Jwenn enfòmasyon sou tretman

Opsyon tretman pou COVID-19 

Moun yo ka chwazi pouswiv youn nan plizyè opsyon tretman ki disponib anba Otorizasyon pou Itilizasyon Ijans (EUA) pou COVID-19.

 • Opsyon pou pasyan ki pa bezwen entène lopital oswa oksijèn siplemantè gen ladan Paxlovid, Molnupiravir, ak Remdesivir. 

Popilasyon vilnerab ki gen riske pou COVID-19 grav

Sèten faktè ogmante risk pou COVID-19 pwogrese nan maladi grav, epi yo ka jistifye plis konsiderasyon pou pwofilaktik oswa tretman. Sa gen ladann pasyan ki pi gran (≥65 ane), ki gen komorbidite oswa ki gen iminokonpwomi.

Lè sa nesesè, founisè yo ta dwe bay priyorite tretman pou pasyan ki gen gwo risk pou pwogresyon nan maladi COVID-19 grav, ki gen ladan moun ki pi gran ak moun ki iminitè ak moun ki gen faktè risk klinik.

Post-Ekspoze Tretman

Paxlovid, yon tretman oral ke ou ka chwazi resevwa, dwe inisye pi vit posib apre dyagnostik COVID-19, nan senk jou apre sentòm aparisyon.

Paxlovid otorize pou tretman COVID-19 modere ak modere nan pasyan adilt ak timoun (≥12 ane, ≥40 kg): 

 • ak rezilta pozitif nan tès viral dirèk sendwòm respiratwa egi grav coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ak 
 • ki gen gwo risk pou pwogresyon nan COVID-19 grav, ki gen ladan entène lopital oswa lanmò. 

Paxlovid pa gen otorizasyon:

 • nan pasyan ki bezwen entène lopital akòz COVID-19 grav oswa kritik,
 • pou pre-ekspozisyon oswa apre ekspoze prevansyon pou prevansyon COVID-19, oswa 
 • pou itilize pi lontan pase senk jou youn apre lòt. 

Evènman negatif komen yo enkli dysgeusia, dyare, tansyon wo, ak myalji. 

Molnupiravir, yon tretman oral ke ou ka chwazi resevwa, dwe inisye pi vit posib apre dyagnostik COVID-19, nan senk jou apre sentòm aparisyon.

Molnupiravir otorize nan adilt: 

 • ak rezilta pozitif nan tès dirèk SARS-CoV-2 viral, ak 
 • ki gen gwo risk pou pwogresyon nan COVID-19 grav, ki gen ladan entène lopital oswa lanmò, ak 
 • pou moun opsyon tretman altènatif COVID-19 yo pa aksesib oswa klinikman apwopriye. 

Molnupiravir pa gen otorizasyon

 • nan pasyan pedyatrik (≤18 ane), 
 • pou inisyasyon nan tretman nan pasyan ki entène lopital ak COVID-19, oswa
 • pou itilize pi lontan pase senk jou youn apre lòt, oswa 
 • pou pre-ekspozisyon oswa apre ekspoze prevansyon pou prevansyon COVID-19. 

Evènman negatif komen ak molnupiravir gen ladan dyare, kè plen, ak vètij.

Remdesivir, anba non komèsyal VEKLURY, se yon opsyon tretman bonè pou pasyan ekstèn pou pasyan yo dyagnostike ak COVID-19 modere ak modere ki gen yon gwo risk pou maladi grav. Si w chwazi resevwa Remdesivir, tretman an ta dwe kòmanse nan sèt jou apre sentòm yo kòmanse. 

 • Remdesivir apwouve pou tretman adilt ki pa entène lopital ak pasyan pedyatrik ki gen laj 12 ane ak plis epi ki peze 40 kg oswa plis. 
 • FDA elaji apwobasyon pou tretman pasyan pedyatrik ki gen plis pase 28 jou, ki peze omwen 3 kg, epi ki swa entène lopital ak COVID-19 oswa ki gen COVID-19 modere ak modere epi yo konsidere kòm gwo risk pou pwogresyon. a grav COVID-19, ki gen ladan entène lopital oswa lanmò.

Evènman negatif komen ak remdesivir gen ladan kè plen, ogmantasyon nan ALT, ak ogmantasyon nan AST.

Chèche jwenn sit tretman ki toupre ou

Chèche Kounye a Menm