fbpx

Kesyon Moun Poze Souvan

Enfomasyon sou COVID-19

 • Moun ki gen pwoblèm sante kwonik oswa pwoblèm sante kache se moun ki pi fasil pou vin malad anpil avèk COVID-19. Moun ki gen youn oswa plis pwoblèm medikal sa yo ta dwe pran plis prekosyon:
 • Opresyon modere ak opresyon sevè oswa maladi poumon kwonik
 • Maladi kè
 • Maladi ren kwonik epi ki nan dyaliz
 • Dyabèt
 • Maladi fwa
 • Maladi oto-iminitè
 • Sistèm defans ki fèb akòz fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn, tretman kansè, VIH oswa SIDA ki pa byen kontwole, oswa itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak lòt medikaman ki fè sistèm defans lan vin fèb.
 • Obezite sevè

Gade enfòmasyon yo sou COVID-19 epi sou pwoblèm medikal kwonik ak pwoblèm medikal kache.

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

 • Lafyèv
 • Tous
 • Difikilte pou respire

Li kichòy sou sentòmCOVID-19.

Non. Kowonaviris yo se yon gwo fanmi viris, kèk ladan yo lakòz maladi sou moun ak lòt yo k ap sikile pami bèt yo, tankou chamo, chat ak chovsouri. Nouvo COVID-19 ki fèk parèt la pa menm avèk kowonaviris ki lakòz Sendwòm Respiratwa Mwayennoryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) oswa kowonaviris ki te lakòz Sendwòm Respiratwa Sevè (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARD) nan ane 2003. Gen rechèch k ap fèt nan moman pou aprann plis bagay. Sa swe yon sitiyasyon k ap evolye rapid epi n ap modifye enfòmasyon yo lè yo vin disponib.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Le moun ekpoze nan COVID-19 ak fason pou fe tes

Rele doktè ou oswa Depatman Sante Konte ou si ou panse ou te ekspoze nan COVID-19, si ou gen sentòm epi si ou bezwen teste. Y ap deside si ou bezwen teste, y ap di ou kote pou ale, epitou y ap konekte ou avèk resous lokal yo pou moun ki gen mobilite limite.

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la. Sant Apèl pou COVID-19 pa kapab bay rezilta tès la, oswa yo pa kapab bay dènye enfòmasyon sou sitiyasyon tès la.

Depatman Sante Florida ap swiv enstriksyon CDC sou fason pou fè tès yo pou COVID-19 Sa vle di lè yon moun ale  nan klinik pwofesyonèl swen sante lokal li, y ap poze moun nan kesyon sa yo:

 1. Èske ou te kontak sere avèk yon ka konfime COVID-19 epi èske ou gen kèk sentòm?
 2. Èske ou abite nan yon zòn kote gen transmisyon konfime COVID-19 nan kominote a?
 3. Èske ou gen maladi respiratwa san eksplikasyon ki egzije pou entène nan lopital?
 4. Èske ou te vwayaje nan yon jewografik zòn ki afekte avèk transmisyon COVID-19nan dènye v14 jou yo epitou èske ou gen lafyèv oswa sentòm maladi respiratwa gòjèt enferyè?

Si ou reponn wi pou nenpòt nan kesyon yo, doktè a ap teste moun nan. Answit, yon moun kapab resevwa tès la selon desizyon pwofesyonèl swen sante lokal li si li pa satisfè kritè yo ki endike anwo a.

Depatman Sante Florida gen twa laboratwa ki louvri nan Jacksonville, Miami, ak Tampa ki pral kontinye opere pou bay rezilta tès yo san pèdi tan.

Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun). Men kijan:

 • Vaksen yo se zouti ki pi efikas pou pwoteje sante w epi anpeche maladi a gaye.
 • Pratike distans sosyal.
 • Mete yon mask twal nan figi ou lè ou nan piblik.
 • Lave men ou souvan.
 • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.
 • Kouvri tous ak lè w ap etènye.
 • Netwaye epi dezenfekte sifas “moun manyen anpil yo”.

Gade plis enfòmasyon sou fason pou evite COVID-19 ak fason pou prepare pou li.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

Si ou te kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm COVID-19 oswa si doktè te dekouvri ou gen COVID-19, ou ta dwe rele depatman sante konte ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante pou diskite sou etap ak prekosyon ou ta dwe pran.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Monoclonal Antibody Therapy

To support Governor DeSantis’ initiative, there is currently a standing order in Florida signed by the State Surgeon General that allows patients to receive this treatment without a prescription or referral if administered by an eligible health care provider. Such referrals are not required at any of the State of Florida monoclonal antibody treatment sites.

At the direction of Governor DeSantis, the Florida Department of Health and Florida Division of Emergency Management are working together to deploy mobile and stationary monoclonal antibody therapy treatment sites. Click here to find a monoclonal antibody treatment site.

There is no cost for monoclonal antibody treatment. No one will be denied services due to inability to pay for administrative cost at State of Florida sites. However, insurance can be billed if available.

Monoclonal antibody treatment is most effective when given early and the sooner it is given the better. There is not a time limit to receive the medication, however it must be delivered prior to the occurrence of severe illness.

This treatment is available to all eligible people, regardless of vaccination status.

