Konnen Anvan Ou Ale

Florid gen plizyè kote k ap bay vaksen KOVID-19 la, men founiti yo pa anpil e li ka pa posib pou pran randevou nan plizyè kote sa yo. Vaksen yo gratis ak moun ki kalifye yo.

Klike la a pou tcheke kalifikasyon.

Tanpri, konnen ke gen kèk kote k ap sèvi yon group moun byen patikilye, pa egzanp moun k ap bay swen sante yo ki pi ekspoze ak maladi a.

Yo ka mande w pou gen randevou epitou vaksen an gendwa pa disponib paske sa ap varye chak jou e chak wikenn piske n ap travay pou nou bay vaksen an ak moun pi pi frajil yo an premye.

Aministrasyon Federal Medikaman (FDA) te apwouve vaksen sa yo ki site anba a.

Jwenn yon Sant ki Bay Vaksen an

N ap modifye lis sa a lè gen plis sant ak plis vaksen ki vin disponib.