pran yon dòz anplis de premye vaksen Pfizer BioNTech yo si:

 • Ou te pran de dòz vaksen Pfizer BioNTech la sa gen plis ke 28 jou de sa;
 • Ou gen yon sistèm iminitè ki fèb oswa ki pa pwoteje w ditou; e
 • Ou gen 5 an e plis laj ke sa.

Ou ka pran yon dòz anplis de premye vaksen Moderna a si:

 • Ou te pran de dòz vaksen Moderna a sa gen plis pase 28 jou;
 • Ou gen yon sistèm iminitè ki fèb oubyen ki pa pwoteje w ditou; e
 • Ou gen 18 lane e plis laj ke sa.

Nan moman sa, yon dòz anplis de premye yo pa rekòmande pou moun ki te pran vaksen Johnson & Johnson lan.

Nouvo Vaksen, Fè Tès, ak Kat pou Lokalize sit Tretman

Repons Depatman Sante Florid bay sou COVID-19 Yo te mete kat la ajou pou fè l pi fasil pou jwenn tès, vaksen, ak lokal tretman yo nan eta a. Itilize filtè pou jwenn sit pou vaksen yo, tès, ak tretman pou COVID-19 tout pre lakay ou.
Results Map


Search Testing SitesSee interactive map or
search results below.Select Service drop down filter

Select Service Type drop down filter

Select County drop down filter

Select City drop down filter

Results List

$99 Clinic – 4534 N University Dr

County

Broward

Website

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

Bebtelovimab [Eli Lilly], Paxlovid —Oral Antiviral, Molnupiravir —Oral Antiviral

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

No

Additional Information

1 Hour Med – West Broward Urgent Care – 4992 N University Drive

County

Broward

Website

Contact Information

Hours

Monday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Tuesday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Wednesday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Friday: 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Saturday: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
Sunday: 9:00 a.m. – 4:00 p.m.

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

1 Stop Test – 10308 W. Sample Rd.

County

Palm Beach

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

info@1stoptest.com 24/7, we bring the test to you at home, office, studio, film set, Concert locations, hotel, Cruise Line, Airport, Food and Wine festivals, Health Rehabilitation Center. We specialize in group testing as your partner for your health and safety planning from ONE individual person to thousands at an event. “Concierge testing at your location to include Covid-19 PCR from $150.00 within 24-hour results (distance surcharges may apply), Antigen Rapid from $99.00, or Antibody rapid from $99.00. Our FAST PCR RESULTS return in 12-24 hours and a certificate available for traveling. We offer access to a physician’s direct line 24/7 up to 30 days after our test for any medical questions. We are here and committed to you and your health safety.Antigen and Antibody from 99.00/rapid test Covid 19 PCR, from $150 to $350, group rates available for 5 people at one location. Ask about insurance.
1157 Gulf Breeze Parkway – 1157 Gulf Breeze Parkway

County

Santa Rosa

Website

Contact Information

Hours

Monday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Tuesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Wednesday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Thursday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Friday: 8:00 a.m. – 1:00 p.m.
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

PCR and rapid testsDoes not take insurance
1459 Tiger Park Lane – 1459 Tiger Park Lane

County

Santa Rosa

Website

Contact Information

Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

Types of Vaccine

n/a

Types of Testing

n/a

Types of Treatment

n/a

Appointment Required

No

Diagnostic

Pay?

Yes

Additional Information

Testing 3 years old and up with PCR