Resous

Gouvènman yo, sosyete yo, pwofesyonèl swen sante yo, òganizasyon sante piblik yo ak lòt gwoup yo kapab itilize materyèl sa yo pou sansibilize kominote yo sou prevansyon ak pwoteksyon pou COVID-19.

 

Telechaje tout materyel pou kontak yo (Ed- kijan pou dezipe dosye yo)

 

Moderna & Pfizer vaccines—how do they work? (Hatian-Creole)
Telechaje
Kontak pou Depistaj COVID-19 (Contact Tracing for COVID-19)
Telechaje
Healthy Together Mobile App – General (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Healthy Together Mobile App – Fanmi (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Why Get Vaccinated (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Top Priority Vaccination (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
COVID-19 Vaccine Facts (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
COVID-19 Vaccine (Kreyòl ayisyen)
Telechaje
Tès ou pozitif—ki pwochen etap? (You tested positive—now what?)
Telechaje
Depistaj Sentòm COVID-19 (Self-Screening)
Telechaje
Pwoteje Tèt Ou Lè Yon Moun nan Kay la gen COVID-19 (Protect Yourself when Someone at Home has COVID-19)
Telechaje
Antibody Testing
Telechaje
Plis Resous