Resous

Gouvènman yo, sosyete yo, pwofesyonèl swen sante yo, òganizasyon sante piblik yo ak lòt gwoup yo kapab itilize materyèl sa yo pou sansibilize kominote yo sou prevansyon ak pwoteksyon pou COVID-19.

 

Telechaje tout materyel pou kontak yo (Ed- kijan pou dezipe dosye yo)

 

Kontak pou Depistaj COVID-19 (Contact Tracing for COVID-19)
Telechaje
Tès ou pozitif—ki pwochen etap? (You tested positive—now what?)
Telechaje
Depistaj Sentòm COVID-19 (Self-Screening)
Telechaje
Pwoteje Tèt Ou Lè Yon Moun nan Kay la gen COVID-19 (Protect Yourself when Someone at Home has COVID-19)
Telechaje
Antibody Testing
Telechaje
Staff, Residents, Families Stop COVID-19
Telechaje
Screening for Health Care Pros. & Employees Poster
Telechaje
Screening for COVID-19 65+
Telechaje
Maybe You Were Exposed
Telechaje
Guidance for Businesses & Employees
Telechaje
Facility Cleaning & Disinfection
Telechaje
COVID-19 and Small Business
Telechaje
Plis Resous