Kesyon Moun Poze Souvan

Enfomasyon sou COVID-19

 • Moun ki gen pwoblèm sante kwonik oswa pwoblèm sante kache se moun ki pi fasil pou vin malad anpil avèk COVID-19. Moun ki gen youn oswa plis pwoblèm medikal sa yo ta dwe pran plis prekosyon:
 • Opresyon modere ak opresyon sevè oswa maladi poumon kwonik
 • Maladi kè
 • Maladi ren kwonik epi ki nan dyaliz
 • Dyabèt
 • Maladi fwa
 • Maladi oto-iminitè
 • Sistèm defans ki fèb akòz fimen, grèf mwèl zo oswa grèf ògàn, tretman kansè, VIH oswa SIDA ki pa byen kontwole, oswa itilizasyon pwolonje kòtikostewoyid ak lòt medikaman ki fè sistèm defans lan vin fèb.
 • Obezite sevè

Gade enfòmasyon yo sou COVID-19 epi sou pwoblèm medikal kwonik ak pwoblèm medikal kache.

COVID-19 (kowonaviris) se yon maladi moun pran akòz yon viris ki kapab transmèt ant moun ak moun. Viris ki lakòz COVID-19 se yon nouvo kowonaviris ki simaye nan lemonn. Sentòm COVID-19 yo kapab parèt lejè (oswa pa gen sentòm) ak sevè. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Yo konsidere COVID-19 kòm yon ijans sante nasyonal. Sa a se yon sitiyasyon k ap evolye vit epi evalyasyon risk la ka chanje chak jou. Pou jwenn dènye rapò sou sitiyasyon an nan lemonn tanpri ale sou sitwèb CDC. Pou jwenn dènye enfòmasyon yo konsènan Florida, ale sou sitwèb Depatman Sante Florida.

Sentòm sa yo ka parèt nan 2–14 jou apre yon moun te ekspoze nan viris la. Pasyan doktè konfime ki gen enfeksyon COVID-19 sanble te gen maladi respiratwa lejè ak sevè avèk sentòm:

 • Lafyèv
 • Tous
 • Difikilte pou respire

Li kichòy sou SentòmCOVID-19 .

Depatman Sante Florida ap travay yon fason aktif avèk patnè prive yo ak patnè piblik yo pou kontwole COVID-19. Depatman Sante Florida prepare sant pou fè tès tout kote nan eta a epi y ap prepare pou vaksen yo distribiye nan Florida pou popilasyon frajil yo nan fen ane 2020 oswa byen bonè nan ane 2021: https://www.floridadisaster.org/covid19/testing-sites/.

Depatman Sante Florida kominike souvan avèk piblik la ak pwofesyonèl swen sante yo pou bay yo dènye enfòmasyon yo sou COVID-19 ak sou lòt maladi respiratwa yo. Sant Apèl pou COVID-19 disponib 24 èdtan pa jou ak 7 jou pa semèn nan nimewo 1- 866- 779- 6121.

Pou li Plan Gouvènè DeSantis pou Redrèsman Florida an sekirite Entèlijan. Etap-pa-Etap. Klike la a https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/.

Viris la pi ka soti okòmansman nan yon sous animal epi kounye a li sanble transmèt ant moun-ak-moun. Tankou rim komen, viris la transmèt nan goutlèt, ki soti souvan lè yon moun estènen oswa touse.

Non. Kowonaviris yo se yon gwo fanmi viris, kèk ladan yo lakòz maladi sou moun ak lòt yo k ap sikile pami bèt yo, tankou chamo, chat ak chovsouri. Nouvo COVID-19 ki fèk parèt la pa menm avèk kowonaviris ki lakòz Sendwòm Respiratwa Mwayennoryan (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) oswa kowonaviris ki te lakòz Sendwòm Respiratwa Sevè (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARD) nan ane 2003. Gen rechèch k ap fèt nan moman pou aprann plis bagay. Sa swe yon sitiyasyon k ap evolye rapid epi n ap modifye enfòmasyon yo lè yo vin disponib.

Le moun ekpoze nan COVID-19 ak fason pou fe tes

Rele doktè ou oswa Depatman Sante Konte ou si ou panse ou te ekspoze nan COVID-19, si ou gen sentòm epi si ou bezwen teste. Y ap deside si ou bezwen teste, y ap di ou kote pou ale, epitou y ap konekte ou avèk resous lokal yo pou moun ki gen mobilite limite.

