Kimoun ki kalifye pou yon vaksen kont COVID-19?

TOUT MOUN KI GEN LAJ 18 TAN AK PLIS KALIFYE POU RESEVWA VAKSEN AN NAN FLORIDA

Pati jedi 29 avril, tout moun k ap viv nan Florida ak moun ki bay machandiz ak sèvis pou moun Florida yo kalifye pou resevwa nenpòt vaksen kont COVID-19 jan Ajans Etazini pou Kontwòl Manje ak, Medikaman prevwa sa. Answit, nou ankouraje nenpòt moun k ap bay oswa planifye vaksen yo pou asire pa gen vaksinasyon kont COVID-19 ki gaspiye.

MOUN KI GEN LAJ 16-17 ANE::  Vaksen Pfizer otorize pou moun ki gen laj 16 zan ak plis. vaksen Moderna ak vaksen Janssen (Johnson and Johnson) otorize pou moun ki gen laj 18 tan ak plis. Tout moun ki poko gen laj 18 tan k ap resevwa yon vaksen dwe akonpaye avèk yon responsab legal epi yo dwe ranpli fòm depistaj ak konsantman pou resevwa vaksen an kont COVID-19.

Pou wè dènye avètisman chirijyen jeneralis la sou sante piblik, klike la a.

Pou wè dènye Lòd Egzekitif la pou kalifikasyon pou vaksen an, klike la a.

Chèche jwenn sant vaksinasyon ki toupre ou.

Randevou yo ka obligatwa epi disponiblite vaksen an ap chanje pandan n ap travay pou bay vaksen yo pou pifò moun ki frajil anvan.

Chèche Kounye a menm.


Enskri non ou pou yon vaksen

Leta mete anplas yon sistèm enskripsyon pou pwograme vaksinasyon kont COVID-19 pou popilasyon ki gen priyorite yo. Pou enskri non ou klike la a.

Moun yo kapab rele pou enskri non yo si yo kapab jwenn sèvis Entènèt. Tanpri chèche jwenn lis konplè nimewo telefòn yo dapre konte la a.

Èske mwen bezwen pran yon randevou?

Randevou yo obligatwa nan famasi detayan yo ak nan pifò sant yo ki nan eta a.

gouvènman Florida ak gouvènman federal mete anplas Sant Vaksinasyon an Mas ki pa egzije ou pou pran randevou, ou toujou dwe nan yon gwoup ki kalifye pou resevwa yon vaksen.

Vaksen kont COVID-19 ki endike anba la yo te resevwa otorizasyon Administrasyon Etazini pou Kontwòl Manje ak Medikaman pou prevansyon COVID-19 pou doktè itilize yo pou ijans:

 • Vaksen Pfizer BioNTech kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 16 zan ak plis.
 • Vaksen Moderna kont COVID-19 pou doktè bay moun ki gen laj 18 tan ak plis.
 • Vaksen Johnson&(Jansen) pou doktè bay moun ki gen laj 18 tan ak plis. NÒT: Apati 13 avril 2021, eta Florida sispann bay tout vaksen Johnson& Johnson (Jansenn) dapre rekòmandasyon Sant pou Kontwòl Maladi (Centers for Disease Control, CDC) ak FDA. Klike la a pou jwenn plis enfòmasyon sou konsèy CDC ak FDA.

Tout vaksen yo kont COVID-19 gratis pou moun Florida yo. Depatman Sante Florida pral kontinye bay enfòmasyon pou piblik jeneral la lè lòt vaksen kont COVID-19 vin disponib.

A pati de 5 Avril 2021, tout moun ki rete nan leta Laflorid ap kalifye pou yo resevwa vaksen Covid-19 dapre jan ke Administrasyon mange ak medicaman mande pou sa fet. Moun ki gen laj 16 zan ou plis gen pemisyon pou yo pran vaksen ki rele Pfizer ya.  Moun ki gen laj 18 tan ou plis gen pemisyon pou yo pran vaken ki rele Moderna a ak sa ki rele Janssen nan (lot non Janssen nan se Johnson and Johnson).

Rezidan sezonye yo ka bay yon kopi de pyès sa yo pou montre prèv adrès kay yo:

 1. Yon tit pwopriyete, etadkont prè ipotèk, tiliv peman prè ipotekè, oswa yon kontra lokasyon oswa yon kontra lwaye.
 2. Yon prèv adrès kay paran rezidan sezonye a, boparan oswa responsab legal oswa lòt moun rezidan sezonye a ap viv avèk li epi yon deklarasyon moun k ap viv avèk rezidan sezonye a ki endike rezidan sezonye a ap viv avèk li.
 3. Yon branchman oswa lòd travay sèvis piblik ki date nan limit 60 jou anvan enskripsyon an.
 4. Yon bòdwo sèvis piblik ki pa depase 2 mwa depi ou te resevwa li.
 5. Kourye ki soti nan enstitisyon finansye, tankou etadkont chèk, etadkont epay, oswa etadkont envestisman ki pa depase 2 mwa depi lè ou te resevwa yo.
 6. Kourye ki soti nan yon ajans federal ajans leta, oswa ajans konte, oswa ajans gouvènman minisipal ki pa depase 2 mwa depi lè ou te resevwa li.

Moun ki kalifye yo kapab resevwa vaksen kont COVID-19 nan sant sa yo:

 • Famasi Detayan Florida yogen plis pase 800 detayan nan in Florida ki aksepte randevou pou vaksen pou moun ki kalifye yo. Chèche konnen  sant sa yo avèk Lokalizatè Vakseneta a.
 • Lopital yo ap bay vaksen kont COVID-19 pou travayè swen sante yo ki gen kontak dirèk avèk pasyan yo, ansanm avèk travayè swen sante ki nan kominote yo, ak moun ki gen laj 65 ane ak plis epitou pwofesyonèl swen sante lopital yo ka vaksinen moun yo kwè ki ekstrèman arisk pou gen COVID-19.
 • Depatman Sante ki nan Konte yo ap bay vaksen kont COVID-19 pou moun ki gen laj 65 ane ak plis.
  • Depatman Sante Konte yo ka egzije ou pou enskri pou yon randevou. Tanpri tcheke Depatman Sante Konte ou oswa sitwèb gouvènman konte ou pou jwenn plis enfòmasyon. Ou kapab jwenn enfòmasyon sou Depatman Sante Konte ou sou sitwèb FloridaHealth.gov anba onglè “Contact Florida Health, Local Health Offices” (kontakte Depatman Sante Florida, biwo sante lokal yo).
   .

Moun ki enfekte avèk COVID-19 ta dwe resevwa swen sipò pou ede yo soulaje sentòm yo.

Pale avèk doktè ou konsènan sèten tretman yo. Nan moman sa a, pasyan ki teste pozitif pou COVID-19 kapab resevwa terapi antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19.  Gen 175 sant ki nan lis Florida sou Lokalizatè antikò monoklonal (CmAb) kont COVID-19 avèk sant ki nan lopital ak sant ki pa nan lopital tou. Klike la a pou jwenn yon sant ki toupre ou.

Jwenn plis enfòmasyon sou Tretman COVID-19. Revize eleman yo konsènan vaksen yo kont COVID-19.