fbpx

Konnen Anvan Ou Ale

Vaksen COVID-19

Moun ki kalifye yo kapab resevwa vaksen KOVID-19 jan Administrasyon Manje ak Medikaman peyi Etazini otorize sa. 

Florid gen anpil lokal k ap bay vaksen KOVID-19 la. Vaksen KOVID-19 yo san danje, yo trè efikas, e yo gratis

Yo ka mande pou te gen randevou, epi kalite vaksen patikilye ak mak yo ka pa disponib nan tout lokal yo, se sa k fè gade enstriksyon lokal yo (pa egzanp, ou ka bezwen pran randevou sou entènèt).

Yo ka mande w pou gen randevou epitou vaksen an gendwa pa disponib paske sa ap varye chak jou e chak wikenn piske n ap travay pou nou bay vaksen an ak moun pi pi frajil yo an premye.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou vaksen COVID-19 pou yon gwoup moun an patikilye, vizite CDC | vaccines.gov/search.

Aministrasyon Federal Medikaman (FDA) te apwouve vaksen sa yo ki site anba a.

 

Piki COVID-19 k ap renouvle efè dòz avan yo

Yon piki k ap renouvle dòz anvan yo ap ogmante repons iminitè w. Se piki Pfizer-BioNTech oubyen Moderna k ap ranfòse iminitè a ki pi favorab—ou ka pran piki Johnson & Johnson k ap ranfòse sistèm lan nan kèk sitiasyon.

Ou ka pran piki Pfizer BioNTech la k ap ranfòse sistèm iminitè w si:

  • Ou gen 12 lane e plis laj ke sa e w te pran de dòz vaksen Pfizer BioNTech la sa gen plis ke 5 mwa—timoun ak adolesan ki gen ant 12 a 17 lane ka pran sèlman piki Pfizer BioNTech k ap ranfòse efè dòz anvan yo.

Ou ka pran piki Moderna k ap ranfòse sistèm iminitè w si:

  • Ou gen 18 an e plis laj ke sa e w te pran de dòz vaksen Moderna a sa gen plis pase 6 mwa.

Ou ka pran piki Johnson & Johnson k ap ranfòse sistèm iminitè w nan kèk sitiasyon si:

  • Ou gen 18 lane e plis laj ke sa e w te pran vaksen Johnson & Johnson sa gen plis ke 2 mwa.

Granmoun ki gen 18 an e plis laj ke sa ka chwazi tanto Pfizer BioNTech oubyen Moderna a, e nan kèk sitiasyon vaksen COVID-19 Johnson & Johnson lan pou ranfòse sistèm iminitè yo kèlkeswa vaksen yo te pran anvan an.

 

Yon dòz COVID-19 anplis de premye yo

Yon dòz anplis de premye yo ap amelyore repons iminitè moun ki gen sistèm iminitè ki fèb ak moun ki gen sistèm iminitè ki pa pwoteje yo ditou aprè de premye dòz nan seri vaksen COVID-19 Pfizer BioNTech oubyen Moderna a.

Ou ka pran yon dòz anplis de premye vaksen Pfizer BioNTech yo si:

  • Ou te pran de dòz vaksen Pfizer BioNTech la sa gen plis ke 28 jou de sa;
  • Ou gen yon sistèm iminitè ki fèb oswa ki pa pwoteje w ditou; e
  • Ou gen 5 an e plis laj ke sa.

Ou ka pran yon dòz anplis de premye vaksen Moderna a si:

  • Ou te pran de dòz vaksen Moderna a sa gen plis pase 28 jou;
  • Ou gen yon sistèm iminitè ki fèb oubyen ki pa pwoteje w ditou; e
  • Ou gen 18 lane e plis laj ke sa.

Nan moman sa, yon dòz anplis de premye yo pa rekòmande pou moun ki te pran vaksen Johnson & Johnson lan.

 

Nouvo Vaksen, Fè Tès, ak Kat pou Lokalize sit Tretman

Repons Depatman Sante Florid bay sou COVID-19 Yo te mete kat la ajou pou fè l pi fasil pou jwenn tès, vaksen, ak lokal tretman yo nan eta a. Itilize filtè pou jwenn sit pou vaksen yo, tès, ak tretman pou COVID-19 tout pre lakay ou.

Jwenn yon Sant ki Bay Vaksen an

N ap modifye lis sa a lè gen plis sant ak plis vaksen ki vin disponib.

Search Testing SitesSee interactive map or
search results below.