Pou kounye a, tès antikò pou COVID-19 disponib tout kote. Si ou bezwen yon tès antikò, kontakte pwofesyonèl swen sante lokal ou oswa Depatman Sante lokal ou pou konnen si ak ki kote yo ofri tès antikò nan zòn ou. Kèk laboratwa prive fè tès antikò avèk lòd doktè.

Si rezilta tès antikò ou pozitif, ou ka gen antikò nan viris ki lakòz COVID-19. Pwofesyonèl swen sante ou ka rekòmande pou fè yon dezyèm tès pou konfime lekti egzat la. Si rezilta tès antikò ou negatif ou ka pa t gen COVID-19 anvan. Li kapab pran 1-3 semèn apre enfeksyon an pou devlope antikò yo. Kèk moun pa devlope antikò.

Kantite tan li pran pou resevwa rezilta tès ou pa menm pou tout sant yo. Pou jwenn enfòmasyon konsènan tès ou, kontakte sant tès ki te bay lòd pou tès la oswa ki te pran echantiyon ou pou fè tès la. Sant Apèl pou COVID-19 pa kapab bay rezilta tès la, oswa yo pa kapab bay dènye enfòmasyon sou sitiyasyon tès la.

Depatman Sante Florida ap swiv enstriksyon CDC sou fason pou fè tès yo pou COVID-19 Sa vle di lè yon moun ale  nan klinik pwofesyonèl swen sante lokal li, y ap poze moun nan kesyon sa yo:

 1. Èske ou te kontak sere avèk yon ka konfime COVID-19 epi èske ou gen kèk sentòm?
 2. Èske ou abite nan yon zòn kote gen transmisyon konfime COVID-19 nan kominote a?
 3. Èske ou gen maladi respiratwa san eksplikasyon ki egzije pou entène nan lopital?
 4. Èske ou te vwayaje nan yon jewografik zòn ki afekte avèk transmisyon COVID-19nan dènye v14 jou yo epitou èske ou gen lafyèv oswa sentòm maladi respiratwa gòjèt enferyè?

Si ou reponn wi pou nenpòt nan kesyon yo, doktè a ap teste moun nan. Answit, yon moun kapab resevwa tès la selon desizyon pwofesyonèl swen sante lokal li si li pa satisfè kritè yo ki endike anwo a.

Depatman Sante Florida gen twa laboratwa ki louvri nan Jacksonville, Miami, ak Tampa ki pral kontinye opere pou bay rezilta tès yo san pèdi tan.

Pi bon fason pou evite maladi a se evite ekspoze nan viris la (epi evite ekspoze lòt moun). Men kijan:

 • Pratike distans sosyal.
 • Mete yon mask twal nan figi ou lè ou nan piblik.
 • Lave men ou souvan.
 • Evite manyen zye, nen ak bouch ou.
 • Kouvri tous ak lè w ap etènye.
 • Netwaye epi dezenfekte sifas “moun manyen anpil yo”.

Gade plis enfòmasyon sou fason pou evite COVID-19 ak fason pou prepare pou li.

Tan ant lè ou te ekspoze nan viris COVID-19 ak kòmansman sentòm rele peryòd enkibasyon.” Anjeneral Peryòd enkibasyon pou COVID-19 se 2 a 14 jou, menmsi li ka pran plis tan nan kèk ka.

CDC rekòmande pou mete tèt ou an karantèn pandan 14 jou si ou te vwayaje pa twò lontan nan yon zòn ki arisk anpil, menm si ou pa gen sentòm. Gid CDC prevwa pou karantèn nan fini apre Jou 10 san ou pa teste epitou si ou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan. 

Si ou vin gen lafyèv ak sentòm maladi respiratwa, tankou tous oswa respirasyon kout pandan 14 jou yo kontakte pwofesyonèl swen sante ou epi mete li okouran dènye vwayaj ou. Pwofesyonèl swen sante ou ap ede ou detèmine sant tès ki pi pre ou pou ale ladan.

Gid CDC yo prevwa pou izòlman an  fini apre Jou 7 si ou teste nan Jou 5 oswa apre rezilta tès ou negatif epitou si pou pa gen sentòm pandan 14 jou siveyans lan.

Si ou te kontak sere avèk yon moun ki montre sentòm COVID-19 oswa si doktè te dekouvri ou gen COVID-19, ou ta dwe rele depatman sante konte ou oswa lòt pwofesyonèl swen sante pou diskite sou etap ak prekosyon ou ta dwe pran.

