Sèvis Piblik

Anpil ajans ak pwogram gouvènman ap ogmante sèvis yo pou lavi moun ki deranje akòz repons pou COVID-19.

Ajans pou Moun Andikape (Agency for Persons with Disabilities, APD)

APD travay nan tèt ansanm avèk kominote lokal yo ak founisè sèvis prive pou ede moun ki gen andikap devlòpmantal ak fanmi yo. APD ofri tou èd pou idantifye bezwen moun ki gen andikap devlòpmantal pou sipò ak sèvis.

Resous Lwa anfavè Ameriken Andikape (Americans with Disabilities Act, ADA)

Resous Asistans pou Biznis yo

FLORIDADISASTER.BIZ

 • Pandan yon aktivasyon sant Operasyon Ijans Leta, Liy Dirèk Sektè Prive Florida aktive. Depatman Opòtinite Ekonomik (Department of Economic Opportunity, DEO) se ajans prensipal pou Fonksyon Sipò Annijans (Emergency Support Function, ESF) 18 Ekip Repons pou Ijans. ESF-18 gen responsablite pou planifye aksyon ajans lokal, ajans leta ak ajans federal ki bay asistans imedyat ak asistans pou tan kout pou biznis yo ak endistri epitou yo bay estabilizasyon ekonomik.
 • The Sondaj sou Evalyasyon Domaj nan Biznis aktive kounye a pou evalye konsekans COVID-19 sou operasyon biznis yo. Sondaj la ki anba kontwòl Depatman Opòtinite Ekonomik (DEO) Florida, pral evalye biznis ki afekte nan COVID-19ak konsekans viris la te genyen sou ekonomi lokal la yon fason pou aksyon yo kapab kòmanse aplike pwogram soulajman apwopriye yo. Sondaj sou Evalyasyon Domaj nan Biznis yo kapab kòmanse sou sitwèb  https://floridadisaster.biz/.
 • The kredi-Relè annijans pou Ti Biznis Florida disponib kounye a pou pwopriyetè ti biznis ki nan tout konte yo nan Florida epi ki te gen domaj ekonomik akòz COVID-19.
 • Asistans Kredi akòz Katastwòf disponib kounye a avèk Administrasyon Ti Biznis (Small Business Administration, SBA). SBA bay prè akòz katastwòf avèk enterè ki ba pou biznis tout dimansyon ak òganizasyon non-komèsyal yo.

 

Asistans pou Re-Anbochaj – Si travay ou te anba konsekans negatif akòz yon rezilta efò pou diminye dega nan Florida pou anpeche transmisyon COVID-19, ou ka kalifye pou resevwa asistans pou re-anbochaj.

Sante Kominotè Florida

 • Sant Sante Kominotè Florida yo Centers bay sèvis swen sante jeneral pou tout pasyan yo kèlkeswa mwayen yo pou peye.
  • Avèk plis pase 600sant nan eta a, Sant Sante Kominotè yo sèvi plis pase 1.6 million pasyan chak ane, pou asire tout moun Florida resevwa swen sante yo bezwen ki ekonomik pou kontribiyab yo.

Depatman Agrikilti ak Sèvis Kliyantèl Florida

 • Espas Summer BreakSpot se yon kote pou timoun ak adolesan ki gen mwens pase 18 tan pou vini ak jwi repa gratis pandan yo pa nan lekòl.

Depatman Transpò Florida

 • Pwogram Manje pou Gadri nan Florida
  • Pwogram Manje pou Gadri (Child Care Food Program, CCFP) nan Florida se yon pwogram ki la pou itilize tout fleksibilite ak posiblite pwogram yo ofri nan Depatman Agrikilti Etazini (United States Department of Agriculture, USDA) pou sèvi patisipan pwogram nan.
  • Pandan yon fèmti lekòl ki fèt sanzatann, lekòl yo kapab pran avantaj patisipasyon yo nan youn nan pwogram repa sezon lete USDA pou bay manje gratis pou elèv yo. Nan sikonstans nòmal yo, yo dwe sèvi repa yo nan yon anviwònman gwoup.
  • Men, nan yon ijans sante piblik, lalwa bay USDA otorizasyon pou anile egzijans pou bay repa yo nan anviwònman gwoup, ki enpòtan anpil pandan yon sitiyasyon pou pratike distans sosyal. CCFP ap travay avèòk USDA pou bay anilasyon yo pou fasilite operasyon pwogram nan epi pou pwoteje sante patisipan yo.
  • Jwenn  founisè patnè CCFP ki nan zòn ou.
 • Pwogram Kit Tès VIH rapid nan Kay
  • Moun ki ale sou sitwèb KnowYourHIVStatus.com kalifye pou resevwa yon Kit OraQuick pou Tès VIH Rapid nan Kay pou gratis. Nou retire kritè kalifikasyon yo pou ede plis moun jwenn tès VIH Pandan deklanchman COVID-19.
  • Nenpòt pwoblèm medikal kache ki lakòz sistèm defans ou vin fèb ap fè li pi difisil pou ou batay kontCOVID-19, ki se rezon sa a ki fè tès VIH kontinye gen anpil enpòtans pandan tout tan deklanchman COVID-19 ap frape.
  • Nou mande moun ki bezwen yon kit pou yo reponn kesyonè yon sondaj kout pou yo bay enfòmasyon ansanm avèk enfòmasyon demografik yo pou nou kapab voye kit la pou yo nan adrès postal yo Answit n ap voye kit la ba moun ki fè demann lan ansanm avèk lyen pou jwenn enfòmasyon sou swen sante ak pwofilaksi pou moun ki te ekspoze anvan (PrEP).
 • Pwogram Fanm, Tibebe ak Timoun (Women, Infants and Children, WIC)
  • Pwogram WIC Florida ap fè aranjman pou bezwen chak kliyan apa pandan ijans COVID-19.
  • Chwa pou aranjman tankou konsèy sou nitrisyon delwen alaplas vizit nan biwo fas-a-fas ka chanje selon konte a.
  • Tanpri kontakte biwo WIC lokal ou pou jwenn èd.

 

Sante Mantal

 • Deklanchman COVID-19 bay anpil estrès pou pifò moun. Laperèz ak gwo-gwo enkyetid konsènan yon maladi kapab akablan epi lakòz gwo emosyon sou adilt ak timoun.
 • Si oumenm, oswa yon moun pa ou santi nou akable avèk emosyon tankou tristès, depresyon, oswa gwo-gwo enkyetid, oswa si ou santi ou tankou ou vle fè tèt ou oswa lòt moun mal, rele:
  • Rele 911
  • Rele Liy Dirèk pou Detrès akòz Katastwòf nan nimewo 1-800-985-5990 oswa voye tèks TalkWithUs nan 66746 (TTY 1800- 846- 8517)

 

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention)