fbpx

Konnen Anvan Ou Ale

Moun ki kalifye yo kapab resevwa vaksen KOVID-19 jan Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini otorize sa. 

Florid gen anpil lokal k ap bay vaksen KOVID-19 la. Vaksen KOVID-19 yo san danje, yo trè efikas, e yo gratis

Yo ka mande pou te gen randevou, epi kalite vaksen patikilye ak mak yo ka pa disponib nan tout lokal yo, se sa k fè gade enstriksyon lokal yo (pa egzanp, ou ka bezwen pran randevou sou entènèt).

Yo ka mande w pou gen randevou epitou vaksen an gendwa pa disponib paske sa ap varye chak jou e chak wikenn piske n ap travay pou nou bay vaksen an ak moun pi pi frajil yo an premye.

Aministrasyon Federal Medikaman (FDA) te apwouve vaksen sa yo ki site anba a.

Jwenn yon Sant ki Bay Vaksen an

N ap modifye lis sa a lè gen plis sant ak plis vaksen ki vin disponib.