High-risk patients should get treatment as quickly as possible after testing positive for COVID- 19. Examples of medical conditions that may pose a higher risk for severe illness and could potentially benefit from this treatment include, but are not limited to:

 • Older age (65 years of age and older)
 • Individuals overweight
 • Chronic kidney disease
 • Diabetes
 • Pregnancy
 • Immunosuppressive disease or treatments
 • Cardiovascular disease
 • Chronic lung diseases
 • Sickle cell disease
 • Neurodevelopmental disorders such as cerebral palsy
 • Having medical-related technological dependence such as tracheostomy or gastrostomy

Lot enkyetied pou sween sante

Wi, ou ta dwe kontakte pwofesyonèl swen sante ou tankou ou ta fè nenpòt lòt moman. Ou pa ta dwe kite tan pase pou chèche swen medikal si ou gen enkyetid sou sante ou, men rele pwofesyonèl swen sante ou anvan ou ale nan klinik li.

Si nou gen enkyetid konsènan vizit nan klinik doktè ou, poze kesyon sou sèvis telehealth yo ka ofri. Klinik doktè ou ka poze ou kesyon sou tès depistaj, limite kantite moun ki kapab vini nan klinik la nenpòt lè, epi li ka entwodui lòt pwosesis pou kenbe ou an sekirite.

Deklanchman COVID-19 bay anpil estrès pou pifò moun. Laperèz ak gwo-gwo enkyetid konsènan yon maladi kapab lakòz gwo emosyon sou adilt ak timoun. CDC ofri resous sou fason pou siviv avèk estrès ki antoure OVID-19 ou kapab jwenn la a.

Ou kapab jwenn lòt resous pou sante mantal.

Swivi transmisyon viris la (swivi nan kontak)

Li enpòtan pou ou pale avèk yon trasè kontak si ou te ka ekspoze nan COVID-19.  Depatman Sante Florida ankouraje tout moun Florida pou reponn koutfil yo resevwa nan nimewo  (833) 917-2880, (833) 443-5364 and (850) 583-2419 paske sa se yon pati nan efò pou trase kontak jeneral Florida.

Tout pwofesyonèl sante piblik ki fè suivi nan kontak resevwa anpil fòmasyon nan konfidansyalite. Lè y ap pale avèk moun ki te an kontak avèk yon pasyan, yo pa divilge okenn enfòmasyon sou moun sa a nan okenn sikonstans.

Fèy enfòmasyon Depatman an pou suivi nan kontak pou COVID-19 se yon bon sous enfòmasyon sou fason suivi nan kontak travay. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi bay enfòmasyon enpòtan sou prensip ak enpòtans suivi nan kontak.

Pou suivi nan kontak la kapab pi efikas, li dwe fèt imedyatman apre dyagnostik la. Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, yon pwofesyonèl swen sante ap ka kontakte ou byen vit pou fè suivi nan kontak avèk ou. Men li enpòtan pou sonje si yo pa kontakte ou pou suivi nan kontak sa pa vle di ou pa t gen rezilta tès ou pozitif oswa ou pa kapab transmèt COVID-19. Ou ta toujou dwe pran bon jan prekosyon, tankou, pratik distans sosyal, lave men regilye epi mete yon mask.

Anpil maladi kontajye, tankou COVID-19, kapab transmèt ant moun ak moun ki pa sanble malad. Paske moun sa yo santi yo malad, yo ka pa teste epi yo ka pa konnen yo gen yon viris nan sistèm yo. Suivi nan kontak la kapab ede pwofesyonèl sante piblik yo konnen moun sa yo ki pa gen sentòm yo pou yo kapab konnen mezi prevantif yo kòmsadwa, pou ajoute tès ak oto-izòlman. Sa ap ede mete maladi a nan kanpe lwen.

Lè rezilta tès yon moun pozitif pou yon maladi oswa yon pwoblèm medikal, yon anketè ka sante piblik ap travay avèk pasyan an pou kreye yon lis moun yo te an kontak avèk yo pandan yon sèten peryòd tan. Answit Ekspè suivi nan kontak la ak kontakte chak nan moun sa yo pou yo kapab pran prekosyon kòmsadwa (fè tès, oto-izòlman, kontwòl pou sentòm, elatriye.) epi, konsa, kreye yon lis moun yo te kontak avèk yo jan sa nesesè. Lè pwofesyonèl sante piblik yo itilize estrateji sa a, yo kapab pran devan sou maladi enfektye yo, epi evite lòt transmisyon.

Se pwofesyonèl sante piblik ki resevwa fòmasyon espesyal ki fè suivi nan kontak. Anjeneral, ekip ki fòme a etidye modèl ak kòz maladi yo sou imen. Pwofesyonèl sante piblik yo ki gen responsablite pou fè suivi nan kontak se ekspè nan pwoteje konfidansyalite kliyan, nan bay konsèy, nan konpetans kiltirèl, ak plis.

Suivi nan kontak se yon mezi pou kontwole maladi. Pwofesyonèl sante piblik yo travay avèk pasyan yo pou kreye yon lis tout moun yo te gen kontak pwòch avèk yo pandan yon sèten peryòd. Answit ekip la pral kontakte moun sa yo pou fè yo konnen posiblite yo pou ekspoze pou yo kapab pran bon jan prekosyon.