Yon pwofesyonèl swen sante pran prelèvman respiratwa (nen ak gòj) epi li voye yo nan yon laboratwa prive oswa nan youn nan laboratwa sante piblik eta a pou tès pou COVID-19.

Pou teste pou COVID-19 yon lòd yon pwofesyonèl swen sante ka obligatwa. Pwofesyonèl swen sante ou ka swa pran yon echantiyon pou teste nan klinik li oswa pou bay yon lòd pou jwenn tès la nan yon lòt kalite sant tès. Kèk sant tès egzije yon lòd yon pwofesyonèl swen sante, epi pou yon randevou pwograme davans menmsi gen yon kantite sant k ap fè tès la kèlkeswa sentòm yo oswa san randevou.

Se kominote lokal yo ki deside ak planifye sant yo ki bay tès pou COVID-19. Ouu kapab jwenn sant tès Leta yo la a.

Plis enfomasyon sou COVID-19

Menmsi viris la sanble soti nan yon sous animal, kounye a l ap simaye ant moun ak moun. Depatman Sante Florida ak CDC rekòmande pou moun ki vwayaje nan peyi Lachin pou yo evite bèt yo kit yo vivan oswa mouri, men pa gen rezon pou panse nenpòt bèt oswa bèt kay ki nan Etazini ta ka yon sous enfeksyon avèk nouvo kowonaviris sa a.

Kantite tan viris la ap siviv pètèt depannde faktè yo. Kèk nan faktè sa yo kapab se kalite sibstans  oswa fliyid kò ki gen viris la ak anpil kalite kondisyon anviwònman an tankou tanperati oswa imidite. Chèchè yo ki nan Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi ak kèk lòt enstitisyon ap konsevwa eksperyans nòmalize pou mezire kantite tan COVID-19 kapab siviv nan sitiyasyon ki imite kondisyon anviwònman natirèl.

Ajans Pwoteksyon Anviwònman Etazini(U.S. Environmental Protection Agency, EPA)te pibliye yon lis pwodui dezenfektan ki anrejistre nan EPA ki kalifye pou itilize kont SARS-CoV-2, nouvo kowonaviris ki lakòz COVID-19. Ou kapab jwenn lis pwodui dezenfektan yo sou sitwèb https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pa gen okenn prèv pou sijere bèt oswa pwodui animal yo enpòte nan zòn ki gen kominote ki gen epidemi an poze yon risk pou transmèt COVID-19 nan Etazini. Sa swe yon sitiyasyon k ap evolye rapid epi n ap modifye enfòmasyon yo lè yo vin disponib.

CDC, Depatman  Agrikilti Etazini (U.S. Department of Agriculture, USDA), ak Sèvis pou Pwason ak Bèt Sovaj (Fish and Wildlife Service, FWS)Etazini jwe wòl ki diferan men konplemantè nan kontwole enpòtasyon bèt vivan ak pwodui animal nan Etazini.

Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (Centers for Disease Control and Prevention) ak Òganizasyon Mondyal Sante (World Health Organization) se bon jan sous enfòmasyon sou evolisyon epidemi sa a.

Pou jwenn sèten enfòmasyon sou Florida specific information, tanpri ale sou sitwèb Depatman Sante Florida: https://floridahealthcovid19.gov/.

Lot enkyetied pou sween sante

Wi, ou ta dwe kontakte pwofesyonèl swen sante ou tankou ou ta fè nenpòt lòt moman. Ou pa ta dwe kite tan pase pou chèche swen medikal si ou gen enkyetid sou sante ou, men rele pwofesyonèl swen sante ou anvan ou ale nan klinik li.

Si nou gen enkyetid konsènan vizit nan klinik doktè ou, poze kesyon sou sèvis telehealth yo ka ofri. Klinik doktè ou ka poze ou kesyon sou tès depistaj, limite kantite moun ki kapab vini nan klinik la nenpòt lè, epi li ka entwodui lòt pwosesis pou kenbe ou an sekirite.

Deklanchman COVID-19 bay anpil estrès pou pifò moun. Laperèz ak gwo-gwo enkyetid konsènan yon maladi kapab lakòz gwo emosyon sou adilt ak timoun. CDC ofri resous sou fason pou siviv avèk estrès ki antoure OVID-19 ou kapab jwenn la a.

