Resous

Gouvenman yo, koporasyon yo, pwofesyonel swen sante yo, oganizasyon sante piblik yo ak lot gwoup yo kapab sevi ak materyel sa yo pou kontake  kominote pa yo  konsenan prevansyon ak pwoteksyon  pou COVID-19 lan.

 

Download all outreach materials (Help—how to unzip files)

Telechaje tout materyel pou kontak yo (Ed- kijan pou dezipe dosye yo)

 

Vwayaj Aletranje (International Travel)
Telechaje
Depistaj pou COVID-19
Telechaje
Èske Mwen Dwe Fè Tès? (Should I get tested?)
Telechaje
Distansyasyon Sosyal pou Maladi Atrapan (Social Distancing for Contagious Diseases)
Telechaje
Direktiv Pwovizwa pou Depistaj Vizitè pou COVID-19 (Provisional Guidelines for Visitor Screening for COVID-19)
Telechaje
Sante Piblik – Netwaye (Public Health – Clean)
Telechaje
Sante Piblik – Lave Men Yo (Public Health – Hand Wash)
Telechaje
Sante Piblik – Distans Sosyal (Public Health – Social Distance)
Telechaje
Sante Piblik – Rete lakay ou (Public Health – Stay Home)
Telechaje
Sante Piblik – Vwayaj (Public Health – Travel)
Telechaje
Assisted Living Facilities Can Prevent the Spread of COVID-19
Telechaje
Florida’s Response to Emerging Infectious Disease
Telechaje
Plis Resous