Konnen Anvan Ou Ale

Demann pou vaksen kont COVID-19 depase delwen kantite eta a resevwa jiska prezan. Nou prevwa pral gen lòt kantite k ap vini nan yon ti tan.

Florida gen anpil sant k ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki kalifye yo, men kantite vaksen yo pa ase epi randevou yo ka pa disponib nan anpil nan sant sa yo. Eta a ap bay priyorite:

  • Moun ki gen laj 65 ane ak plis
  • Pèsonèl swen sante ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo
  • Rezidan ak anplwaye sant medikal yo ki bay swen sante pou anpil tan
  • Moun yo kwè ki pi arisk pou gen COVID-19 lè yo ekspoze nan pwofesyonèl swen sante lopital yo

Tanpri konnen kèk nan sant yo ap sèvi sèlman sèten popilasyon, tankou travayè swen sante premye liy yo.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje an yon jou ak yon lòt jou epi ant yon semèn ak yon lòt semèn, pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Jwenn yon Sant ki Bay Vaksen an

N ap modifye lis sa a lè gen plis sant ak plis vaksen ki vin disponib.