Ou kapab jwenn lòt resous pou sante mantal.

Swivi transmisyon viris la (swivi nan kontak)

Li enpòtan pou ou pale avèk yon trasè kontak si ou te ka ekspoze nan COVID-19.  Depatman Sante Florida ankouraje tout moun Florida pou reponn koutfil yo resevwa nan nimewo  (833) 917-2880, (833) 443-5364 and (850) 583-2419 paske sa se yon pati nan efò pou trase kontak jeneral Florida.

Tout pwofesyonèl sante piblik ki fè suivi nan kontak resevwa anpil fòmasyon nan konfidansyalite. Lè y ap pale avèk moun ki te an kontak avèk yon pasyan, yo pa divilge okenn enfòmasyon sou moun sa a nan okenn sikonstans.

Fèy enfòmasyon Depatman an pou suivi nan kontak pou COVID-19 se yon bon sous enfòmasyon sou fason suivi nan kontak travay. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi bay enfòmasyon enpòtan sou prensip ak enpòtans suivi nan kontak.

Pou suivi nan kontak la kapab pi efikas, li dwe fèt imedyatman apre dyagnostik la. Si rezilta tès ou pozitif pou COVID-19, yon pwofesyonèl swen sante ap ka kontakte ou byen vit pou fè suivi nan kontak avèk ou. Men li enpòtan pou sonje si yo pa kontakte ou pou suivi nan kontak sa pa vle di ou pa t gen rezilta tès ou pozitif oswa ou pa kapab transmèt COVID-19. Ou ta toujou dwe pran bon jan prekosyon, tankou, pratik distans sosyal, lave men regilye epi mete yon mask.

Anpil maladi kontajye, tankou COVID-19, kapab transmèt ant moun ak moun ki pa sanble malad. Paske moun sa yo santi yo malad, yo ka pa teste epi yo ka pa konnen yo gen yon viris nan sistèm yo. Suivi nan kontak la kapab ede pwofesyonèl sante piblik yo konnen moun sa yo ki pa gen sentòm yo pou yo kapab konnen mezi prevantif yo kòmsadwa, pou ajoute tès ak oto-izòlman. Sa ap ede mete maladi a nan kanpe lwen.

Lè rezilta tès yon moun pozitif pou yon maladi oswa yon pwoblèm medikal, yon anketè ka sante piblik ap travay avèk pasyan an pou kreye yon lis moun yo te an kontak avèk yo pandan yon sèten peryòd tan. Answit Ekspè suivi nan kontak la ak kontakte chak nan moun sa yo pou yo kapab pran prekosyon kòmsadwa (fè tès, oto-izòlman, kontwòl pou sentòm, elatriye.) epi, konsa, kreye yon lis moun yo te kontak avèk yo jan sa nesesè. Lè pwofesyonèl sante piblik yo itilize estrateji sa a, yo kapab pran devan sou maladi enfektye yo, epi evite lòt transmisyon.

Se pwofesyonèl sante piblik ki resevwa fòmasyon espesyal ki fè suivi nan kontak. Anjeneral, ekip ki fòme a etidye modèl ak kòz maladi yo sou imen. Pwofesyonèl sante piblik yo ki gen responsablite pou fè suivi nan kontak se ekspè nan pwoteje konfidansyalite kliyan, nan bay konsèy, nan konpetans kiltirèl, ak plis.

Suivi nan kontak se yon mezi pou kontwole maladi. Pwofesyonèl sante piblik yo travay avèk pasyan yo pou kreye yon lis tout moun yo te gen kontak pwòch avèk yo pandan yon sèten peryòd. Answit ekip la pral kontakte moun sa yo pou fè yo konnen posiblite yo pou ekspoze pou yo kapab pran bon jan prekosyon.

Travel

Vwayaj ap ogmante chans ou pou pran ak transmèt COVID-19. Vwayaje ka sitou danjere si oumenm oswa moun w ap vizite a arisk anpil pou pran COVID-19. Moun ki pi arisk pou maladi grav bezwen pran plis prekosyon. Ale sou sitwèb CDC pou jwenn plis enfòmasyon.

Ale nan paj sitwèb Plan Gouvènè DeSantis pou Re-Ouvèti pou jwenn plis enfòmasyon sou vwayaj: https://floridahealthcovid19.gov/plan-for-floridas-recovery/

Per Executive Order 20-139, effective June 5 (with exceptions in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties), vacation rentals may seek approval to operate vacation rentals by submitting a written request and a county vacation rental safety plan to the Florida Department of Business and Professional Regulation.

For more information on vacation rentals, visit http://www.myfloridalicense.com/dbpr/os/documents/2020.05.15%20Posted%20Recommended%20Safety%20Measures%20and%20Best%20Practices%20for%20Vacation%20Rentals.pdf

Vwayaj Lokal: Epidemi COVID-19 nan Etazini se yon sitiyasyon k ap evolye rapid. Sitiyasyon epidemi an pa menm selon kote a k eta a epi otorite lokal yo ap bay dènye enfòmasyon ak enstriksyon yo souvan. Plan  White House’s Opening Up America Again vle di kèk pati nan peyi a gen diferan enstriksyon pase lòt zòn yo. Verifye avèk otorite leta ak otorite lokal yo kote ou ye a, toutolon wout ou, ak nan kote ou planifye pou ale a pou jwenn enfòmasyon sou sikonstans lokal yo ak sou nenpòt restriksyon ki ka anplas.

Vwayaj Entènasyonal: depatman-Deta konseye sitwayen Etazini yo pou yo evite tout vwayaj entènasyonal akòz enpak global COVID-19. Nan  kèk peyi kote chwa vwayaj komèsyal yo toujou disponib, sitwayen Etazini yo ta dwe fè aranjman pou yo retounen  nan Etazini imedyatman, sof si yo prepare pou rete nan peyi etranje pou yon kantite tan endefini. Pou jwenn plis enfòmasyon, ale sou  sitwèb Depatman-Deta.

Pou jwenn enfòmasyon ki pi detaye, ale sou sitwèb: https://floridahealthcovid19.gov/travelers/

Chak konpayi mete anplas règleman pa yo pou ranbousman, epi nenpòt desizyon konsènan ranbousman se ant vwayajè na ak konpayi endividyèl la.

Tretman ak vaksen

Rezidan sezonye yo ka bay yon kopi de pyès sa yo pou montre prèv adrès kay yo:

 1. Yon tit pwopriyete, etadkont prè ipotèk, tiliv peman prè ipotekè, oswa yon kontra lokasyon oswa yon kontra lwaye.
 2. Yon prèv adrès kay paran rezidan sezonye a, boparan oswa responsab legal oswa lòt moun rezidan sezonye a ap viv avèk li epi yon deklarasyon moun k ap viv avèk rezidan sezonye a ki endike rezidan sezonye a ap viv avèk li.
 3. Yon branchman oswa lòd travay sèvis piblik ki date nan limit 60 jou anvan enskripsyon an.
 4. Yon bòdwo sèvis piblik ki pa depase 2 mwa depi ou te resevwa li.
 5. Kourye ki soti nan enstitisyon finansye, tankou etadkont chèk, etadkont epay, oswa etadkont envestisman ki pa depase 2 mwa depi lè ou te resevwa yo.
 6. Kourye ki soti nan yon ajans federal ajans leta, oswa ajans konte, oswa ajans gouvènman minisipal ki pa depase 2 mwa depi lè ou te resevwa li.

Moun ki kalifye yo kapab resevwa vaksen kont COVID-19 nan sant sa yo:

 • Famasi Detayan Florida yogen plis pase 800 detayan nan in Florida ki aksepte randevou pou vaksen pou moun ki kalifye yo. Chèche konnen  sant sa yo avèk Lokalizatè Vakseneta a.
 • Lopital yo ap bay vaksen kont COVID-19 pou travayè swen sante yo ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, ansanm avèk travayè swen sante ki nan kominote yo, ak moun ki gen laj 65 ane ak plis epitou pwofesyonèl swen sante lopital yo ka vaksinen moun yo kwè ki ekstrèman arisk pou gen COVID-19.
 • Depatman Sante ki nan Konte yo ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki gen laj 65 ane ak plis.
  • Depatman Sante Konte yo ka egzije ou pou enskri pou yon randevou. Tanpri tcheke Depatman Sante Konte ou oswa sitwèb gouvènman konte ou pou jwenn plis enfòmasyon. Ou kapab jwenn enfòmasyon sou Depatman Sante Konte ou sou sitwèb FloridaHealth.gov anba onglè “Contact Florida Health, Local Health Offices” (kontakte Depatman Sante Florida, biwo sante lokal yo).
   .

A pati de 5 Avril 2021, tout moun ki rete nan leta Laflorid ap kalifye pou yo resevwa vaksen Covid-19 dapre jan ke Administrasyon mange ak medicaman mande pou sa fet. Moun ki gen laj 16 zan ou plis gen pemisyon pou yo pran vaksen ki rele Pfizer ya.  Moun ki gen laj 18 tan ou plis gen pemisyon pou yo pran vaken ki rele Moderna a ak sa ki rele Janssen nan (lot non Janssen nan se Johnson and Johnson).

Vaksen kont COVID-19 ki endike anba la yo te resevwa otorizasyon Administrasyon Etazini pou Kontwòl Manje ak Medikaman pou prevansyon COVID-19 pou doktè itilize yo pou ijans:

 • Vaksen Pfizer BioNTech kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 16 zan ak plis.
 • Vaksen Moderna kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 18 tan ak plis.
 • Vaksen Johnson&(Jansen) pou doktè bay moun ki gen laj 18 tan ak plis. NÒT: Apati 13 avril 2021, eta Florida sispann bay tout vaksen Johnson& Johnson (Jansenn) dapre rekòmandasyon Sant pou Kontwòl Maladi (Centers for Disease Control, CDC) ak FDA. Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou konsèy CDC ak FDA.

Tout vaksen yo kont COVID-19 gratis pou moun Florida yo. Depatman Sante Florida pral kontinye bay enfòmasyon pou piblik jeneral la lè lòt vaksen kont COVID-19 vin disponib.

N ap prepare pou distribiye vaksen ki bon ak efikas pou pifò popilasyon frajil yo nan Florida apati fen ane 2020 oswa byen bonè nan ane 2021. Apre sa, vaksen yo pral vin disponib pou lòt Floridyen yo. Klike la a pou revize enfòmasyon sou vaksen yo kont COVID-19.

Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò pou ede yo soulaje sentòm yo.

Pale avèk doktè ou konsènan sèten tretman yo. Nan moman sa a, pasyan ki teste pozitif pou COVID-19 kapab resevwa terapi antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19.  Gen 175 sant ki nan lis Florida sou Lokalizatè antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19 avèk sant ki nan lopital ak sant ki pa nan lopital tou. Klike la a pou jwenn yon sant ki toupre ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19. Revize eleman yo konsènan vaksen yo kont COVID-19.

Sa ki louvri

Lekòl yo ap kontinye bay aprantisaj adistans. Ofisyèl edikasyon yo ap devlope kèk plas pou re-ouvèti lekòl piblik yo pou Lotòn 2020.

Sant gadri yo ka louvri. Kandete yo ka opere. (Yo tout avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward, ak Palm Beach). Depatman Sante Florida bay enstriksyon pou aktivite yo òganize pou jèn yo.

Biznis amizman yo, tankou, men pa sèlman sal sinema, mezon konsè, oditoryòm, sal jwèt yo, pis bowling yo ak galri yo ka opere a 50 pousan kapasite avèk pratik distans sosyal kòmsadwa ak dezenfeksyon souvan.

Apati 5 jwen (avèk eksepsyon pou kontre Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), jimnastik yo ka opere nan kapasite konplè avèk pratik distans sosyal kòmsadwa ak dezenfeksyon souvan.

Apati 5 jwen (avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), salon bote yo ak salon kwafi yo ka kontinye opere pandan y ap respekte pwotokòl sekirite yo. Pou jwenn lòt enstriksyon, ale sou sitwèb http://www.myfloridalicense.com/DBPR/os/documents/2020.05.09%20DBPR%20FAQs%20re%20Executive%20Order%2020-120.pdf

Wi. Pak yo ki nan Eta Florida louvri okonplè, ansanm avèk aranjman pou aswè. Vizitè yo ta dwe pratike distans sosyal, yo ta dwe espere orè ak kapasite limite. Aprann plis sou dènye nouvèl sou sekirite nan Florida State Park.

Apati 5 jwen, (avèk eksepsyon nan konte Miami-Dade, Broward ak Palm Beach), kafe yo ak restoran yo ka opere a 50 pousan kapasite pou kliyan chita andedan ak kapasite total deyò avèk pratik distans sosyal kòmsadwa. Kliyan yo ka sèlman resevwa sèvis si yo chita. Restoran yo ka kite kliyan chita anlè ba yo.

Tout moun nan Florida jwenn ankourajman pou evite reyini an gwoup ki pi gwo pase 10 moun.